Українські реферати

Облік внутрішнього відпуску товарів на торговельних підприємствах
Сторінка: 1
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Облік внутрішнього відпуску товарів зі складів торговельного підприємства своїм (на одному балансі) крамницям, кіоскам, підприємствам громадського харчування (ресторанам, кафе, столовим) і іншим є важливою ділянкою облікової роботи, має важливе значення для контролю за рухом і збереженням товарів на підприємствах, що здійснюють різні види торговельної діяльності - оптово-збутову і роздрібну торгівлю, громадське харчування.

З набранням чинності Законом України «Про податок на додану вартість» в бухгалтерському обліку внутрішнього відпуску товарів з 1.10.97 р. сталися суттєві зміни, що пов’язано з віднесенням сплаченого постачальникам товарів податку на додану вартість на податковий кредит з ПДВ і вилученням сплаченого ПДВ з облікової купівельної вартості товарів.

Нормативними документами, інструкціями з бухгалтерського обліку в Україні порядок обліку внутрішнього відпуску товарів не регламентується, але бухгалтерам торговельних підприємств необхідно щоденно практично вирішувати ці непрості питання торгового обліку. При чому їх можна вирішувати більше або менше ефективно в залежності від рівня підготовки і вміння головного бухгалтера раціонально організувати бухгалтерський облік товарів.

В статті розглядається бухгалтерський облік внутрішнього відпуску товарів, що обліковуються на складах відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні за купівельними або продажними (роздрібними) цінами. Автором зроблена спроба дати бухгалтерам рекомендації з раціональної організації і ведення бухгалтерського обліку внутрішнього відпуску товарів з врахуванням положень чинних нормативних документів. Питання, не регламентовані нормативними документами, вирішені в розумінні їх автором.

З метою уникнення недоцільних повторень та в разі необхідності ув’язки викладеного матеріалу для кращого його розуміння в статті даються посилання на окремі її пункти із застосуванням спрощеної нумерації. Приклади наводяться в статті в числах, округлених до цілих гривень.

1. На підприємствах торгівлі, які здійснюють різні види торговельної діяльності, - оптово-збутову торгівлю, роздрібну торгівлю, громадське харчування, - товари надходять в крамниці, кіоски та інші підрозділи роздрібної торгівлі з товарних складів підприємства.

Облік товарів на складах за продажними цінами доцільно вес­ти на оптових підприємствах чи товарних складах підприємств торгівлі, які відпускають товари в основному своїм (на одному балансі) роздрібним торговельним підприємствам і підприємствам громадського харчування. Застосування в цьому випадку облікових продажних цін на товари дозволяє значно спростити і прискорити документування товарних операцій та бухгалтерський їх облік.

2. Відпуск товарів зі складів своїм (на одному балансі) підприємствам роздрібної торгівлі і громадського харчування пов’язаний з обліком податку на додану вартість. Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість від 1 липня 1997 р. № 141 (далі - Інструкція) не регламентує порядку цього обліку. Незалежно від того, за якими цінами обліковуються товари на складах (купівельними чи продажними) при внутрішньому відпуску товарів ПДВ треба враховувати і відповідно до умов відображати його в бухгалтерському обліку.

Рахунок 47 «Внутрішньосистемний відпуск товарів» в даному випадку не застосовується, а здійснюються внутрішні записи по дебету і кредиту рахунку 41 «Товари».

2.1. Якщо підприємство здійснює лише один вид торговельної діяльності (оптово-збутову,торговельно-посередницьку або роздрібну торгівлю чи громадське харчування), то товари обліковуються на рахунку 41 "Товари" за купівельними або продажними цінами. Оптово-збутові підприємства і склади можуть застосовувати для обліку товарів відповідно купівельні або продажні ціни роздрібної торгівлі. До продажної ціни входять договірна купівельна ціна, податок на додану вартість і торговельна націнка підприємства. Які ціни для обліку товарів на складах застосовувати вирішує підприємство самостійно, але при цьому обов’язково треба враховувати, який обсяг діяльності складу чи складів припадає на обслуговування своїх підприємств роздрібної торгівлі і громадського харчування.

В роздрібних торговельних підприємствах і на підприємствах громадського харчування можуть застосовуватись лише продажні (роздрібні) ціни.

2.2. У тому разі, коли підприємство здійснює різні види торгівлі, на рахунку 41 "Товари" виділяють три субрахунки:

41-1 "Товари на складах",

41-2 "Товари в крамницях",

41-3 "Товари і продукти в громадському харчуванні".

Інструкцією встановлено, що підприємства, які обліковують това­ри за продажними цінами, товарні надбавки (ПДВ і торговельну націнку) обліковують на рахунку 42 "Торговельна націнка", субрахунок 1 "Товарні надбавки". Таке закріплення рахунку 42-1 для обліку товарних надбавок правильне лише в тому випадку, коли підприємство має тільки один вид торговельної діяльності, а товари обліковуються за продажни­ми цінами. Якщо підприємство здійснює два або три види торговельної діяльності, то товарні надбавки необхідно обліковувати на окремих субрахунках:

42-1 "Товарні надбавки на товари в оптових складах",

42-2 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі",

42-3 "Товарні надбавки підприємств громадського харчування".

2.3. Виходячи із положень Закону про податок на додану вартість, відпуск товарів зі складу своїм підприємствам роздрібної торгівлі і громадського харчування повинен здійснюватись за купівельними цінами з нарахуванням торговельної націнки складу та ПДВ на відпускну вартість товарів. А підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування мають зробити на відпускну вартість товарів, одержаних зі складу, свою торговельну націнку, скалькулювати продажну ціну та продажну вартість кожного виду товару. Тільки в цьому разі можна виписати прибуткову накладну на отримані зі складу товари.

Відпуск товарів роздрібним і іншим підприємствам, які находяться на одному зі складами балансі, оформляють виписуванням видаткової накладної у двох примірниках. При цьому в залежності від установлених облікових цін на товари видаткова накладна виписується за купівельними або продажними цінами. Податкова накладна при внутрішньому відпуску товарів не виписується.

2.4. Організація обліку внутрішнього відпуску товарів повинна враховувати викладені вище умови, а відображення в обліку цих операцій в основному залежить від того, за якими цінами обліковуються то­вари на складах. При цьому необхідно виходити з наступного:

1. Якщо товари обліковуються на складі за купівельними цінами ( з 1.10.97 р. без ПДВ), то при внутрішньому відпуску товарів в роздрібну торгівлю і громадському харчуванню їх виписують за обліковими купівельними цінами з торговельною націнкою складу на покриття вит­рат і створення доходу оптової торгівлі або без такої націнки.

2. Підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування, одержавши товари зі складу за купівельними цінами, зобов’язані визначити (скалькулювати) продажні ціни на кожний вид товару, враховуючи нарахування ПДВ на відпускні ціни, а також встановлений розмір торговельної націнки на покриття витрат і створення доходу роздрібної торгівлі чи громадського харчування.

Отже, на підставі розхідної накладної складу повинна бути виписана прибуткова накладна за скалькульованими продажними цінами. 3 метою забезпечення належного контролю за правильністю товарних над­бавок і продажних цін на товари їх калькулювання повинна здійснювати бухгалтерія підприємства.

3. Для забезпечення належного рівня економічної роботи на підприємстві та можливості визначення ефективності роботи окремих видів торговельної діяльності товарні надбавки, валові доходи, витрати обігу повинні обліковуватись за видами діяльності, щоб можна було визначити їх фінансові результати.

4. Якщо товарний склад чи склади відпускають товари переважно своїм підприємствам торгівлі та громадського харчування, то з метою скорочення затрат часу на оформлення товарних документів, спрощення обліку і зниження затрат на його ведения, а також забезпечення на­лежного контролю за ціноутворенням на підприємстві доцільно облік товарів на складах вести за продажними цінами. В цьому разі виникає необхідність передачі товарних надбавок на товари зі складу роздрібній торгівлі та громадському харчуванню, щоб мати можливість визначити рентабельність і ефективність їх роботи, а також правильно визначити податкові зобов’язання з ПДВ.

Враховуючи викладене вище (п.п. 1 - 2), розглянемо питання бухгалтерського обліку внутрішнього відпуску товарів.

Відпуск товарів зі складу за купівельними цінами

3. При обліку товарів на складі за купівельними (без ПДВ) цінами на відпуск товарів своїм підприємствам роздрібної торгівлі та громадського харчування виписується товарний документ (видаткова наклад­на) за купівельними цінами, а товари оприбутковуються в підприємствах роздрібної торгівлі і громадського харчування за скалькульованими продажними цінами.

Приклад 1. На відображення в обліку відпуску товарів зі складу в роздрібну торгівлю за купівельними цінами.

1. Відпущено зі складу крамниці № 1 товари за купівельними цінами на суму 500 грн.

2. Обчислено продажну вартість товарів для крамниці № 1, в тому числі:

Товари за купівельними цінами - 500 грн.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-543-1.html