Українські реферати

Соціально трудові відносини
Сторінка: 1
Розділ: Економіка підприємства

ЗМІСТ

Вступ .…………………………………………………………… 3

  1. Поняття «ефективність праці»………………………………….4
  2. Сутність та значення продуктивності праці………………… .5
  3. Методи визначення продуктивності праці…………………….9
  4. Джерела стимулювання продуктивності праці……………… 13
  5. Фактори росту продуктивності праці…………… ………… .15

6. . Мотивація праці працівників як фактор підвищення її продуктивності………………………………………………… 18

  1. Резерви росту продуктивності праці………… .21

Висновки .……………………………………………………………24

Список використаної літератури .……………………………… 25

Вступ

Мета контрольної роботи: розкрити ефективність стимулювання підвищення продуктивності праці.

Для написання контрольної роботи я поставила перед собою такі задачі:

1. розкрити поняття ефективності та продуктивності праці;

2. сутність та значення продуктивності праці;

3. методи визначення продуктивності праці;

4. джерела стимулювання продуктивності праці;

5. фактори та резерви росту продуктивності праці.

На даному етапі розвитку економіки значення продуктивність праці визнається країнами з розвинутою ринковою економікою. На рівні підприємства зростання продуктивності праці сприяє можливості збільшення випуску продукції, зростання заробітної плати, прибутку й рентабельності.

К. Маркс убачав мету розвитку людства в тім, щоб якнайменше треба було приділяти добуванню хліба насущного і якнайбільше залишалося його для духовного розвитку. [5. стр.9 ]

1.Поняття «ефективністьпраці»

Продуктивністьпраці – це показник економічної ефективності трудової діяльності працівників. Вона визначається співвідношенням кількості виробленої продукції чи послуг та витрат праці, тобто виробітком на одиницю витрат праці. Алі ефективність праці не вичерпується тільки її економічною складовою.

Поняття «ефективністьпраці» ширше за поняття продуктивності праці та включає окрім економічного ( власно продуктивність праці) ще і психологічний та соціальний аспекти.

Психологічнаефективністьпраці визначається впливом трудового процесу на організм людини. З цієї крапки зору ефективною може бути визнана тільки така праця, яка поряд з певною продуктивністю забезпечує відповідні нормам санітарно-гігієнічні умови та безпеку, достатню змістовність праці та дотримання меж розподілу, можливість всебічного розвитку фізичних, розумових сил та здібностей людини в процесі праці, попередження негативного впливу виробничого оточення на працівника.

Звідси випливає й поняття соціальної ефективності праці, котре включає вимогу гармонійного розвитку особини кожного працівника, підвищення його кваліфікації та розширення виробничого профілю, формування позитивного соціального клімату в трудових колективах, посилення соціально-політичної активності та вдосконалення усього образу життя.

Якщо не забезпечується психологічна та соціальна ефективність праці, те неодмінно знижуються й темпи зростання продуктивність праці.

Тому урахування ефективності праці у всіх аспектах потрібно при визначенні факторів та резервів зростання продуктивності. [2. ст.56 ]

2.Сутність та значенняпродуктивностіпраці.

У сучасній науковій та учбовій та учбовій літературі панують два протилежні підходи до визначення сутності та змісту продуктивності праці. У цьому відбиваються різні методологічні позиції авторів, що розглядають ці питання. Узагальнено зміст протиріччя відбивають наступні положення:

Ø Прибічники трудової теорії вартості стверджують, що продуктивністьпрацієджерелом та узагальнюючимпоказникомефективностівиробництва;

Ø Прибічники теорії факторів виробництва вважають, що треба відрізняти продуктивність усіх чотирьох факторів виробництва: продуктивність праці, продуктивність землі, продуктивність капіталу та продуктивність підприємства. Загальна ефективність або продуктивність, а продуктивністьпраціодинзпоказниківйогоефективності.

Трудовики виходять з того, що при визначенні економічного змісту продуктивності треба виходити з того, що праця, яка витрачена на виробництво тої чи іншої продукції, складається з живої праці, що витрачається в даний момент безпосередньо в процесі виробництва даної продукції, і минулої праці, яка уречевлена в продукції, що створена раніше та використовується для виробництва нової продукції (сировина, матеріали, енергія - повністю; машини, споруди, будівлі – частково).

Функцією живої конкретної праці є не тільки вироблення нової вартості, але й перенесення робочого часу, що матеріалізований у речових елементах виробництва, на продукт, що створюється знову. Тому продуктивна сила конкретної праці характеризується її здатністю створювати нові споживчі вартості потрібної якості та зберігати при цьому минулу (уречевлену) працю. У зв'язку з цим відрізняють поняття: зріст продуктивності живої (індивідуальної) праці та зріст продуктивності суспільної праці (усієї праці - живої та минулої), про яку не можливо судити тільки з економії витрат живої праці на даному виробництві.

Загальна тенденція зростаючої продуктивності праці виявляється тому, що частка живої праці в продукті зменшується, а частка уречевленої праці (у вигляді сировини, пального, амортизації) зростає, але так, що загальна сума праці, що укладена в одиницю продукту, скорочується. У цьому полягає сутністьпідвищенняпродуктивностісуспільноїпраці.

Значенняпродуктивностіпраці визначається тім, що її зріст є неодмінною умовою розвитку виробництва, який складає економічну основу розвитку суспільства незалежно від системи господарювання, що існує. Зріст продуктивності праці на підприємствах виявляється у вигляді:

Ø Збільшення маси продукції, що виробляється в одиницю години та без погіршення її якості;

Ø Підвищення якості продукції при незмінному її обсязі, що виробляється в одиницю години;

Ø Скорочення витрат години на одиницю продукції, що виробляється;

Ø Зменшення долі витрат праці в собівартості проекції;

Ø Скорочення години виробництва та обороту товарів; збільшення маси та норм прибутку.

Можуть бути різні комбінації вказаних видів проявлення зростання продуктивності праці. Кожний з їх окремо та їх сполучення підтверджують велике значення продуктивності праці та її приросту для економіки підприємств, які знаходяться під впливом зростаючої конкуренції на ринках товарів та послуг. Зріст продуктивності праці забезпечує підприємствам та всьому громадському виробництву розвиток та сприятливі перспективи, що в кінцевому розрахунку, веде до підвищення рівня життя населення.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5467-1.html