Українські реферати

Історія розвитку нейрохірургії
Сторінка: 2
Розділ: Медицина

У Києві активним організатором нейрохірургічної служ­би був Л. А. Корейша. У 1937 р. на базі Київського психо­неврологічного інституту ним організовано нейрохірургі­чне відділення на 120 ліжок.

У 1940 р. урядом України було прийнято постанову про реорганізацію Київського психоневрологічного інституту в Інститут нейрохірургії, проте ця постанова не набула чинності у зв'язку з початком Другої світової війни. У 1945—1964 рр. нейрохірургічну службу в Україні очо­лював професор О. 1. Арутюнов. У 1950 р. він організував Український науково-дослідний інститут нейрохірургії на базі реорганізованого Київського психоневрологічного інституту. О. І. Арутюнов — талановитий нейрохірург і засновник української школи нейрохірургів. Під його керівництвом виконано 8 докторських та 48 кандидатських дисертацій. Уч­ні професора О, І. Арутюнова (А. П. Ромоданов, Ю. П. Зо­зуля, П. Г. Тананайко, Я. І. Файнзільбер, І. Д. Вірозуб, Г.П. Педаченко, Б. А. Пельц, П.О.Пронзелєв, В.С.Ми-хайловський, Т. М. Сергієнко та ін.) зробили великий вне­сок у розвиток української нейрохірургії. Інститут нейрохірурги працював як комплексний заклад, у якому поряд із нейрохірургічними операціями провадилися наукові дос­лідження.

У 1945—1960 рр. академік О. І. Арутюнов також очолю­вав кафедру нейрохірургії Київського інституту вдоско­налення лікарів. У 1964—1975 рр. був директором Інсти­туту нейрохірургії ім. М. Н. Бурденка.

Київський науково-дослідний інститут нейрохірургії протягом майже ЗО років (1964— 1993) очолював академік НАН та АМН України А.П.Ромоданов (1920-1993) -нейрохірург і вчений світового рівня. Створений ним Інститут нейрохірургії на сьогодні є однією з найпотуж­ніших нейрохірургічних науково-практичних установ світу.

З ініціативи і під керівництвом А. П. Ромоданова роз­вивалися і далі розвиваються такі пріоритетні напрямки української нейрохірургії, як ендоваскулярна, функціо­нальна та стереотаксична, відновна нейрохірургія, поло­гова черепно-мозкова травма, легка черепно-мозкова трав­ма, хіміотерапія пухлин.

Великого значення надавав академік А. П. Ромоданов розвитку фундаментальних досліджень: пато- і саногене-зу черепно-мозкової травми, вивченню імунних процесів при нейрохірургічній патології, впливу малих доз радіації на головний мозок, механізмам дії ембріональної мозко­вої тканини тощо.

А. П. Ромоданов є одним із основоположників нейро­хірургії, засновником нейрохірургічної школи в Україні. Під його керівництвом виконано 30 докторських і 52 кан­дидатські дисертації. Нині учні академіка А. П. Ромода­нова продовжують розвивати ті напрямки, які він запо­чаткував за життя.

Після смерті А. П. Ромоданова його ім'я було присвоє­не Українському науково-дослідному інститутові нейро­хірургії. Сьогодні це Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ро­моданова АМН України.

З 1993 р. його очолює академік АМН України, член-кореспондент НАН, заслужений діяч науки України, лау­реат Державної премії України, віце-президент АМН Ук­раїни професор Ю. П. Зозуля.

Наприкінці 1993 р. у Києві відбувся Перший установ­чий з'їзд нейрохірургів України, на якому було прийнято програму розвитку нейрохірургії в Україні. На з'їзді ство­рено Українську асоціацію нейрохірургів (президент — академік АМН України Ю. П. Зозуля; віце-президент — член-кор. АМН України В. І. Цимбалюк; секретар — канд.мед. наук М. А. Сапон), яка влилася в Європейську та Всесвітню асоціації нейрохірургів.

Викладання нейрохірургії як дисципліни в Україні проводиться в трьох напрямах: підготовка студентів на кафедрах і курсах нейрохірургії вищих медичних навча­льних закладів України; підготовка та перепідготовка фахівців-нейрохірургів (інтернатура, первинна спеціалі­зація, курси удосконалення) на базі кафедр нейрохірургії Академії післядипломної освіти (Київ, Харків); підготов­ка клінічних ординаторів, аспірантів, магістрів з нейро­хірургії (передусім на базі Інституту нейрохірургії АМН України, а також провідних кафедр нейрохірургії). З 1994 р. уперше відкрито магістратуру з нейрохірургії на кафедрі нейрохірургії Українського державного медич­ного університету. Одним із засновників викладання нейрохірургії є про­фесор П. С. Бабицький, який уперше в Україні в 1927 р. почав читати приват-доцентський курс лекцій з нейро­хірургії у Київському медичному інституті і Київському інституті удосконалення лікарів. У Харківському медич­ному інституті окремі факультативні лекції з нейрохірургії читав професор В. Н. Шамов з 1935 р. Систематичний курс лекцій з нейрохірургії почав читати з 1936 р. профе­сор Я. М. Павлонський — завідувач кафедри нейрохірургії Харківського інституту удосконалення лікарів.

Кафедру нейрохірургії в Київському інституті удоскона­лення лікарів організовано 1945 р. професором О. І. Ару-тюновим. Кафедра зробила значний внесок у підготовку нейрохірургів як для України, так і для колишнього Ра­дянського Союзу. У 1969 р. на базі Інституту нейрохірургії створено ка­федру реабілітації Київського інституту удосконалення лікарів, яка в 1980 р, отримала статус Всесоюзного цент­ру реабілітації хворих нейрохірургічного та неврологічно­го профілю.

Викладання нейрохірургії в медичних інститутах Ук­раїни було стихійним, без єдиного плану, кількість годин для підготовки визначали ректори вищих медичних на­вчальних закладів. Першу кафедру нейрохірургії для підготовки студентів в Україні було організовано професором В. Л. Лєсніцькою 1960 р. у Кримському медичному інституті, яку вона очо­лювала до 1973 р. У Донецькому медичному інституті курс нейрохірургії започатковано 1962 р. професором В. І. Кондратенком. У 1965 р. він реорганізовує курс у кафедру нейрохірургії. У 1989 р. організовано курс нейрохірургії факультету удосконалення лікарів Донецького медичного інституту. Курс нейрохірургії в Івано-Франківському медичному інституті організовано 1963 р. (проф. М. М. Мосійчук), у Вінницькому і Луганському — 1963 р., Запорізькому — 1964 р., Одеському — 1965 р., Чернівецькому — 1968 р. Якісно нове ставлення до викладання нейрохірургії по­чалося з 1971 р., після Першого всесоюзного з'їзду ней­рохірургів (вересень 1971 р.), на якому прийнято рішення про введення нейрохірургії у навчальні плани медичних інститутів.

У Київському медичному інституті (з 1995 — Націо­нальному медичному університеті) викладання нейрохі­рургії почалося з 1940 р., коли на кафедру загальної хірургії прийшов колишній учень академіка М. Н. Бурде-нка Л. А. Корейша. У повоєнні роки окремі аспекти ней­рохірургії вивчалися на кафедрах хірургії та неврології. З 1970 р. на кафедрі неврології виділено доцентський курс нейрохірургії, яким керував доцент В. Г. Станіславський. У 1980 р. професор В. Г. Станіславський створив само­стійну кафедру нейрохірургії на базі 14-ї міської лікарні, яку він очолював до 1986 р. В. Г. Станіславським зробле­но перші кроки до викладання нейрохірургії у Київсько­му медичному інституті. Він є автором 120 наукових праць, 2 монографій, 10 винаходів. Підготував 7 кандидатів ме­дичних наук.

У 1986 р. кафедру нейрохірургії Київського медичного інституту за сумісництвом очолив академік А. П. Ромода-нов. У цьому ж році її було переведено на базу Українсь­кого науково-дослідного інституту нейрохірургії, що які­сно поліпшило підготовку студентів, оскільки дало змогу використовувати величезний досвід інституту для навчання студентів, ознайомлювати їх з найновішими досягнення­ми сучасної нейрохірургії.

У 1987 р. на кафедрі нейрохірургії було організовано факультет удосконалення кваліфікації викладачів кафедр та курси з нейрохірургії для фахівців з України і країн ближнього зарубіжжя. З 1992 р. кафедра нейрохірургії Українського держав­ного медичного університету стала опорною кафедрою нейрохірургії в Україні. З 1993 р. кафедру очолює учень академіка А. П. Ромоданова член-кореспондент АМН Ук­раїни, лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки професор В. І. Цимбалюк. У 1980 р. створено кафедру нейрохірургії у Дніпропе­тровському медичному інституті на чолі з професором М. М. Мосійчуком. Кафедра не тільки навчає студентів, а й проводить курси з удоскон&тення нейрохірургів і фа­хівців суміжних спеціальностей. 1990 р. було створено кафедру нейрохірургії в Харківсь­кому медичному інституті, яку очолює професор В. І. Сіпитий.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5069-2.html