Українські реферати

Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту
Сторінка: 1
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Аудит як форма інтелектуальної діяльності має певні особ­ливості організації і методики проведення. Міжнародні асо­ціації бухгалтерів і аудиторів узагальнили досвід організації і методики обліку та аудиту в країнах з різними формами власності і господарювання у вигляді міжнародних норм аудиту (МНА), які певною мірою виконують функції стан­дартів з обліку і аудиту.

Стандарти аудиту — це загальні керівні матеріали для допомоги аудиторам у виконанні їх обов'язків з аудиту фі­нансової звітності. У них подано професійні вимоги до якості (компетентність, незалежність, об'єктивність) аудитора та аудиторських висновків і доказів (свідчень). Метою стандар­тів аудиту є встановлення загальних правил аудиторської діяльності щодо організації і методики проведення. У прак­тиці аудиту в Україні в перехідний період до ринкової еко­номіки необхідно користуватися міжнародними і національ­ними стандартами, нормативними документами з організації і методології бухгалтерського обліку і фінансово-господарсь­кого контролю, які застосовуються у вітчизняній практиці.

Основні принципи і вимоги щодо розробки стандартів аудиту визначені міжнародними нормативами аудиту — 1 "Мета і основні принципи проведення аудиту" і 3 "Основні принципи регулювання аудиту". Останній унормовує прин­ципи аудиторської професійної відповідальності, які необ­хідно застосовувати при виконанні будь-якого аудиту і вра­ховувати при розробці конкретних стандартів аудиту.

До основних принципів норм аудиту відносять:

цілісність, об'єктивність і незалежність, конфіденційність, знання і компетентність;

правила використання результатів робіт, виконаних інши­ми аудиторами;

документальне оформлення, планування, одержання до­казів аудитором;

перевірка систем обліку і внутрішнього контролю;

аналіз висновків аудитора і складання ним звіту.

Кожний стандарт має визначити певну частину або сто­рону аудиторської роботи, повинен бути коротким і лако­нічним, але з достатньою повнотою описувати вимоги до регулювання об'єкта стандарту.

Міжнародні норми аудиту, розроблені і затверджені Між­народною федерацією бухгалтерів, подано у табл. 4.2.

Подані МНА мають єдину внутрішню структуру, до якої входять такі рубрики: вступ; мета аудиту; відповідальність за фінансові звіти; обсяг аудиту; етика; планування; робота, виконана іншими аудиторами; документація; очевидність аудиту; висновок і звіт.

Стосовно МНА 1 "Мета і основні принципи проведення аудиту" розглянемо зміст кожної рубрики стандарту.

Вступ — розглядається загальна мета аудиту та основні принципи, які є визначальними для професійної значущості аудиту і застосовуються при аудиті фінансової звітності.

Мета аудиту — встановити достовірність фінансової звіт­ності.

Відповідальність за фінансові звіти — визначається відпо­відальність за достовірність фінансової звітності управлінсь­кого апарату об'єкта. Це стосується точності й адекватності бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю принципам облікової політики, спрямованої на захист активів і пасивів суб'єкта господарювання.

Обсяг аудиту — інформація, необхідна для оцінки фінансо­вої звітності. Для цього аудитору необхідно вивчити систе­му обліку і внутрішнього аудиту, розібратися в оцінці ризи­ків контролю, що дасть змоіу визначити типи потенційних помилок, фактори ризику, методи перевірки.

Етика — вказується на потребу додержання основних правил етики професійного аудитора, визначених Міжна­родною федерацією бухгалтерів. Зокрема, аудитор має бути

Таблиця 1

Орієнтовний перелік міжнародних норм аудиту (МНА), іх зміст та використання під час проведення аудиту

Найменування норм

Зміст норм

Використання норм

МНА 1 "Мета і

Визначено мету аудиту,

При вирішенні організацій­

основні прин­

його предмет і організаційні

них питань проведення ау­

ципи проведен­

принципи

диту

ня аудиту"

МИ А 2 "Обо­

Конкретизовано обов'язки

При складанні організацій-

в'язки аудитора

аудитора перед клієнтом

но-догонірноі документації

перед клієнтом"

(замовником)

МНА 3 "Основ­

Викладено принципи, перед­

У всіх видах аудиторської

ні принципи ре­

бачені законодавством і нор­

діяльності

гулювання ау­

мативними документами, що

диту"

регулюють аудиторську ді­

яльність

МНА 4 "Плану­

Порядок організації і пла­

При складанні поточних і

вання аудиту"

нування аудиторської ді­

річних планів діяльності ау­

яльності

диторської організації

МНЛ 5 "Вико­

Методика використання

При проведенні комісійно­

ристання мате­

висновку (акта) аудитора

го аудиту на підприємстві

ріалів іншого

з інших питань, які вирішу­

(кілька аудиторів)

аудитора"

ють для одного замовника

МНА 6 "Оцінка

Можливий ризик помилок

При виборі методики з мс­

ризику і внут­

при проведенні аудиту,

тою запобігання неправиль­

рішній кон­

внутрішній контроль

ним висновкам

троль аудиту"

результатів аудиту

МНА 7 "Кон­

Методичні рекомендації до

На всіх стадіях аудиту

троль якості ро­

контролю роботи аудитора

боти аудитора"

МНА 8 "Ауди­

Обгрунтування доказів

У процесі проведення ауди­

торські докази"

результатів аудиторського

торського дослідження, об­

дослідження

грунтування та реалізації

його результатів

МНА 9 "Доку­

Характеристика докумен­

У процесі проведення ауди­

ментація ауди­

тації, яка застосовується в

торських робіт

ту"

аудиті

МНА 10 "Вико­

Зміст внутрішнього аудиту,

Для дослідження результа­

ристання резуль­

що провадиться на підпри­

тів інвентаризації, тематич­

татів внутріш­

ємстві замовника, та поря­

них ревізій, при проведенні

нього аудиту"

док використання

внутрішнього аудиту

його зовнішнім аудитом

МНА 11 "По­

Характеризують типові по­

При визначенні методик про­

милки аудиту"

милки аудиторів та дають

ведення аудиту та інформа­

рекомендації щодо запобі­

ційного забезпечення

гання їм

МНА 12 "Аналі­

Методика виконання аналі­

Для процедур економічного

тичні процеду­

тичних процедур у ауди­

аналізу, статистичних, еконо-

ри аудиту"

торському дослідженні

міко-математичних на всіх

стадіях аудиторського дос­

лідження


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-519-1.html