Українські реферати

Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку
Сторінка: 2
Розділ: Мікроекономіка

1) здійснювати виробничу діяльність чи ні;

2) якщо здійснювати, то скільки продукції виробляти і продавати.

По-перше фірма буде здійснювати виробництво, якщо ринкова ціна буде дорівнювати ціні Ро, що відповідає точці припинення операцій точка

(А на графіку 1.3.)

З моменту, коли ринкова ціна перевищить ціну Ро, фірма готова прийняти рішення щодо здійснення виробничої діяльності.

По-друге фірма має вирішити, який обсяг продукції вона має виробляти.

Фірма, яка в своїй діяльності додержується правила раціональної поведінки, буде розширювати випуск продукції до точки Е, в якій її граничні витрати (МС) будуть дорівнювати граничному доходуR) (графік 1.5).

Якщо граничні витрати (МС) менші, ніж ціна (Р), продаж додаткової одиниці товару збільшує доход. Тому прибуток збільшується (або збитки зменшуються) з розширенням виробництва товару до того моменту, поки граничний доход (МR) не стане дорівнювати граничним витратам (МС).

Короткострокова рівновага

Для конкурентної фірми стан, в якому кількість товарів та послуг, що нею виробляється, визначається рівнянням Р = МС = МR, називається рівноважним.

Виходячи з того що в умовах досконалої конкуренції граничний доход фірми дорівнює ціні (МR = Р), стан рівноваги може бути також визначений рівнянням

Р == МС.

Таким чином, конкурентна фірма досягає стану короткострокової рівноваги, коли Р = МК = МС.

Графік 1.5. Рівновага конкурентної фірми.

4. Максимізація прибуткуконкурентною фірмою

Мета фірми — максимізація прибутку.

Прибуток — це різниця між сукупним доходом (ТR) і

сукупними витратами (ТС) за період продажу.

Прибуток = ТК - ТС.

Фірма прагне максимізувати прибуток, намагаючись максимізувати різницю між валовим доходом (ТК) і валовими витратами (ТС).

Максимізація прибутку — це максимізація різниці між валовим доходом і валовими витратами: ТК -ТС.

Для конкурентної фірми валовий доход дорівнює ціні проданого товару (Р), помноженій на обсяг продажу (О);

ТR= Р * Q. Оскільки конкурентна фірма -- це фірма, що приймає ціну, а не встановлює її, ціна знаходиться поза впливом конкурентної фірми.

Тому конкурентна фірма може вплинути на величину валового доходу тільки змінюючи обсяг продажу.

Передбачається, що фірма враховує зміни величини витрат у процесі випуску продукції і вибирає той його обсяг, який дасть максимум прибутку, що і буде відповідати максимальній різниці (ТR— ТС).

Основні підходидо визначеннямаксимізаціі прибутку

Сукупнийаналіз --- використовує зіставлення сукупних величин.

Граничнийaналіз використовує зіставлення граничних величин.

Графік 1.6. Максимізація прибутку конкурентною фірмою.

TR— валовий доход;

ТС — валові витрати;

Q— обсяг випуску продукції.

Максимізація прибутку досягається, коли водлзок між ТR і ТС найбільший (відрізок АВ (ТR >ТС), обсяг випуску Q*). Точки С і D — точки критичного обсягу випуску продукції, коли (ТС = ТR) (див. графік 1.6).

Коли обсяги виробництва менші, ніж О1, або більші, ніж О2, виробництво стає збитковим (ТС > ТR).

При випуску О*, що відповідає mах прибутку, нахил кривої валових витрат (ТС) дорівнює нахилу кривої валового доходу (ТR). Оскільки нахил кривої ТС — це граничні витрати (МС), а нахил кривої ТR— це граничний доходR), то рівність нахилів цих кривих у точках, що відповідають обсягу виробництва

О*, означає і рівність їх граничних витрат і граничного доходу

(тобто МС=МR).

Граничний аналіз

Графік 1.7. Максимізація прибутку конкурентною фірмою

Q, — обсяг випуску продукції;

Р— ціна;

МR — граничний доход;

МС — граничні витрати.

Обсяг виробництва Q*, який максимізує прибуток, визначається при умові рівності граничних витрат (МС) і граничного доходу (МR) в точці Е (точці максимізації прибутку). (Див, графік 1.7).

МR = МС;

DTR

MR=¾ ;

DQ

DTR=D(RQ) ;

DTR=RDQ - вплив конкурентної фірми на ціну Р відсутній;

MR== P(DQ)/DQ = P

Тому граничною умовою для фірми, що максимізує прибуток на ринку досконалої конкуренції, буде:

Р==MС.

5. Варіанти рівноваги конкурентноїфірми в короткостроковомуперіоді

Графік 1.8. Рівновага конкурентної фірми

в короткостроковому періоді.

Для конкурентної фірми, що отримує прибуток (графік 1.8,а) ринкова ціна (Р) на продукцію фірми більша, ніж середні витрати на її виробництво АС при тому його обсязі (Q*), який максимізує прибуток. Фірма отримує економічний прибуток:

Прибуток = (Р -АС) * Q*.

Для конкурентної фірми на рівні самоокупності (графік 1.8,6) ринкова ціна (Р) на продукцію фірми дорівнює мінімальним середнім витратам (АС) при обсязі випуску Q*. Це дозволяє їй лише покрити витрати. Фірма отримує нульовий економічний прибуток.

Р = МС = тіп АС.

Конкурентна фірма, що мінімізує збитки

Графік 1.9. Рівновага конкурентної фірми в короткостроковому періоді.

Для конкурентної фірми, що мінімізуєзбитки (графік 1.9,6), ринкова ціна (Р) нижча за мінімально можливі середні витрати (АС) при обсязі випуску продукції (Q*) (Р<АС), але перевищує мінімум середніх змінних витрат (АVС) при цьому ж обсязі випуску (Р > АVС). Мінімізуючи збитки, фірма коригує обсяг випуску продукції таким чином, щоб він був встановлений відповідно до точки (Р = MC) що забезпечить їй покриття змінних витрат (VС) і частково постійних

витрат (FС).

6. Довгострокова рівновага

Досконало конкурентна фірма виробляє продукцію на довгостроковому Інтервалі тільки у тому випадку, коли ціна Р буде не нижчою, ніж довгострокові середні витрати (LАС) (див.графік 1.11).

Р=LАС.

Графік 1.11. Рівновага конкурентної фірми

в довгостроковому періоді.

LМС — довгострокові граничні витрати;

LАС — довгострокові середні витрати.

Довгостроковий період — це період, достатній для входу нових фірм у галузь або виходу з галузі. В довгостроковому періоді всі види витрат розглядаються як змінні витрати; в довгостроковому періоді фірми можуть як збільшувати, так і зменшувати масштаби виробництва; в галузь можуть ввійти нові фірми, частина фірм може покинути галузь.

Конкурентна фірма знаходиться в стані короткострокової рівноваги, коли при рівноважному обсязі випуску продукції ціна Р дорівнює граничним витратам МС, і тоді досягається ефективність розподілу:

Р=МС.

Конкурентна фірма знаходиться встані довгострокової рівноваги, коли при рівноважному обсязі випуску продукції ціна (Р) дорівнює граничним витратам (МС), а також дорівнює середнім сукупним витратам (АС). Коли це відбувається, фірма також досягає виробничої ефективності:

Р=МС=АС.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5086-2.html