Українські реферати

Арбітражне врегулювання спорів
Сторінка: 1
Розділ: Економіка підприємства

П Л А Н :

Вступ 3

1. Сутність та завдання арбітражного суду 4

2. Умови та строковість арбітражного врегулювання спорів .7

3. Підвідомчість справ арбітражним судам 8

4. Вирішення спорів арбітражним судом 10

Висновки 12

Список використаних джерел 13

Вступ.

Однією з необхідних умов успішного функціонування всіх елементів створюваного в Україні ринкового механізму є законність і дисципліна в діяльності суб'єктів господарювання.

У процесі господарювання між підприємствами, державними та іншими органами виникають, функціонують та припиняються численні господарські відносини. Ринковий механізм, як і будь-яке інше складне явище, не може розвиватися без зіткнень і конфліктів, що призводять до суперечностей між суб'єктами господарської діяльності.

Такі суперечності між підприємствами, організаціями, державними та іншими органами стосовно їхніх прав та обов'язків у господарських відносинах називаються господарськими спорами. Саме ці господарські спори і є предметом розгляду та вирішення арбітражного суду. Ця тема є досить актуальною на сьогоднішній день,бо в Україні існує гостра проблема неузгодженості одного закону з іншим, що, в свою чергу, створює їх суперечність одне одному, тому виникає багато питань при підписанні контракту, вирішенні господарських провових забов’язань, необхідності повернути законопроект з архіву й повторного його запуску в життєвий цикл на ресурсі тощо.

Оскільки рішення арбітражу є єдиними (без голосувань, більшості і т.д. всередині арбітражу), тобто, є наслідком досягнення консенсусу при розгляді спірного питання, то функціонування його є досить ефективним та однозначним. Освічена людина завжди знає свої права і вміє захищати їх, тож вивчаючи правові засади функціонування судової системи України, зокрема, арбітражного врегулювання спорів, ми забезпечуєме себе беззаперечними знаннями щодо ситуацій, з якими можна звернутися до арбітражного суду, чи є це ефективно, скільки часу може зайняти і яка оплата даної послуги. Тож, розглянемо більш детально складові арбітражного суду України, його мету та завдання, а також умови та строковість арбітражного врегулювання спорів.

1. Сутність та завдання арбітражного суду

Арбітражний суд - одна з гілок судової влади на яку законом покладено здійснення правосуддя у господарських відносинах. Арбітражний суд є незалежним органом у вирішенні всіх господарських спорів, що виникають між юридичними особами, державними та іншими органами.

Організація і діяльність арбітражного суду визначаються Конституцією України, Законом України "Про арбітражний суд" , Арбітражним процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України, а також міждержавними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Правова природа арбітражного суду як органу правосуддя визначається завданнями та повноваженнями, якими його наділено для виконання цих завдань. Відповідно до ст. З Закону України "Про арбітражний суд" його завданнями є такі:

Ø захист прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських правовідносин;

Ø сприяння зміцненню законності у сфері господарських відносин;

Ø внесення пропозицій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності.

Арбітражні суди бувають тимчасові ( створюються сторонами для вирішення конкретного спору) і постійно діючі ( створюються при торгових палатах, асоціаціях, спілках, біржах тощо).

Доречно було б розглянути структуру арбітражних установ у нашій державі. В Україні діють Вищий арбітражний суд України, Арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва і Севастополя, які становлять єдину систему арбітражних судів. Верховна Рада України за поданням Голови Вищого арбітражного суду може утворювати й інші ланки арбітражних судів (міські, міжрайонні, районні арбітражні суди та ін.).

Місцеві арбітражні суди (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя) є основною ланкою арбітражної судової системи, оскільки саме вони виконують майже весь обсяг роботи щодо вирішення господарських спорів і стоять найближче до господарського життя та до конфліктів, які в ньому виникають. Для виконання покладених на них завдань місцеві арбітражні суди виконують такі повноваження:

Ø вирішують господарські спори, віднесеш до їхньої компетенції;

Ø розглядають справи про банкрутство;

Ø переглядають у порядку нагляду рішення, ухвали, постанови відповідного арбітражного суду;

Ø вивчають і узагальнюють практику застосування законодавства, аналізують статистику вирішення господарських спорів, вносять пропозиції до Вищого арбітражного суду України, спрямовані на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності та практики вирішення господарських спорів;

Ø ведуть роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин;

Ø здійснюють інші повноваження, надані їм законодавством.

До складу місцевого арбітражного суду входять: голова, перший заступник голови, заступники голови та судді (кількість їх у конкретному суді залежить від обсягу роботи, зокрема від кількості справ, що. розглядаються).

Для вирішення організаційних питань місцеві арбітражні суди можуть утворювати президію.

Вищий арбітражний суд України очолює єдину систему арбітражного суду. Він є найвищим органом у вирішенні господарських спорів і здійсненні нагляду щодо рішень, ухвал, постанов арбітражних судів України та контролю за їхньою діяльністю. Вищий арбітражний суд України складається з Голови, першого заступника Голови, заступників Голови та суддів і діє у складі:

- пленуму Вищого арбітражного суду;

- президії Вищого арбітражного суду;

- судових колегій з розгляду спорів та перегляду рішень, ухвал та постанов.

Завдання Вищого арбітражного суду України включають в себе наступні елементи:

1. вирішує господарські спори, віднесені до його компетенції Арбітражним процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України, міждержавними договорами й угодами; може в межах підвідомчості арбітражних судів України прийняти до свого провадження будь-який господарський спір;

2. переглядає в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови Вищого арбітражного суду, Арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя;

3. вивчає й узагальнює практику застосування законодавства, забезпечує однаковість практики, аналізує статистику вирішення господарських спорів; дає роз'яснення арбітражним судам з питань практики застосування законодавства України, яке регулює відносини у господарській сфері та порядок вирішення господарських спорів.

4. Роз'яснення Вищого арбітражного суду є обов'язковими для суддів і учасників господарських правовідносин, що застосовують законодавство, з якого дано таке роз'яснення;

5. веде роботу, спрямовану на запобігання правопорушенням у сфері господарських відносин;

6. здійснює організаційне керівництво Арбітражним судом Автономної Республіки Крим, арбітражними судами областей, міст Києва і Севастополя, несе відповідальність за організацію, стан і вдосконалення їхньої діяльності, перевіряє і поширює позитивний досвід роботи арбітражних судів республіки;

7. забезпечує добір і підготовку кандидатів у судді, підвищення кваліфікації працівників арбітражних судів, організовує роботу з матеріально-технічного забезпечення арбітражних судів і створення належних умов для їхньої діяльності, нормативного забезпечення, ведення статистичного обліку;

8. здійснює інші повноваження, надані йому законодавством. Для підготовки науково обгрунтованих рекомендацій з питань організації та діяльності арбітражного суду, розробки пропозицій щодо вдосконалення законодавства, порядку і практики розгляду господарських спорів при Вищому арбітражному суді України створюється науково-консультативна рада за участю провідних учених та інших висококваліфікованих спеціалістів, її склад, порядок організації та діяльності затверджує президія Вищого арбітражного суду.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5070-1.html