Українські реферати

Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"
Сторінка: 34
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Птп , Птф - відповідно планова та фактичні продуктивність праці в одного працівника промислово-виробничого персоналу, м/чол.

Виходячи з того, що планова та облікова чисельності працівників у періоді, що аналізується, були однакові, то коефіцієнт відставання росту умовно-постійної частини фонду оплати праці від зменшення обсягів випуску продукції дорівнює:

Ко = 86100/87400 - 3710/3800 = 0,008810068

Таким чином, збільшення витрат підприємства внаслідок зростання питомої ваги умовно-постійних витрат з оплати праці збільшення витрат підприємства становить:

ΔВот2 = 31880×761,05×0,008810068/3800 = 56,25 грн.

Розраховане загальне збільшення витрат з оплати праці відповідно збільшує собівартість одиниці продукції:

ΔСот2 = 56,25/3710 = 0,01516172 грн./м.

Отже, внаслідок вищезазначених причин собівартість одиниці продукції збільшується на 0,02% (0,01516172/79,7035×100%).

Таким чином, загальне збільшення витрат з оплати праці викликає підвищення собівартості на: ΔСот=1,243261+0,01516172=1,258423 грн./м.

Виходячи з результатів розрахунків збільшення собівартості з елементу "Витрати на оплату праці" розрахуємо вплив на собівартість елементу "Нарахування на заробітну плату". Оскільки загальна сума відсотків нарахувань на заробітну плату у періоді, що аналізується, дорівнювала 37,5%, то збільшення собівартості за нарахуваннями на заробітну плату становило: ΔСн =1,258423×37,5%=0,4719086 грн./м, що дорівнює 0,605% (0,4818101/79,7035×100%) від фактичної собівартості одиниці продукції.

Отже, як бачимо з таблиці 3.18, крім елементів собівартості, які вже були проаналізовані раніш, на собівартість одиниці продукції у періоді, що аналізується, також впливали витрати з амортизації та інші витрати. Оскільки усі ці витрати підприємства відносяться до складу умовно-постійних, то вони впливають на собівартість одиниці продукції за рахунок збільшення своєї питомої ваги при зниженні обсягів виробництва. Отже, збільшення собівартості одиниці продукції за ціми елементами будемо визначати за допомогою формули 3.19.

Таким чином, внаслідок зменшення обсягу виробництва, яке було викликано впливом причин визначених у розділі 3.1.2 цієї роботи, збільшення собівартості одиниці продукції за витратами на амортизацію дорівнює: ΔСа = 36440/3710 - 36440/(3710 + 761,05) = 1,671892 грн./м, що складає 2,1% (1,671892/79,7035×100%) від фактичної собівартості.

За іншими витратами внаслідок зазначеної причини загальне збільшення собівартості одиниці продукції підприємства становить:

ΔСін = 24680/3710 - 24680/(3710+761,05) = 1,132335 грн./м, тобто 1,42% (1,132335/79,7035×100%) від фактичної собівартості.

Таким чином, загальне збільшення собівартості одиниці продукції внаслідок усіх визначених причин складає:

ΔС =∆Смв+∆Сот+∆Сн+∆Са+∆Сін

ΔС=1,353597+1,258423+0,4719086+1,671892+1,132335=5,888155 грн./м, що дорівнює 7,38% (5,888155/79,7035×100%) від фактичної собівартості.

Збільшення собівартості одиниці продукції відповідно (на 7,38%) збільшує загальні витрати підприємства, що призводить до погіршення фінансових результатів у періоді, що аналізується.

Загальна величина зниження фінансових результатів внаслідок збільшення собівартості одиниці продукції відповідно до методики економічного аналізу [17], яка застосовується у цій роботі, розраховується по наступній формулі:

Ес =∆С×(Qпф +∆Q) , де (3.24)

Ес - загальна величина зниження фінансового результату (збільшення витрат) внаслідок зростання собівартості, грн;

∆С - загальне збільшення собівартості одиниці продукції у періоді, що аналізується, грн/м;

Qпф - фактичний обсяг виробництва продукції, метрів;

∆Q - визначене зменшення обсягу випуску продукції, грн.

Таким чином, внаслідок збільшення собівартості одиниці продукції зменшення фінансового результату у періоді, що аналізується, дорівнює:

Ес=5,888155×(3710 + 761,05)=26326,24 грн, що складає близько 84% (26326,24/31250×100%) від величини балансового прибутку у періоді, що аналізується. Таким чином, якщо б підприємству вдалося усунути визначені підчас аналізу причини, що призвели до вищезазначеного збільшення собівартості, то у звітному періоді прибуток підприємства вдалося б збільшити до 57576,24 (31250+26326,24) грн.

Результати аналізу собівартості продукції доцільно навести у вигляді наступної таблиці.

Таблиця

3.23

Результати аналізу собівартості продукції за грудень 2000 р.

з/п

Причини, що призвели до збільшення собівартості продукції

загальне збільшення витрат, грн.

збільшення собівартості, грн./м

% збільшення від фактичної собівартості

1

2

3

4

5

1.

Зростання цін:

2753,72

0,6159464

0,7727%

1.1

зростання цін на матеріали

135,03

0,030189

0,0379%

1.2

зростання цін на електроенергію

2468,91

0,5521752

0,6928%

1.3

зростання цін на паливо

150,23

0,0335822

0,0422%

2.

Понаднормативні витрати:

608,06

0,1359718

0,1706%

2.1

понаднормативні витрати матеріалів

291,07

0,0650824

0,0817%

2.2

понаднормативні витрати електроенергії

300,01

0,0671159

0,0842%

2.3

понаднормативні витрати палива

16,99

0,0037735

0,0048%

3.

Збільшення облікової чисельності працівників

5558,86

1,243261

1,5599%

4.

Збільшення нарахувань на заробітну плату

2109,89

0,4719086

0,5921%

5.

Зростання питомої ваги умовно-постійних витрат:

16977,02

3,797106

4,764%

5.1

відносно матеріальних витрат

4371,35

0,977717

1,2267%

5.2

відносно витрат на оплату праці

67,96

0,01516172

0,0191%

5.3

відносно амортизації

7475,15

1,671892

2,0976%

5.4

відносно інших витрат

5062,57

1,132335

1,4206%

 

Разом

26326,24

5,888155

7,3876%


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5064-34.html