Українські реферати

Облік та розподіл виробничих накладних витрат
Сторінка: 6
Розділ: Фінанси

Проектування в Microsoft Access досить візуально, тобто працівнику бухгалтерії зовсім не обов'язково знати мови програмування, але лише достатнє добре володіти логікою складання таблиць, оскільки бази даних побудовані на табличному рівні . Для невеликих підприємств ми рекомендуємо широке використання автоматизованих систем у процесі своєї роботи.

Як рекомендації можна відзначити, що на кожнім великому підприємстві, що має велику кількість цехів, необхідно використовувати подібну програму. Однак для кожного підприємства має сенс розробляти свою власну програму, оскільки різні вимоги до внутрішніх документів підприємства і різні умови виробництва.

Висновки

Виробничими накладними (загальновиробничими) витратами називаються: витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць та інше); амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення; амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення; витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротніх активів загальновиробничого призначення; витрати на вдосконалення технології та організації виробництва, підвищення якості продукції; витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інші утримання виробничих приміщень; витрати на обслуговуваня виробничого процесу (оплата праці загальновиробничому персоналу, відрахування на соціальні заходи); витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції; витрати на охорону праці, техніку безпеки та охорону навколишнього середовища; інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв та інше).

Виробничі накладні витрати відносяться до непрямих витрат, як правило, пов’язані з виробництвом кількох видів продукції, а тому вони прямо до собівартості тієї або іншої продукції не можуть бути віднесені. Вони включаються до собівартості окремих видів продукції.

На рахунку 91 “Загальновиробничі витрати” ведеться облік витрат на організацію виробництва та управління галузями, цехами, відділеннями та підрозділами основного виробництва, а також витрат, пов’язаних з утримуванням та експлуатацією машин та обладнання.

Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні.

Порядок розподілу загальновиробничих витрат встановлений додатком 1 до ПСБО 16 “Витрати”. Наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2000 року № 131 внесені зміни до порядку розрахунку розподілу загальновиробничих витрат.

Виходячи із фактичної потужності (змінні витрати) або нормальної потужності (постійні витрати) базами розподілу загальновиробничих витрат можуть бути: години праці, заробітна плата, обсяг діяльності, прямі витрати тощо.

Наприкінці місяця загальновиробничі витрати розподіляються (при виконанні вищевикладених умов) на кожен вид продукції. У такий спосіб утворюється дві звітні відомості: “Відомість розподілу загальновиробничих витрат по рахунках 23 і 90” і “Аналітична Відомість розподілу загальновиробничих витрат на кожен вид продукції по рахунку 23”.

Важливим напрямком удосконалення обліку і розподілу виробничих накладних витрат є розробка нового програмного забезпечення на основі вимог конкретних підприємств і врахування сучасних методик і рекомендацій.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16. 07. 99 року № 996.

2. Інструкція про застосування Плану рахунків. Затверджено наказом Міністерства фінансів України за № 291 від 30. 11. 99 року.

3. Регістри бухгалтерського обліку Затверджено наказом Міністерства фінансів України за № 356 від 29. 12. 2000 року.

4. Положення (стандарт) Бухгалтерського обліку № 16 "Витрати".

5. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості затверджене Постановою кабінету міністрів України від 26 квітня 1996 р. № 473.

6. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені Наказом Державного комітету промислової політики України від 02.02.2001 р. №47.

7. Бутинець Ф. Ф. "Бухгалтерський фінансовий облік" Житомир: Рута, 2001.

8. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні, за редакцією Хом'яка Р. Л. – Львів: "Інтелект - Захід", 2005

9. Бутинець Ф. Ф., Івахненков С. В., Давидюк Т. В., Шахрайчук Т. В. "Інформаційні системи бухгалтерського обліку"- Житомир: Рута, 2002.

10. Пушкар М. С. "Теоретичні основи бухгалтерського обліку" Тернопіль.

11. Чабанова Н. В., Василенко Ю.А. "Бухгалтерський фінансовий облік" Київ.

12. Волкова М. В. Удосконалення методики калькулювання собівартості. – Донецьк, 2002

13. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність – Київ, 2000. – 796 с.

14. Грабова Н.Н., Добровський В.Н. Бухгалтерський облік у промислових та торгівельних підприємствах, 2000.: -- КАСК, 2000. – 624с.

15. Пархоменко В.М.,Баранцев П.П. Реформування бухгалтерського обліку в Україні – Луганськ “Футура”, 2001. – 464 с.

16. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 260с.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5084-6.html