Українські реферати

Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків
Сторінка: 9
Розділ: Економічні теми

На нинішньому етапі розвитку України, коли трансформаційний спад поступово змінюється структурною перебудовою, паралельно з процесами становлення підприємницького сектору відбувається формування механізму його державного регулювання. Тобто державна підприємницька політика ще перебуває в зародковому стані і є так само недосконалою, як і всі інші інструменти регулювання.

Важливою складовою механізму державного регулювання підприємництва має стати система його державної підтримки, створення якої нині проголошується як запорука поліпшення стану в усіх сферах соціально-економічного життя суспільства.

Економічний зміст державної підтримки полягає в розробці та реалізації системи державних програм науково-технічного, ресурсного, фінансового, консультативного, кадрового та іншого сприяння розвитку підприємництва.

Державні програми підтримки можуть виконуватись центральною чи місцевою владою, суспільними (некомерційними) структурами або через приватні організації, яким для цієї мети надаються державні субсидії.

Податки є частиною загальної фінансової системи як держави в цілому, так і окремих її суб'єктів. Крім того, вони виступають однією з категорій ринкової економіки.

Виділяють три головні функції податків: фіскальну, яка в свою чергу поділяється на контрольну та розподільчу, регулюючу, до складу якої входять стимулюючий та стримуючий напрямки, та соціальну.

Податок встановлюється тільки державою і є тільки її атрибутом.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Барр Р. Политическая зкономия: В 2-х т. - М.: Международные отношения. 1995. - Т.1 - 608 с. Т.2 — 750 с.

2. Башнянин Г.І. та ін. Політична економія: Підручник для вузів / Г.І. Башнянин. П.Ю. Лазур. B.C. Медведєв. - К.: Ніка-Центр. Ельга. 2000. - 442 с.

3. Бусьігин А.В. Предпринимательство. Основной курс: Учеб. для вузов. - М.: ИНФРА-М. 1997. - 608 с.

4. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес. 2002. - 239 с.

5. Державне регулювання економіки: Навч. посібник / CM. Чистов. А.Є. Никифоров. Т.Ф. Куценко та ін. - К.: КНЕУ. 2000. - 316 с.

6. Дідківська Л.І. Головко Л.С. Опорний конспект лекцій з курсу "Державне регулювання економіки". - К.: КДТЕУ. 2000.

7. Доллан 3. Дж Линдсей Д.Е. Микрозкономика: Пер. с англ. - СПб.: Санкт-Петербург оркестр. 1994. - 448 с.

8. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання-Прес. 2001. - 581 с.

9. Загальна економіка: Підручник / За ред. І.Ф. Радіонової. - К.: Знання. 1995. - 234 с.

10. Крутик А.Б Пилянова А.А. Введение в предпринимательство: Учеб. пособ. - СПб.: Политехника. 1995. - 583 с.

11. Литвиненко Я. В. Податкова політика: Навч. посіб. - К.: МАУП. 2003. - 224 с.

12. Макконнелл P Брю С.Л. Зкономикс. - К.: Хагор-Демос. 1993.

15. Михасюк І Мельник А Крупка М Залога 3. Державне регулювання економіки / За ред. І.Р. Михасюка. - Львівський національний університет ім. І. Франка. Підручник. Друге вид., виправлене і доповнене. - К.: Атіка. Ельга-Н. 2000. - 592 с.

16. Орищак Я.О Стебло М.І. Основи економіки: Навч. посіб. - Тернопіль: Підручники і посібники. 2000. - 112 с.

17. Основи економічної теорії / За ред. С.В. Мочерного. - К.: Академія. 1998. - 464 с.

18. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г.Н. Климка. В.П. Нестеренка. - К.: Вища школа - Знання. 1997. - 743 с.

19. Основи підприємницької діяльності / За ред. С.В. Мочерного. - К.: Академія. 1998.

20. Основьі предпринимательской деятельности/Под ред. Ю.Осипова-М.: Прогресе 1992. - 432 с.

21. Панасюк В.М. Ковальчук Е.К. Бобрівець С.В. Податковий облік. - Тернопіль: Карт-бланш. 2003. - 260 с.

22. Покропивний С.Ф Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. - К.: КНЕУ. 1998. - 352 с.

23. Радіонова І. Макроекономіка та економічна політика: Підручник - К.: Таксон. 1996. - 240 с.

24. Селезнев В.В. Основьі рьіночной зкономики Украиньї: Учеб. пособ. - К.: А.С.К 1999. - 448 с.

25. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підручник. - К.: ЕУІФІСМБ. 2000.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5192-9.html