Українські реферати

Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"
Сторінка: 31
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Отже, як бачимо з таблиці 3.19, фактичні ціни перевищують заплановані по більшості матеріалів, які були витрачені на підприємстві за грудень 2000 року. Таким чином, одною з причин збільшення матеріальних витрат у періоді, що аналізується, стало зростання цін на матеріали. Кількісний вплив цієї причини на загальну величину матеріальних витрат продукції відповідно до застосованої методики економічного аналізу [17] розраховується за наступною формулою:

∆Вм1 =∑i=n1(Цмфi – Цмпi )×Qмфi , де (3.15)

Цмфi - фактична ціна i-го виду матеріалів, грн;

Цмпi - планова ціна i-го виду матеріалів, грн;

Qмфi - фактична кількість витрачених матеріалів i-го виду.

Відповідно до вищенаведеної формули збільшення матеріальних витрат внаслідок зростання цін становить: ∆Вм1 = 112 грн (див. таблицю 3.19), що дорівнює лише 0,1% (112/116200×100%) від загальної величини матеріальних витрат у періоді, що аналізується.

Загальне збільшення матеріальних витрат відповідно призводить до зростання собівартості одиниці продукції, яке розраховується по формулі:

∆См = ∆Вм , де (3.16)

Qвф

∆См - збільшення собівартості одиниці продукції внаслідок зростання матеріальних витрат, грн./м;

∆Вм - зростання матеріальних витрат у періоді, що аналізується, грн.

Qвф - фактичний обсяг випуску продукції, метрів.

Таким чином, внаслідок зростання цін на матеріали собівартість одиниці продукції збільшилась на: ∆См1 =112/3710 = 0,030189 грн./м.

Крім того, собівартість продукції може збільшуватися за рахунок понаднормативних витрат матеріалів. Понаднормативні витрати є наслідком перевищення встановлених планом нормативів розходу матеріалів на виробництво одиниці продукції. Отже, відносно умовно-змінної частини загальних матеріальних витрат величина збільшення собівартості одиниці продукції внаслідок понаднормативного розходу матеріалів визначається по формулі:

∆См2.1 = ∑i=n1Q мф(у×з)i Цмпi      ∑i=n1Qмп(у×з)i Цмпi  , де (3.17)

Qвф Qвп

∆См2.1 - збільшення собівартості одиниці продукції внаслідок понаднормативного розходу матеріалів, грн./м;

Qмф(уз)i - фактична кількість витрачених матеріалів i-го виду, що відносяться до складу умовно-змінних витрат;

Qмп(уз)i - планова кількість витрачених матеріалів i-го виду, що відносяться до складу умовно-змінних витрат;

Цмпi - планова ціна матеріалів i-го виду, грн.;

Qвф - фактичний обсяг випуску продукції, метрів.

Qвп - плановий обсяг випуску продукції, метрів.

Таким чином, збільшення собівартості одиниці продукції внаслідок понаднормативних витрат матеріалів, які відносяться до складу умовно-змінних витрат становить:

∆См2.1 = 69203/3710 - 70657/3800 = 0,0591524 грн./м.(див. таблицю 3.19, рядок 22)

Як бачимо, внаслідок понаднормативного розходу матеріалів, які відносяться до складу умовно-змінних витрат собівартість одиниці продукції збільшилася на 0,07% (0,0591524/79,7035×100%).

Тепер визначимо збільшення собівартості продукції відносно величини умовно-постійних витрат. Оскільки умовно-постійні витрати не залежать від обсягу виробництва, то вони нормуються за своєю абсолютною величиною. Таким чином, збільшення матеріальних витрат внаслідок понаднормативного розходу матеріалів, які входять до складу умовно-постійних витрат визначається по наступній формулі:

∆Вм2.2 =∑i=n1(Qмфi – Q мпi )×Цмпi , де (3.18)

∆Вм2.2 - збільшення матеріальних витрат внаслідок понаднормативного розходу матеріалів, зі складу умовно-постійних витрат, грн;

Qмфi - фактична кількість витрачених матеріалів i-го виду, грн;

Q мпi - планова кількість витрачених матеріалів i-го виду, грн;

Цмпi - фактична ціна i-го виду матеріалів, грн.

Отже, збільшення витрат внаслідок понаднормативного розходу матеріалів, що входять до складу умовно-постійних, становить:

∆Вм2.2 = 4943 -­ 4965 = 22 грн. (див. таблицю 3.19, рядок 23), що складає 0,03% (22/74280) від загальної величини витрат матеріалів. Відповідно, собівартість одиниці продукції за рахунок цих понаднормативних збільшилась на: ∆См2.2 = 22/3710 = 0,00593 грн./метр, що дорівнює близько 0,007% (0,00593/79,7035×100%) від фактичної собівартості продукції.

Таким чином, загальне збільшення собівартості одиниці продукції внаслідок понаднормативних втрат дорівнює:

∆См2 = ∆См2.1+∆См2.2 =0,0591524+0,00593=0,0650824 грн./метр, тобто 0,082% (0,0650824/79,7035×100%) від фактичної собівартості продукції.

Крім того, умовно-постійні витрати викликають зростання собівартості одиниці продукції в умовах зменшення обсягу виробництва за рахунок збільшення їх питомої ваги. Величина збільшення собівартості внаслідок вищезазначеної причини відповідно до методики економічного аналізу [17] розраховується по наступній формулі:

См3 =  Вмф(уп)       Вмф(уп)    , де (3.19)

Qвф Qвф+∆Q

Вмф(уп) - фактичні умовно-постійні витрати матеріалів, грн;

∆Q - величина зменшення обсягу виробництва продукції, метрів.

Відповідно до вищенаведеної формули збільшення собівартості одиниці продукції внаслідок збільшення питомої ваги умовно-постійних витрат становить: ∆См3 = 4965/3710 - 4965/(3710+761,05) = 0,2277975 грн./м, що дорівнює 0,286% (0,2277975/79,7035×100%) від загальної величини фактичної собівартості.

Як бачимо з таблиці 3.18, на собівартість продукції у періоді, що аналізується істотний вплив оказували витрати електроенергії. Дані про розхід електроенергії на підприємстві за грудень 2000 року наведені у наступній таблиці.

Таблиця

3.20

Дані про витрати електроенергії за грудень 2000 р.

з/п

Напрямок витрачання електроенергії

Одиниці

виміру

Кількіні витрати електроенергії

Ціна електро-енергії, грн.

Вартісь витраченої електроенергії, грн.

Переви-щення ціни за фактом над планом

Збіль-шення витрат внаслі-док ро-сту цін

факт

план

факт

план

факт

план

факт за цінами плану

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

На виробництво продукції

КВт∙ч

180000

207692

0,14

0,13

25200

27000

23400

0,01

1800

2.

На освітлення приміщень

КВт∙ч

24857

23077

0,14

0,13

3480

3000

3231

0,01

248,57

3.

Разом

КВт∙ч

204857

230769

0,14

0,13

28680

30000

26631

0,01

2048,57


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5064-31.html