Українські реферати

Інформація в маркетинговій діяльності , її роль, значення та засоби поширення
Сторінка: 8
Розділ: Маркетинг

Висновки

Головна мета інформаційного забезпечення – створення системи взаємопов’язаних і взаємо –доповнюваних показників, що дозволяє отримати всебічні кількісні і якісні характеристики досліджуваних об’єктів. Інформаційна технологія – це цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів оргтехніки, систем зв’язку, систем обробки інформації і засобів доступу до інформації. Вивчені поняття, структури і складу інформаційних систем в сучасних умовах та виявлені тенденції їх розвитку, які полягають в подальшому прискоренні впровадження глобальних і локальних мереж та прогресивних компютерних технологій. Застосування інформаційних систем і технологій в роботі розглядаються з точки зору їх застосування для маркетингових досліджень на підприємстві, та в банках. Комплексне вивчення ринку методами маркетингового дослідження полягає в визначенні змісту маркетингової інформації, мети і задачі маркетингового дослідження; в описі організації маркетингового дослідження і джерел маркетингової інформації; в анілізі іформаційно-статистичного забезпечення розробки стратегії маркетингу; сборі, накопичнні та обробці інформації з конюнктури ринку, її динамики, характеристик покупців та конкурентів, оцінки якості та цін продукції. Значна кількість обєктів, показників та обсягів цієї інформації потребує потстійної роботи по її формуванню на засадах застосування обчислювальної техніки, та програмного забезпечення. Основними засадами проведення маркетингового дослідження є те, що воно підпорядковується єдиним науковим вимогам, базується на загальних теоретико-методологічних принципах і переслідує загальну мету: дати адекватну характеристику ринкових процесів і явищ, відбити позицію і можливості фірми на ринку. В роботі висунута концепція створення та застосування системи маркетигової інформації як постійно діючого маркетингового дослідження. Цим потребам відповідає проектування інформаційного забезпечення виконання функцій відділу маркетингу. Функції відділу маркетингу в банку: робота зi споживачем; просування товару; дослiдницька функцiя; органiзацiя сервiсу; аналiз зовнiшнього середовища; органiзацiя внутрiшнього середовища; прогнозно-стратегiчна функцiя; органiзацiйно-координацiйна функцiя. Удосконалення інформаційного забезпечення маркетингу в банку засновано на, по-перше, на постійному проведенні маркетингового дослідження, по-друге, на прийнятті сучасних компютерних технологій для аналізу оцінки закономірностей розвитку вивчаємих процесів та на цій основі прийнятті управлінських рішень. Вибір і обгрунтування в якості засобу керування базами даних полягає в наявності дружнього до користувача інтерфейсу та великими можливостями для розвитку програмного забезпечення. Проектування інформаційної бази даних маркетингу для банку осуществлено, виходячи з функцій відділу маркетингу. Розробка алгоритмів вирішення задач проведена по підсистемі аналізу зовнішнього середовища. Таким чином результатом роботи стало визначення засобів керування базами даних та програмування ; функцій відділу маркетингу по дослідженню зовнішнього середовища. Розроблені алгоритми вирішення задач з маркетингового аналізу зовнішнього середовища. Розроблений проект бази даних відділу маркетингу, дає підставу для подальшого розвитку інформаційного забезпечення по всьому комплексу функцій відділу.

Список використаних джерел

1. Л.В. Балабанова „Маркетинг” Київ 2004р.

2. Ф.Котлер „ Основи Маркетингу”.

3. „Обрій” газета Промінвестбанку. Випуск №23.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5349-8.html