Українські реферати

Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю
Сторінка: 1
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Функції економічного контролю поширюються на еконо­мічну діяльність усіх ланок народного господарства. За орга­нізаційними формами економічний контроль в Україні поді­ляють на державний, муніципальний, незалежний і контроль власника.

Державні органи, які здійснюють функції економічного контролю, такі: Рахункова палата Верховної Ради України; Державна податкова адміністрація України, Державна контрольно-ревізійна служба України, Державне казначейство України (усі три органи перебувають у структурі Мінфіну України); Фонд державного майна України, Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України, Мініс­терство праці та соціальної політики України, Державний комітет статистики України, Антимонопольний комітет Ук­раїни, Національний банк України.

Спеціалізовані органи контролю — Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держ­стандарт України), Державний митний комітет України, Державний комітет України у справах захисту прав спожи­вачів (Держспоживзахист), Державна автомобільна інспек­ція, Державна пожежна інспекція, Державна санітарна інспек­ція та ін.

Муніципальний контроль — місцеві Ради народних депу­татів та комісії їх.

Незалежний контроль — аудиторський, створюється на госпрозрахун­кових засадах.

Контроль власника — внутрішньосистемний, внутрішньо­господар­ський.

Організаційні форми економічного контролю в Україні подано на рис. 1.

Рахункова палата Верховної Ради України, створена відповідно до Конституції України, є постійно діючим ви­щим органом державного фінансово-економічного контролю. Здійснює вона свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави.

Завданням Рахункової палати є:

організація і здійснення контролю за своєчасним вико­нанням доходної та видаткової частин Державного бюджету України, витрачанням бюджетних коштів, у тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів за обсягами, структу­рою та їх цільовим призначенням;

здійснення контролю за утворенням і погашенням внут­рішнього і зовнішнього боргу України, визначення ефектив­ності та доцільності видатків державних коштів, валютних та кредитно-фінансових ресурсів;

контроль за фінансуванням загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національ­но-культурного розвитку, охорони довкілля, використання об'єктів права державної власності, які не підлягають прива­тизації;

контроль за додержанням законності щодо надання Украї­ною позик, економічної та іншої допомоги іноземним держа­вам, міжнародним організаціям, а також щодо укладання угод про державні позики і кредити, здійснення контролю за вико­ристанням кредитів, одержаних Україною від іноземних дер­жав, банків та міжнародних фінансових організацій, і позик, які не передбачені Державним бюджетом України;

контроль за законністю та своєчасністю руху коштів Дер­жавного бюджету України, а також позабюджетних фондів в установах Національного банку України та уповноваже­них банків;

здійснення контролю за грошовою емісією, використан­ням золотого запасу, дорогоцінних металів, каміння, надан­ням кредитів та здійсненням операцій із розміщення золо­того і валютного резервів;

аналіз встановлених відхилень від показників Державного бюджету України та підготовка пропозицій про їх усунення, а також про удосконалення бюджетного процесу в цілому;

регулярне інформування Верховної Ради України, її під­розділів про хід виконання Державного бюджету Украї­ни та стан погашення внутрішнього і зовнішнього боргу Ук­раїни, про результати здійснення інших контрольних функ­цій.

Крім перелічених завдань Рахункова палата виконує інші доручення Верховної Ради України контрольного характеру.

Рахункова палата здійснює фінансово-економічний кон­троль на засадах законності, плановості, об'єктивності, неза­лежності та гласності.

Правова основа організації та діяльності Рахункової па­лати визначається Конституцією України та Законом Украї­ни "Про Рахункову палату", іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до завдань, покладених на Рахункову палату, вона здійснює такі функції:

контролює виконання законів і Державного бюджету України, фінансування загальнодержавних програм, збере­ження та використання державного майна органами держав­ної виконавчої влади та посадовими особами, які обирають­ся або затверджуються Верховною Радою України;


за дорученням Верховної Ради України перевіряє вико­ристання органами виконавчої влади коштів загальнодер­жавних цільових фондів та позабюджетних фондів;

контролює ефективність управління коштами Державно­го бюджету України, Державним казначейством України, законність і своєчасність руху коштів загальнодержавних цільових фондів у Нацбанку України, уповноважених банків та кредитних установ;

за дорученням Верховної Ради України здійснює кон­трольні функції щодо фінансування загальнодержавних про­грам економічного, науково-технічного, соціального і націо­нально-культурного розвитку, охорони довкілля та інших програм, які затверджуються Верховною Радою України;

контролює інвестиційну діяльність органів державної виконавчої влади, перевіряє законність та ефективність вико­ристання фінансових ресурсів, які виділяються із Держбюд­жету України на виконання загальнодержавних програм;

контролює діяльність Антимонопольного комітету Украї­ни і Фонду державного майна України;

перевіряє за дорученням Верховної Ради України відпо­відно до свого статусу кошторис витрат, пов'язаних із діяль­ністю Верховної Ради України та її апарату, допоміжних органів і служб Президента України та апарату Кабінету Міністрів України, а також витрачання коштів державними установами і організаціями, що діють за рубежем і фінансу­ються із Держбюджету України;

здійснює зв'язки з контрольними органами іноземних держав та відповідними міжнародними організаціями, укла­дає з ними угоди про співробітництво.

Рахункова палата має повноваження здійснювати кон­трольно-ревізійні, експертно-аналітичні, інформаційні та інші види діяльності, що забезпечують єдину систему контролю за використанням коштів загальнодержавних цільових фон­дів, позабюджетних фондів, фінансово-кредитних і валют­них ресурсів. Крім того, їй надано право провадити перевір­ки і ревізії діяльності Нацбанку України, Фонду державно­го майна, інших підзвітних Верховній Раді України органів, а також на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності у межах її функції.

Отже, Рахункова палата є головним органом фінансово-економічного контролю в Україні, у якому поєднаний загальнодержавний економічний і фінансовий контроль усіх ланок влади.

Державна податкова адміністрація України та її органи на місцях контролюють додержання законодавства про по­датки, правильність обчислення та своєчасність внесення до бюджету податків та інших платежів, встановлених зако­нодавством, а також вживають заходи щодо запобігання ухиленню юридичними і фізичними особами від сплати по­датків.

Державна контрольно-ревізійна служба України та її органи на місцях контролюють додержання фінансової дис­ципліни підприємствами і організаціями за територіальним поділом витрачання коштів із державного бюджету на со­ціальні потреби, утримання органів державного управління суб'єктами підприємства незалежно від форм власності.

Державне казначейство України та його підрозділи в регіонах контролюють витрачання коштів державного бюдже­ту установами і організаціями відповідно до їх кошторисів оперативно у момент витрачання їх. Так, установи і органі­зації, що фінансуються із державного бюджету, не можуть одержувати або переказувати кошти іншим суб'єктам із поточних рахунків у банках без попереднього контролю органів Державного казначейства України.

Фонд державного майна України (далі Фонд) є держав­ним органом, який здійснює державну політику в сфері при­ватизації державного майна, виступає орендодавцем майно­вих комплексів, що є загальнодержавною власністю. Підпо­рядкований він у своїй діяльності і підзвітний Верховній Раді України.

В Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі Фонд створює регіональні відділення. У разі потреби Фонд має право створювати представництва в інших містах, а також районах України.

Основними завданнями Фонду є:

захист майнових прав України на її території та за кор­доном;

реалізація прав розпорядження майном державних під­приємств у процесі приватизації їх, створення спільних під­приємств;

здійснення повноважень щодо організації та проведення приватизації майна підприємств, яке перебуває у загально­

державній власності, а також щодо орендодавця майна дер­жавних підприємств і організацій, їхніх структурних підроз­ділів;

сприяння процесові демонополізації економіки і створен­ню умов для конкуренції виробників.

Фонд відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє і передає Кабінету Міністрів України проекти державних програм приватизації, організує і контролює ви­конання їх;

змінює у процесі приватизації організаційно-правову фор­му підприємств, що перебувають у загальнодержавній влас­ності, перетворенням їх у відкриті акціонерні товариства;

здійснює повноваження власника щодо частки акцій ак­ціонерних товариств, які не були реалізовані у процесі при­ватизації, зокрема несе відповідальність у межах зазначеної частки;


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-507-1.html