Українські реферати

Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"
Сторінка: 29
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Крім того, відповідно до даних бухгалтерського обліку до адміністративних витрат, які входять до складу валових витрат, звітного періоду були віднесені витрати на утримання та експлуатацію легкових автомобілів на суму 3,11 тис. грн. Згідно з пунктом 5.4.10 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" [2] такі витрати (якщо основною діяльність підприємства не є безпосереднє надання послуг з автоперевезення) не повинні включатися до складу валових витрат підприємства. У зв'язку з цим у декларації про оподаткування прибутку за період, що аналізується, ці витрати не були внесені до складу валових витрат.

Таким чином, внаслідок розбіжностей між даними податкового та бухгалтерського обліку, що викликали збільшення податку на прибуток, госпрозрахунковий (чистий) прибуток зменшився на 2,19 тис. грн. (див. попередні розрахунки). Слід зазначити, що визначені розбіжності є значною мірою наслідком недосконалості законодавства у галузі оподаткування прибутку підприємств. Оскільки вищезазначена різниця між валовими витратами за бухгалтерським та податковим обліком має постійний характер, то підприємство не може сподіватися на будь-яке відшкодування зазначеної суми переплати податку на прибуток у майбутньому.

Як бачимо, розбіжності між бухгалтерським та податковим обліком призвели до зниження величини госпрозрахункового (чистого) прибутку лише на 2,19 тис. грн. (11,1% (2,19/19,69×100%)), при цьому його зменшення відносно плану (відповідно до розрахунків, наведених у таблиці 3.17) складає 6,56 тис. грн. (33,3% (6,56/19,69×100%)), отже, головні причини, що призвели до погіршення фінансових результатів підприємства у періоді, який аналізується, слід шукати серед внутрішніх чинників. Таким чином, необхідно провести детальний аналіз для безпосереднього визначення цих чинників та величини їх впливу на фінансовий результат.

Детальний аналіз фінансових результатів підприємства будемо здійснювати основуючись на наступному рівнянні:

Пб = Ор - Ср , де (3.14)

Пб - балансовий прибуток (збиток) підприємства, грн.;

Ор - загальний обсяг реалізації продукції, грн.;

Ср - загальна собівартість реалізованої продукції, грн.

(Оскільки з усіх техніко-економічних показники, які наведені у цій роботі, був вилучений податок на додану вартість, то ця формула також не містить суми ПДВ у якості від'ємника).

Як бачимо з вищенаведеної формули, на величину балансового прибутку підприємства зменшують чинники, які спричиняють зниження обсягу реалізації та збільшення собівартості продукції.

Згідно з результатами аналізу реалізації продукції, який був проведений у розділі 3.1.3 цієї роботи, загальна величина зменшення обсягу реалізації у періоді, що аналізується становила 69,705 тис. грн. Отже, необхідно визначити величину збільшення собівартості продукції, та причини, які призвели до цього.

Насамперед, проаналізуємо структуру собівартості реалізованої продукції за період, що аналізується. Дані про структуру собівартості продукції, яка була реалізована у грудні 2000 року наведені у наступній таблиці.

Таблиця

3.18

Дані про структуру собівартості продукції за грудень 2000 р.

з/п

Найменування показника

Загальні витрати, тис. грн.

Собівартисть1 м продукції, грн.

попе-редній період

за планом

фактич-ний по-казник

попе-редній період

за планом

фактич-ний по-казник

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Загальна собівартість, у тому числі:

293,9

300,3

295,7

79,8641

79,0263

79,7035

2.

матеріальні витрати, у тому числі:

115,2

118,7

116,2

31,3043

31,2368

31,3208

3.

витрати матеріалів

73,76

75,6

74,28

20,0435

19,8947

20,0216

4.

витрати електроенергії

28,33

30

28,68

7,6984

7,7895

7,7305

5.

витрати палива

13,11

13,1

13,24

3,5625

3,5526

3,5687

6.

витрати на оплату праці

85,8

87,4

86,1

23,3152

23

23,2075

7.

відрахування на соціальні заходи

32,18

32,78

32,28

8,7446

8,6263

8,7008

8.

амортизація

36,42

36,44

36,44

9,8967

9,5895

9,8221

9.

інші витрати

24,3

24,78

24,68

6,6033

6,5211

6,6523

Як свідчать дані таблиці 3.18, більшість показників структури собівартості продукції у грудні 2000 року були дещо поліпшені відносно відповідних показників попереднього періоду (листопад 2000 року). Так, загальна фактична собівартість одиниці продукції у періоді, що аналізується, знизилась на 0,1606 (79,8641-79,7035) грн., що становить близько 0,21% (0,1606/79,7035×100%) від фактичної собівартості. Серед структурних елементів собівартості продукції найбільший відсоток зменшення у порівнянні з попереднім періодом мали витрати на оплату праці 0,464% ((23,3152-23,2075)/23,2075×100%) та амортизація 0,759% ((9,8967-9,8221)/9,8221×100%), що насамперед пов'язано зі збільшенням обсягу виробництва. Але слід зазначити істотне збільшення витрат електроенергії, яке у порівнянні з попереднім періодом зросло на 0,42% ((7,7305-7,6984)/7,7305×100%), що відповідно призвело до збільшення загальної питомої ваги матеріальних витрат на 0,052% ((31,3208-31,3043)/31,3208×100%).

Відносно ж плану у період, який аналізується, спостерігається збільшення собівартості продукції, яке відбувається майже за всіма її елементами. Так, у порівнянні з планом фактична собівартість продукції збільшилась на 0,6772 (79,7035-79,0263) грн., що дорівнює 0,85% (0,6772/79,7035×100%) від її фактичної величини. Загальні матеріальні витрати зросли на 0,269% ((31,3208-31,2368)/31,2368×100%), а витрати на оплату праці - на 0,89% ((23,2075-23)/23,2075×100%), що, відповідно, призвело до збільшення відрахувань на соціальні заходи на такий же самий відсоток.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5064-29.html