Українські реферати

Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку
Сторінка: 1
Розділ: Фінанси

Вступ

Відомо, що для будь-якого підприємства на сьогодні основною метою діяльності є одержання прибутків. Для виробничих підприємств основним джерелом збільшення власного капіталу являється позитивний фінансовий результат в результаті випуску і реалізації продукції (робіт, послуг) від операційної (основної) діяльності.

Хоча методологія формування прибутку виробничого підприємства не є новою для вітчизняного підприємства та обліку, однак постійні зміни в економічній ситуації нашої країни вимагають регулярного коригування в питаннях, що стосуються цих змін (при виникненні нових форм організації виробничого процесу та реалізації, змін в законодавстві тощо.).

Згідно з національними положеннями бухгалтерського обліку, в Україні результат від реалізації власної продукції та надання послуг визначають при складанні Звіту про фінансові результати підприємства з використанням методу часткового розподілу загальновиробничих витрат між виробами. Адміністративні витрати, витрати на збут, фінансові витрати та інші витрати періоду в собівартість продукції не включаються. При визначенні прибутку підприємства відповідно до податкового законодавства, необхідно визначати амортизацію, валові витрати та валові доходи, які в значній мірі відрізняються від витрат та доходів бухгалтерського обліку, що значно ускладнює роботу бухгалтерів.

Як правильно зазначає Лучко М.Р, в світовій практиці розрізняють дві основні форми складання Звітів з прибутків і збитків: одноступеневу і багатоступеневу. Остання є однією з основних форм фінансової звітності акціонерних товариств України. При такій формі, з кожної категорії надходжень і доходів мінусують відповідні витрати і визначають проміжні підсумки результатів діяльності. Різниця між усіма надходженнями й усіма відрахуваннями з них є сумою чистого прибутку чи збитків. Наведемо схему визначення прибутків і збитків.

Основними факторами, які впливають на прибуток від реалізації, є: виробничі витрати (визначаються згідно з ПСБО 16 "Витрати"), адміністративні витрати, витрати на збут. На основі аналізу цих факторів, підраховують втрати, недоодержану економію і резерви зниження витрат. Під економією в даному випадку необхідно розуміти підвищення ефективності використання адміністративних ресурсів, затрат на збут, яке виражається у збільшенні обсягів виробництва та реалізації при незмінному чи зменшеному рівні їх використання, у зниженні частки цих витрат на одиницю продукції (робіт).

1. Економічна сутність, види та функції прибутку підприємства

Одним з основних завдань виробничо-господарської діяльності будь-якого підприємства є отримання прибутку. Прибуток є важливим джерелом фінансування виробничого і соціального розвитку підприємства.

Як економічна категорія прибуток відображає чистий дохід, створений у сфері матеріального виробництва. На рівні підприємства прибуток є частиною його чистого доходу, що залишається після ви­рахування зі суми доходів підприємства суми пов'язаних з ними витрат. Прибуток розглядають як частину чистого доходу підприємства, отриманого на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик підприємницької діяльності.

Економічна сутність прибутку є однією зі складних і диску­сійних проблем у сучасній економічній теорії.

Прибуток — це перевищення доходів над витратами, а про­тилежна ситуація називається збитком.З економічного погля­ду прибуток — це різниця між грошовими надходженнями і грошовими виплатами. З господарського погляду прибуток — це різниця між майновим станом підприємства на кінець і по­чаток звітного періоду. Теоретиками бухгалтерського обліку опи­сані можливі парадоксальні ситуації, пов'язані з прибутком. Важливо розуміти, що прибуток, обчислений у бухгалтерському обліку, не відображає дійсного результату господарської діяль­ності. Це привело до чіткого розмежування таких понять, як бухгалтерський та економічний прибуток. Перший є результа­том реалізації товарів і послуг, другий — результатом роботи капіталу. Така ідея двох трактувань прибутку набула розвитку завдяки Д. Соломонові. Він виходив з передумови, що концепція прибутку потрібна для трьох цілей:

1)обчислення податків;

2) захисту кредиторів;

3) вибору розумної інвестиційної політики.

Бухгалтерське трактування прийнятне тільки для досягнен­ня першої мети й абсолютно неприйнятне для досягнення тре­тьої. Д. Соломон розробив формулу, що визначає зв'язок між бух­галтерським і економічним прибутком (рис. 1.1) [3; 131].

Цей підхід допускає щоквартальне обчислення розміру гуд­вілу (вид нематеріальних активів, що відображають ділову репу­тацію фірми) і її коливань. Поява цієї категорії пов'язана з еко­номічним трактуванням прибутку.

У сучасній теорії обліку в англомовних країнах насамперед розрізняють податкову й економічну концепції прибутку. В зв'яз­ку з цим можливі два варіанти обчислення прибутку: в першо­му — бухгалтерський прибуток дорівнює оподатковуваному, в другому — їхні суми не збігаються. У першому випадку погляд користувачів бухгалтерської інформації спрямований у минуле, у другому — в майбутнє. В останньому випадку враховано той факт, що дані фінансової звітності впливають на курс акцій підприємства. Тому прибуток, показаний у балансі та звіті про прибутки і збитки, не повинен бути тотожним прибутку, з якого сплачуються податки.

Бухгалтерський прибуток

 

+

 

Позареалізаційні зміни вартості (оцінки) протягом звітного періоду

активів

-

Позареалізаційні зміни вартості (оцінки) активів періоди

у минулі звітні

+

Позареалізаційні зміни вартості (оцінки) протягом майбутнього періоду

активів

=

 

Економічний прибуток

 

Рис. 1.1.Взаємозв'язок бухгалтерського та економічного прибутку

У процесі виробничо-господарської діяльності підприємство створює додану вартість, що включає в себе витрати живої праці і накопичення.

Прибутком може вважатися тільки та частина доданої вартості, що створена в результаті реалізації продукції (то­варів), виконання робіт, надання послуг.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5439-1.html