Українські реферати

Правова статистика
Сторінка: 1
Розділ: Правознавство
План

Вступ

I. Поняття статистики. Правова статистика.

II. Абсолютні та відносні величини

1. Поняття про узагальнюючі показники.

2. Абсолютні статистичні величини.

3. Поняття відносних величин та форми їх вираження.

4. Види відносних величин.

III. Середні величини.

1. Поняття середньої величини.

2. Види середніх величин.

3. Показники варіації та способи їх обчислення.

IV. Висновок. Завдання і організація статистики в Україні.

Історія людства свідчить, що без статистичних даних неможливе управління державою як соціальним організмом, розвиток народного господарства і культури, розробка програм соціально-економічного розвитку, в тому числі і в галузі соціального контролю над злочинністю.

Протягом багатьох століть статистика виступала як необхідний і ефективний інструмент державного управління, являючись головним інформаційним джерелом статистичних даних для управлінських, науково-дослідних і практичних потреб різних структур, організацій і населення.

Нині слово «статистика» широко вживається у побуті. Роль статистики в житті суспільства настільки значна, що люди часто не замислюються і не усвідомлюючи, постійно використовують статистичні дані у повсякденній практиці. Про статистику і її дані ми щоденно чуємо по радіо і телебаченню, взнаємо з газет. При цьому в слово «статистика» укладається різний смисл, часто статистику сприймають спрощено – як ряди і стовпці зведені в таблиці.

Статистичні дані не абстрактні в них виражений глибокий економічний і політичний смисл. У цьому не важко переконатися, вдумуючись в зміст публікуємих статистичних збірників і повідомлень Держкомстату України про підсумки виконання державних планів економічного і соціального розвитку, чисельність населення, виробництво валового внутрішнього продукту, валового національного доходу, чисельність народжених і померлих, шлюби і розлучення, кількість зареєстрованих злочинів і динаміку злочинності і т.д.

Статистикою часто називають практичну діяльність людей по збиранню показників (цифр), які свідчать багато про що у яскравій і досить переконливій формі.

Статистика це практична діяльність людей по збиранню, обробці та аналізу даних про масові соціально-економічні явища, здійснювані статистичними органами. Нині статистика у всіх країнах є важливою галуззю, в якій задіяні багато спеціалістів-статистиків.

Термін «статистика» походить від латинського слова «status» (статус), що в перекладі означає положення, стан явищ. Від кореня цього слова утворилось італійське слово «stato» - держава. Осіб, що володіли знаннями про устрій і стан справ у різних державах, тобто державних діячів, політиків називали «statistika» (статистика – певна сума знань, відомостей про державу). Отже, статистика – це самостійна суспільна наука, яка досліджує суспільні і природні явища для вивчення і підвищення якості суспільного життя.

Нині під терміном «статистика» розуміють такі три пов’язані між собою значення:

1) цифри, які характеризують рівні, розміри та обсяги тих, або інших суспільних явищ;

2) особливу галузь практичної діяльності, спрямовану на збирання, нагромадження, обробку та аналіз даних, які характеризують населення, економіку, культуру, освіту та інші явища суспільного життя;

3) самостійну суспільну науку, яка займається розробкою методів збирання, зведення, обробки, аналізу і теоретичним узагальненням цифрових даних про явища суспільного життя.

Показники правової статистики дають змогу визначити рівень правопорядку в суспільстві завдяки цифровій характеристиці усіх правопорушень, розглянутих правоохоронними органами. Використовуючи дані правової статистики, можна також охарактеризувати діяльність органів внутрішніх справ, прокуратури, органів суду, виправно-трудових установ, господарських судів, нотаріату та інших органів, які виконують функції юрисдикції, виявити недоліки, які мали місце у роботі цих органів.

Предмет правової статистики – це кількісна сторона тих явищ і процесів, які належать до сфери діяльності правоохоронних органів і пов’язані із застосуванням норм права та реалізацією правової відповідальності у нерозривному зв’язку з їх якісною стороною в конкретних умовах.

Особливістю правової статистики є те, що вона характеризує лише ті правові явища, які розглядалися правоохоронними органами. Якщо ті чи інші явища з якихось причин не зареєстровано, то правова статистика їх не вивчає. Для встановлення рівня фактів необхідно проводити кримінологічні та соціологічні дослідження. В кримінології, наприклад, існує термін «латентна злочинність». Він характеризує ті злочини, які внаслідок дії різних причин і умов не були зареєстровані, але фактично вчиненні. Правова статистика про ці злочини не має ніякого уявлення.

Правова статистика обумовлює і основні завдання, які має вирішувати ця галузь статистичної науки:

1. показники правової статистики повинні бути надійною базою для розробки державної політики у сфері боротьби із злочинністю та іншими правопорушеннями, сприяти побудові правової держави;

2. здійснення всебічного обліку, збирання, аналізу та узагальнення статистичної інформації про правові явища;

3. розроблення і впровадження в практичну діяльність правоохоронних органів системи обліку і обчислення показників, які базуються на результатах наукових досліджень, міжнародних стандартах та рекомендаціях;

4. забезпечення вірогідності, об’єктивності, оперативності, стабільності та цілісності статистичної інформації з метою розроблення єдиної програми статистичного обліку правових явищ, які використовуватимуться і для розроблення нових законодавчих актів;

5. забезпечення доступності, гласності та відкритості зведених статистичних даних про правові явища.

Перша, головна мета правової статистики – це цифрова характеристика і облік усіх правопорушень, які розглядалися в правоохоронних органах (органах внутрішніх справ, прокуратури, органах суду, органах державної безпеки, виправно-трудових установах, господарських судах, нотаріаті та інших державних органах, які займаються розглядом правових явищ), а також заходів, спрямованих на боротьбу з цими порушеннями.

Друга мета правової статистики – дати цифрову характеристику діяльності усіх правоохоронних органів, оцінити її ефективність завдяки розробленій системі показників, а також визначити додержання законності в їх роботі.

Правова статистика ставить перед собою завдання не тільки організувати облік злочинів, злочинців, покарань, але й дати якісно – кількісну оцінку злочинності та її взаємозв’язків з іншими соціальними явищами.

Завданням правової статистики є збір, опис, подання й аналіз даних, отриманих у результаті правових досліджень: побудова математичних моделей реальних правових процесів і, на їхній основі, підготовка рекомендацій для прийняття рішень в умовах невизначеності й ризику.

Будь – яке статистичне дослідження складається з трьох послідовно виконуваних етапів:

1) статистичне спостереження;


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5483-1.html