Українські реферати

Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"
Сторінка: 40
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Аудиторська фірма підтверджує достовірність фінансової звітності підприємства за станом на 01.01.2000 р. відповідно результатів аудиторської перевірки господарської діяльності суспільства за 2000 р.

Директор аудиторської фірми «Великий хрест»:

Іваненко І.І. сертифікат АН 004682

Аудитори: Петренко П.П. сертифікат АН 004869

Сидоренко С.С. сертифікат АН 005204

ВИСНОВОК

В завершенні даної дипломної роботи зробимо короткий огляд попередніх розділів, та підведемо підсумки.

Перший розділ роботи був присвячений визначенню теоретичних засад бухгалтерського обліку фінансових результатів. В цьому розділі була розкрита економічна сутність та зміст результату діяльності підприємства, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку була наведена класифікація та визначені задачі обліку фінансових результатів. В першому розділі також була викладена облікова політика підприємства «Клімат Індустрії» щодо фінансових результатів, а наприкінці першого розділу був зроблений короткий історичний огляд розвитку обліку фінансових результатів.

У другому розділі дипломної роботи був приведений докладний опис обліку фінансових результатів та його відображення в регістрах бухгалтерського обліку інформації відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. У цьому розділі також були наведені загальні відомості про підприємство «Клімат Індустрії» і описана структура відділу бухгалтерії підприємства, розкриті особливості синтетичного та аналітичного обліку відповідно до форми бухгалтерського обліку, що застосовується на підприємстві. Крім того, в даному розділі були приведені господарські операції підприємства за грудень 2000 року, на основі яких були складені шахова і оборотна відомості. Наприкінці другого розділу був зроблений аналіз практики бухгалтерського обліку на підприємстві та запропоновані заходи щодо вдосконалення обліку.

Перша частина третього розділу роботи була повністю присвячена економічному аналізу виробниче-господарської діяльності, підчас якого були визначені основні тенденції техніко-економічних показників підприємства та зазначені основні фактори, що обумовлюють ці тенденції. В цій частині також був зроблений детальний аналіз обсягу випуску, реалізації продукції та фінансових результатів, були визначені внутрішні резерви підвищення зазначених показників та розроблені заходи щодо усунення негативного впливу відповідних чинників, які були визначені підчас проведеного економічного аналізу.

У другій частині третього розділу були детально розкриті зміст і механізми аудиторської перевірки обліку фінансових результатів та складання звітності, були викладені правила та норми складання аудиторських документів, а також були приведені Програма аудиту та Аудиторський висновок за результатами перевірки фінансових результатів на підприємстві «Клімат Індустрії».

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", від 16 липня 1999 року;

2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", від 28 грудня 1994 року зі змінами та доповненнями;

3. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 року зі змінами та доповненнями;

4. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року зі змінами та доповненнями;

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" від 31 березня 1999 року;

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" від 31 березня 1999 року;

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" від 31 березня 1999 року;

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" від 31 березня 1999 року;

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" від 31 березня 1999 року;

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" від 28 травня 1999 року;

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" від 27 квітня 2000 року;

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" від 20 жовтня 1999 року;

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" від 29 листопада 1999 року;

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" від 19 січня 2000 року;

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" від 28 січня 2000 року;

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств" від 07 липня 1999 року;

17. Гавріленко В. А. "Теорія і методика економічного аналізу виробниче-господарської діяльності виробничих підприємств", Донецьк 1998 р.;

18. Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції щодо його застосування";

19. "Фінансова звітність за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку": Практичний посібник., K.: "Лібра", 2000;

20. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. "Економікс", М.: "Фінанси і статистика", 1994;

21. Долман Е., Линдсей Д. "Ринок: мікроекономічна модель", М.: "Фінанси і статистика", 1996;

22. Хайман Д. Н. "Сучасна мікроекономіка: аналіз та застосування", М.: "Фінанси і статистика", 1995;

23. Завгородній В. П. "Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством", К.: Видавництво "Ваклер", 1997;

24. Ткаченко Н.М. "Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України", К.: “А.С.К.”, 2000 р.

25. Соколов Я. В."Бухгалтерський облік: від початку до наших днів", К.: "Елефант", 1999;

26. Заруба А. Д." Банківській менеджмент та аудит", К.: "Лібра", 1993;

27. Зубілевіч С. Я. "Основи аудита", К.: "Ділова Україна", 1996;

28. Білуха І. Т. "Аудит", К.: "Ділова Україна", 1996;

29. Кузьмінський О. В., Кужельний А. В "Аудит", К.: "Облікінформ", 1997;

30. Данилевський Ю.А. "Аудит", К.: "Финстатинформ", 1995;

31. Жила В. Г. "Ревізія і аудит", К.: "МАУП", 1998;

32. Павлюк В.В. "Контроль і ревізія", Донецьк: ДонДУ, 1999.

* Далі у тексті роботи замість "журнал-ордер" вживається "журнал" відповідно до Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р.

[1] Продуктивність праці розрахована в середньому за місяць


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5064-40.html