Українські реферати

Аудит обліку основних засобів
Сторінка: 2
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Справедлива вартість об’єкта основних засобів дорівнює сумі, за якою актив може бути обміняний при здійсненні угоди між компетентними, обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Справедливою вартістю більшості випадків є ринкова вартість за умови тривалого збереження способу господарського використання об’єктів, тобто використання відповідних об’єктів, тобто використання одного і того ж або аналогічного виду діяльності. Ринкова вартість визначається професійними оцінювачами. При неможливості отримання інформації про ринкову вартість будь-яких об’єктів через їх специфічний характер, вони переоцінюються за відповідною вартістю з врахуванням фактичного зносу.

Залишкова (балансова) вартість основного засобу визначається як різниця між первісною вартістю та сумою нарахування зносу (амортизації).

1.2. Суть і завдання аудиту основних засобів

Метою аудиту операцій з основними засобами є встановлення достовірності і первинних даних щодо руху основних засобів; повноти і своєчасності відображення первинних даних у зведених документах та облікових регістрах; правильності ведення обліку та оподаткування операцій з невідповідності методики обліку та оподаткування операцій з необоротними активами чинному законодавству.

Завданнями аудиту операцій з основними засобами є:

- встановлення правильності документального оформлення надходження, переміщення, використання та списання необоротних активів;

- перевірка ефективного їх використання та збереження;

- встановлення правильності визначення строку корисності експлуатації (використання) основних засобів, інших основних засобів;

- перевірка правильності нарахування зносу основних засобів;

- підтвердження достовірності відображення в бухгалтерському обліку первісної та ліквідаційної вартості основних засобів, а також результатів їх переоцінки;

- перевірка доцільності проведення ремонту основних засобів та правильності відображення в бухгалтерському обліку понесені витрат;

- вивчення законності проведення операцій, пов’язаних зі списанням основних засобів внаслідок непридатності їх до використання та ліквідації;

- підтвердження законності і правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з основними засобами.

Предметом аудиту операцій з основним засобами є господарські процеси та операції, пов’язані з наявністю, рухом і використанням основних засобів, а також відносини, що виникають при цьому всередині підприємства і за його межами.

Перелік первинних документів з обліку необоротних матеріальних активів

Список осіб, які мають право підписувати документи з обліку необоротних матеріальних активів

Порядок контролю за матеріально відповідальними особами

Порядок оцінки та переоцінки необоротних матеріальних активів

Список корисної експлуатації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів

Порядок і метод нарахування зносу необоротних матеріальних активів

Порядок обліку витрат на ремонт

Виходячи з цілей, що потрібно досягнути аудитору під час проведення дослідження операцій з основними засобами, формуються об’єкти аудиту. Рисунок 2

Рисунок 2 Об’єкти аудиту операцій із необоротними матеріальними активами

2. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

2.1. Джерела інформації аудиту основних засобів

Джерелами інформації для аудиту операцій з основними засобами є:

1. Наказ про облікову політику підприємства з відповідними додатками.

2. Первинні документи з обліку основних засобів (таблиця 1, 2)

3. Облікові регістри, що використовують для відображення господарських операцій з обліку основних засобів (таблиця 3)

4. Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю

5. Звітність (таблиця 3).

Облік операцій з основними засобами здійснюють на підставі наступних первинних документів (таблиця 1)

Таблиця 1

Документування операцій з основними засобами

Шифр та назва рахунку

Документи

1

2

10 «Основні засоби»

Накладні; акти приймання – передачі (внутрішнього переміщення); акти списання (ліквідації); довідки; акти переоцінки; рахунки фактури); контракти; орендні угоди; страхові поліси; інвентарні картки обліку; описи інвентарних карток; інвентарні списки; паспорти з технічними характеристиками і інвентарних об’єктів; акти інвентаризації та порівняльної відомості за результатами інвентаризації

11 «Інші основні засоби»

13 «Знос основних засобів»

Розрахунок амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів

15 «Капітальні інвестиції»

Акти введення в експлуатацію; акти приймання – передачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів; дефектні акти; акти виконаних робіт з ремонту основних засобів; кошториси та угоди на капітальний ремонт, технічне обслуговування основних засобів підрядними організаціями

Перелік типових форм первинної документації, якими оформлюють операції з руху основних засобів наведено в таблиці 2

Таблиця 2

Первинні документи з обліку основних засобів.

з/п

Форма документа

Назва документа

Примітки

1

2

3

4

11

ОЗ - 1

Акт приймання – передачі (внутрішнього приміщення) основних засобів

Складають на кожний об’єкт окремо, а на декілька – лише втому разі коли об’єкти однотипні, мають однакову вартість і прийняті одночасно на відповідальне зберігання однією й тією самою особою

2

ОЗ - 2

Акти приймання – здачі відремонтованих реконструйованих та модернізованих об’єктів

Зазначають технічну характеристику та первісну вартість об’єкта. Актом такої форми оформлюють приймання завершених робіт після добудови, реконструкції або модернізації основних засобів.

3

ОЗ - 3

Акт списання основних засобів

Після ліквідації основних засобів і складання актів на списання основних засобів перший примірник передають до бухгалтерії, де на його підставі роблять запис до інвентарного списку основних засобів

4

ОЗ - 4

Акт на списання автотранспортних засобів

Складають у двох примірниках підписують члени комісії, затверджує керівник підприємства або уповноважена на це особа

5

ОЗ - 5

Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини

Складають під час встановлення запуску і демонтажу будівельної машини, взятої на прокат. Підписується представником машино – прокатної бази та механіком будівельної дільниці

6

ОЗ - 6

Інвентарна картка обліку основних засобів

Здійснюють на підставі актів приймання – передачі основних засобів та акта списання основних засобів: для обліку окремих об’єкті основних засобів; для групового обліку однотипних об’єктів основних засобів. що надійшли в експлуатацію в одному календарному місці і мають одне і те саме виробничо – господарське призначення, технічну характеристику і вартість. Як правило, заповнюють в одному примірнику та передають в бухгалтерію.

7

ОЗ - 7

Опис інвентарних карток з обліку основних засобів

Застосовують для реєстрації інвентарних карток. Цю форму складають в одному примірнику в бухгалтерії

8

ОЗ 8

Картка обліку руху основних засобів

Застосовують для обліку руху основних засобів за класифікаційними групами. Відкривають у бухгалтерії в одному примірнику.

9

ОЗ - 9

Інвентарний список основних засобів

Застосовують у місцях експлуатації основних засобів для обліку кожного об’єкту за матеріально - відповідальними особами. Дані, що містяться в цій форсі, мають буди тотожними записам в інвентарних картках обліку зносу основних засобів.

10

ОЗ – 14,

ОЗ – 15,

ОЗ – 16

Розрахунок амортизації основних засобів

Використовують під час нарахування зносу основних засобів.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5542-2.html