Українські реферати

Системи обліку і калькулювання за нормативними витратами
Сторінка: 1
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………………………….4

1. Сутність і принципи обліку за нормативними витратами.

1.1 Суть, загальна характеристика та значення системи обліку та калькулювання

собівартості продукції за нормативними витратами………………………………………… 6

1.2 Основні принципи системи «стандарт- кост»…………………………………8

1.3 Порівняльна характеристика нормативного методу та методу

«стандарт-кост»…………………………………………………………………….10

1.4 Порядок нормування витрат і визначення нормативної

собівартості продукції …………………………………………………………… .12

2. Суть системи обліку і калькулювання за нормативними витратами.

2.1 Варіанти обліку за нормативними витратами та облік

відхилення від норм……………………………………………………………….16

2.2 Аналіз відхилень від нормативів та їх впливу на прибуток……………………………… .25

2.3. Калькулювання фактичної собівартості продукції………………………30

2.4. Переваги системи обліку і калькулювання собівартості продукції

за нормативними (стандартними) витратами…………………………………… 33

Висновок………………………………………………………………………………37

Список використаних джерел……………………

Вступ

На сьогодні управлінський облік - це не лише облік витрат підприємства, а передусім, добре організований аналітичний облік і не лише витрат, а й таких об'єктів як основні засоби, нематеріальні активи, запаси, грошові кошти, кошти в розрахунках, капітал, зобов'язання тощо. Набуваючи нового, більш вагомого значення у сучасній економічній практиці суб'єктів господарювання, управлінський облік не просто реєструє, узагальнює, контролює факти господарського життя, він забезпечує управлінський персонал інформацією про різні аспекти діяльності підприємств, які відображаються у бухгалтерському обліку і безпосередньо впливають на якість управлінських рішень, ефективність системи управління. Такий облік покликаний забезпечити систему управління якісною економічною інформацією. Дані управлінського обліку широко використовуються для потреб внутрішнього менеджменту в процесі прийняття управлінських рішень, для аналізу господарської діяльності та пошуку резервів скорочення витрат.

Своєчасний вплив на рівень витрат на виробництво і формування собівартості продукції можливо при такій організації і методології обліку, при якій причини зміни собівартості, допущення перевитрат і одержання економії засобів розкривається не тільки шляхом наступного вивчення звітних калькуляцій, але щодня в самому процесі виконання плану на основі первинної документації і поточних облікових записів. Таким вимогам відповідає нормативний метод, що застосовується в різних галузях промисловості.За допомогою цього методу відбувається своєчасне попередження нераціонального використання ресурсів підприємства, оперативний аналіз витрат на виробництво, який дозволяє розкривати невраховані при плануванні і в практичній роботі резерви, визначати результати госпрозрахункової діяльності підрозділів підприємства, що беруть участь у виробничому процесі (цехів, ділянок тощо).

Таким чином обрана тема курсової роботи «Система обліку і калькулювання за нормативними витратами» є дуже важливою та актуальною, адже розвиток внутрішньогосподарського контролю в умовах ринкових відносин потребує особливої уваги.

Метою курсової роботи є вирішення таких питань:

- суть системи обліку і калькулювання за нормативними витратами;

- основні принципи та відмінності цієї системи;

- варіанти обліку;

- переваги застосування даної системи ;

2.

3. Сутність і принципи обліку за нормативними витратами.

1.1 Суть, загальна характеристика та значення системи обліку та калькулювання собівартості продукції за нормативними витратами.

Система «стандарт-кост» виникла на початку XX ст. у США. Це був один з принципів наукового менеджменту, запропонова­ний Ф. Тейлором, Г.Емерсоном та ін. Перші згадки про систему стандарт-кост зустрічаються у книзі Г. Емерсона «Продуктивність праці як основа оперативної роботи і заробітної плати».Вперше повну систему нормативного визначення витрат описав у 1911 р. Ч. Гаррісон. У статтях на тему «Облік собівар­тості на допомогу виробництву» (1918 р.) він дав детальну харак­теристику цієї системи. У Радянському Союзі про систему «стандарт-кост» загово­рили у 1933 р. у зв'язку з публікацією в перекладі книги Ч. Гаррісона «Стандарт-кост». У 1934 р. було опубліковано російською мовою переклад книги другого американського економіста Т. Дауні «Стандарт-кост в системному обліку».У 1931 р. Інститут техніки управління зайнявся детальним вивченням можливостей практичного застосування системи «стан­дарт- кост» в СРСР. Великий внесок у розв'язання цієї проблеми зробили радянські вчені Є.Г. Ліберман та М.Х. Жебрак, які розро­били на базі «стандарт-кост» систему нормативного обліку витрат.

«Стандарт-кост» — це система вимірювання оціночних розмірів витрат на будь-якій ділянці виробництва, тобто тих, які повинні бути понесені при певних умовах. Вона дає можливість адміністрації визначити, скільки продукт повинен коштувати підприємству (нормативні витрати на його виробництво), скільки він фактично коштує (фактичні витрати) та причини відхилень між цими витратами. Завдяки цьому менеджери мають можливість контролювати витрати і відповідно реагувати на їх відхилення від нормативу.

Ця система базується на використанні методу обліку затрат і калькулювання за нормативними затратами. Вона включає облік затрат, калькулю­вання нормативної собівартості продукції та надання інформації про відхилення фактичних затрат від нормативних.

Норму можна розглядати як встановлений кількісний вираз ресурсу на виготовлення одиниці продукції за умови використання прогресивної технології та організації виробництва.

Нормальна виробнича потужність - це очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умови звичайної діяльності протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запла­нованого обслуговування виробництва. Можна теж застосовувати фактичний рівень виробництва, якщо він наближається до нормальної потужності.

Для забезпечення максимального наближення нормативних затрат до фактичних нормативну базу, що містить норми затрат і нормативні ціни, їх слід регулярно переглядати. Оцінка матеріалів за нормативною собівартістю здійснюється за умови стабільності цін на матеріали.

Нормативний метод обліку затрат широко застосовується на підприємствах обробних галузей промисловості (машинобудівної, шинної, меблевої, швейної, шкіряної, харчової), які здійснюють масово та серійне виробництво різноманітної й складної продукції з великою кількістю деталей та вузлів. Нормативний облік використовується також у дрібносерійному та одиничному виробництвах, проте не отримав ту і широкого застосування.

Метод нормативних затрат сприяє також використанню досягнень науково-технічного прогресу, впровадженню прогресивних норм затрат, здійсненню діючого контролю за рівнем затрату процесі виробництва, виявленню резервів скорочення собівартості продукції, оперативному керівництву виробництвом.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5530-1.html