Українські реферати

Бюджетна система України
Сторінка: 1
Розділ: Фінанси

ВСТУП

Термін "бюджет" походить від старонормандського слова, фінансовий зміст отримав на початку XIX ст., у сучасних умовах має широкий спектр значень.

Сучасний ринковий механізм господарювання в основному спрямований на розвиток економічного аспекту діяльності людини і суттєво не зачіпає соціального аспекту. Але ж суспільство є єдиним організмом, і його існування пов'язано з оптимальним вирішенням як економічних питань у повному обсязі, так і соціальних. Ось чому ті питання, які неповною мірою може вирішити ринковий механізм, бере на себе держава, використовуючи різні методи, що дістали назву державного регулювання. Бюджетні питання держава регулює за допомогою бюджетної політики.

Завданням мого реферату є опрацювання та засвоєння матеріалу, пов`язаного з бюджетною системою України, її проблемами та перспективами розвитку що значно поглибить мої знання в цьому питанні, а також показ на різноманітних прикладах великого, навіть фундаментального значення бюджету та бюджетної системи України. Показати, що бюджет як економічна категорія є формою існування реальних розподільних відносин у суспільстві, а також те, наскільки бюджетна система в ринковій економіці відіграє роль особливого регулятора соціально-економічних процесів нашої держави.

1. БЮДЖЕТ ЯК ЕКОНОМІЧНА

КАТЕГОРІЯ

Бюджет як самостійна економічна категорія є формою існування реальних, об'єктивно обумовлених розподільних відносин, які виконують специфічне призначення — задоволення потреб як суспільства в цілому, так і його адміністративно-територіальних структур у фінансових ресурсах.

Бюджет як економічна категорія має такі ознаки:

1. історичність – бюджет як категорія склався історично, мав свої специфічні риси зародження в різних країнах, вони проявляються і в сучасних умовах;

2. плановість – основною функцією бюджету є його плановий характер;

3. юридичний характер – бюджет має силу нормативного акта;

4. термін дії – бюджет складається і функціонує протягом певного терміну.

Бюджет також має такі особливості:

¨ Бюджет є особливою економічною формою перерозподільних відносин, що пов'язані з відокремленням у розпорядження держави частини національного доходу та її використанням для задоволення потреб усього суспільства й окремих його державно-територіальних формувань

¨ За допомогою бюджету відбувається перерозподіл національного доходу між галузями народного господарства, територіями країни, сферами суспільної діяльності

¨ Пропорції бюджетного перерозподілу вартості визначаються потребами розширеного відтворення в цілому і завданнями, що стоять перед суспільством на кожному історичному етапі його розвитку

¨ Галузь бюджетного розподілу посідає центральне місце у складі державних фінансів, що обумовлено провідною роллю бюджету порівняно з іншими ланками

Сутність бюджету, його економічну природу відображають певні економічні відносини. Учасниками цих відносин є держава, суб'єкти господарювання всіх форм власності та населення:

• держава має потребу у фінансових ресурсах для виконання своїх функцій;

• суб'єкти господарювання всіх форм власності та напрямів діяльності як постачають грошові ресурси державі, так і можуть їх отримувати від неї залежно від місця і ролі в системі економічних відносин;

• населення, яке може бути як платником податків (переважно особи працездатного віку), так і отримувачем грошових коштів (допомога дітям, матерям, інвалідам, пенсіонерам тощо).

Сутність бюджету проявляється також у тому, що він є основною ланкою державних фінансів.

Сутність бюджету реалізується через його функції. Основних, чітко структурованих функцій є дві — розподільна і контрольна. В економічній літературі називаються також і додаткові функції — економічної безпеки держави, забезпечення існування держави тощо.

Через розподільну функцію держава зосереджує у своїх руках усі джерела бюджетних надходжень, щоб потім використати їх з найбільшою ефективністю. Це перерозподіл між міністерствами, відомствами, напрямами між блоками галузей, територіальний розподіл.

Сфера дії розподільної функції досить значна. Це пояснюється тим, що в бюджетних відносинах беруть участь практично всі члени суспільства. Основою бюджетного розподілу є чистий дохід, який утворюється в суспільстві.

Сутність контрольної функції полягає в тому, що суспільство в особі специфічних державних або недержавних структур контролює і вирівнює бюджетний розподіл. Виконання контрольної функції сприяє оптимальному рухові бюджетних ресурсів як в частині їх збирання, так і розподілення.

Функціонування бюджету здійснюється у взаємодії двох його особливих форм — доходів і видатків, кожна з яких має специфічне суспільне призначення.

За рахунок доходів формується фінансова база діяльності держави, а за рахунок видатків забезпечуються економічні та соціальні потреби всіх членів суспільства.

2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Бюджетна система України має глибоке коріння, її становлення відбувалося ще в часи Київської Русі, Гетьманщини, Запорозької Січі. Сучасна бюджетна система сформувалась на базі бюджетних відносин, які мали місце в Радянському Союзі. Нині здійснюється реформування всіх сторін соціально-економічного устрою держави, у тому числі формуються нові ознаки бюджетної системи.

Визначення понять „бюджетної системи”.

Бюджетна система України — сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права (2001)

Складова фінансової системи України, заснована на економічних! відносинах, які врегульовані правовими нормами, сукупність видів бюджетів, які існують на території держави (1999).

Сукупність окремих її ланок, юридично пов`язаний між собою, яка базується на загальноприйнятих принципах, що відповідають міжнародним стандартам (2000).

Отже, сукупність усіх бюджетів країни утворює її бюджетну систему. Склад і принципи побудови бюджетної системи завжди визначаються державним та адміністративно-територіальним устроєм країни, її економічною системою; вони знаходять законодавче закріплення у відповідних нормативних документах. В Україні бюджетна система складається з:

1) державного бюджету;

2) місцевих бюджетів.

До місцевих бюджетів належать: бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування. До бюджетів місцевого самоврядування належать бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань (дод. №1).

Для аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави складаються зведені бюджети. Так, зведений бюджет України включає: показники Державного бюджету України, зведеного


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5451-1.html