Українські реферати

Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів
Сторінка: 1
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

План

1. Облік інших необоротних активів

2. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

Вступ

Облік необоротних активів та малоцінних й швидкозношуваних предметів – це важливі питання в бухгалтерському обліку. Вивчення цих питань дає змогу краще прослідкувати господарські процеси, які відбуваються на підприємствах.

1. Облік інших необоротних активів

Відповідно до Плану рахунків облік малоцінних і швидкозношуваних предметів зі строком корисного вико­ристання більше одного року ведеться у складі необорот­них активів на рахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи», їх вартість погашається шляхом на­рахування зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного строку корисного ви­користання таких предметів.

Ні про що інше з цього, питання у нормативних доку­ментах не зазначається. Отже, підприємствам надано ш вільний вибір не тільки у визначенні норм зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів, але і щодо Щ віднесення зазначених предметів до необоротних чи обо­ротних активів.

У практиці обліку підприємств найбільш поширеним є метод рівномірного нарахування зносу по малоцінних не­оборотних матеріальних активах, виходячи з корисного строку їх використання. Для зручності знос нараховують не по кожному об'єкту, а по групі однорідних за призна­ченням і строком служби предметів.

На суму нарахованого зносу по переданих в експлуа­тацію малоцінних необоротних матеріальних активах у бухгалтерському обліку роблять запис по кредиту рахунка

132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» у ко­респонденції з дебетом рахунків:

23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати» (на суму нарахованого зносу по малоцінних активах, що вико­ристовуються у виробництві);

92 «Адміністративні витрати» (на суму нарахованого зносу по малоцінних активах загальногосподарського при­значення) та ін.

Вартість малоцінних необоротних матеріальних акти­вів, що прийшли до непридатності, списується з кредиту рахунка 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» в кореспонденції з дебетом рахунків:

976 «Списання необоротних активів» (у сумі залишко­вої вартості);

132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» (на суму нарахованого зносу).

Металолом та інші цінні відходи, одержані від списан­ня малоцінних необоротних матеріальних активів, прибут­куються в доходи підприємства за ціною можливого вико­ристання або реалізації записом:

Д-т рах. 209 «Інші матеріали»

К-т рах. 746 «Інші доходи від звичайної діяльності».

Таблиця 4.4

Основні бухгалтерські проводки по обліку малоцінних необоротних матеріальних активів

Зміст господарських операцій

Дебет рахунка

Кредит рахунка

Оприбутковано придбані у постачаль­ників малоцінні необоротні матеріальні активи за покупною вартістю

Відображено суму податкового креди­ту по ПДВ

Перераховано постачальникам в опла­ту придбаних малоцінних необоротних активів (включаючи суму ПДВ)

Оприбутковано малоцінні необоротні активи, одержані як внесок засновників (учасників) до статутного капіталу підприємства

Оприбутковано малоцінні необоротні матеріальні активи, одержані безоплатно від інших юридичних осіб

Нараховано за встановленими ставка­ми (нормами) суму зносу по переданих в експлуатацію малоцінних необо­ротних матеріальних активах:

що використовуються в основному і допоміжному виробництві для виготовлення певних видів про­дукції (робіт, послуг)

що використовуються для загальновиробничих потреб

Списано за непридатністю малоцінні необоротні активи:

в сумі залишкової вартості

в сумі нарахованого зносу

Оприбутковано цінні відходи за ціною можливого використання (реалізації), одержані від списання малоцінних не­оборотних матеріальних активів

15

112

641

63

112

112

23

91

976

132

209

63

15

63

31

40

745

132

132

112

112

746


2. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

Організація обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів зі строком корисного використання менше од­ного року (або одного операційного циклу) повинна повністю грунтуватись на Положенні (стандарті) 9, згідно з яким первинною вартістю таких предметів у складі інших запасів, придбаних за плату, є собівартість, яка складається з таких фактичних затрат:

суми, що сплачується згідно з договором постачаль­нику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;

суми ввізного мита;

суми непрямих податків у зв'язку з придбанням малоцінних і швидкозношуваних предметів, які не відшко­довуються підприємству;

транспортно-заготівельні витрати (витрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту), за навантажу­вально-розвантажувальні роботи і транспортування запасів всіма видами транспорту до місця їх використан­ня), включаючи затрати по страхуванню ризиків транспортування запасів;

інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням малоцінних і швидкозношуваних предметів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання в за­планованих цілях.

Первинною вартістю виготовлених своїми силами інструментів та інших малоцінних предметів визнається фактична собівартість їх виготовлення, а одержаних у по­рядку внесків до статутного капіталу підприємства за­сновниками (учасниками) — справедлива вартість, узгод­жена сторонами.

Облік наявності і руху таких предметів ведуть на ра­хунку 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети» за пер­винною вартістю їх придбання або виготовлення.

При придбанні малоцінних і швидкозношуваних пред­метів у постачальників в бухгалтерському обліку під­приємства роблять записи:

1) на покупну вартість предметів, що підлягає до опла­ти постачальнику (без ПДВ):

Д-т рах. 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети»

К-т рах. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчи­ками»;

2) на суму податкового кредиту по ПДВ:

Д-т рах. 641 «Розрахунки за податками»

К-т рах. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчи­ками»;

3) на суму, сплачену постачальнику за придбані малоцінні предмети (включаючи ПДВ):

Д-т рах. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчи­ками»

К-т рах. 31 «Рахунки в банках».

Оприбуткування підприємством малоцінних і швидко­зношуваних предметів, одержаних з інших джерел, у бух­галтерському обліку відображається записом по дебету ра­хунка 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети» і кре­диту рахунків:

40 «Статутний капітал» (на вартість малоцінних пред­метів, внесених засновниками (учасниками) до статутного капіталу підприємства);

23 «Виробництво» (на вартість інструментів, пристосу­вань та інших предметів, виготовлених у своєму вироб­ництві);

745 «Доход від безоплатно одержаних активів» (на вартість предметів, безоплатно одержаних від інших юри­дичних і фізичних осіб) та ін.

Аналітичний облік малоцінних і швидкозношуваних предметів ведеться за видами предметів (однорідними гру­пами), установленими виходячи з потреб підприємства.

Вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів, які передані в експлуатацію, згідно з Положенням (стан­дартом) 9 виключається із складу активів (списується з ба­лансу). При цьому в бухгалтерському обліку робиться запис по кредиту рахунка 22 «Малоцінні і швидкозношу­вані предмети» і дебету рахунків:

23 «Виробництво» (на вартість спеціального оснащення та інших предметів, які використовуються у виробництві для виготовлення певних виробів, виконання окремих за­мовлень);

91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати» (на вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів загального призначення, які використовуються в цехах та інших підрозділах основного і допоміжних вироб­ництв, у тому числі і по догляду за машинами й устатку­ванням, а також для загальногосподарських потреб);

93 «Витрати на збут» (на вартість малоцінних пред­метів, які використовуються в підрозділах, пов'язаних із збутом (реалізацією) продукції (товарів, робіт, послуг);

949 «Інші витрати операційної діяльності» (на вартість предметів, переданих у користування обслуговуючим ви­робництвам і господарствам) та ін.

Проте для запобігання зловживань по місцях викорис­тання має бути забезпечений оперативний контроль за збе­реженням малоцінних і швидкозношуваних предметів шля­хом ведення карток (ф. № МПІ-2, № МШ-6), спеціальних описів. Інструменти і пристосування, що видаються з це­хових комор робітникам у тривале користування, запису­ються в інструментальну картку робітника. Контроль за збереженням інструментів, що видаються з цехової комірчини робітникам на нетривалий час, забезпечується за допомогою інструментальних марок (жетонів) з вибити­ми табельними номерами робітників, в обмін на які видається потрібний інструмент тощо.

Повернені на склад з експлуатації малоцінні предмети, придатні для подальшого використання, прибуткуються за первинною вартістю на дебет рахунка 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети» в кореспонденції з кредитом рахунка 719 «Інші доходи від операційної діяльності». Предмети, що прийшли до непридатності, на підставі актів про вибуття малоцінних і швидкозношуваних пред­метів (ф. № МШ-8) прибуткуються на дебет рахунка 209 «Інші матеріали» (на вартість одержаних корисних відходів (металолом, запасні частини тощо), зданих за на­кладними на склад і оприбуткованих за ціною можливого використання або реалізації) в кореспонденції з кредитом рахунка 719 «Інші доходи від операційної діяльності» (таблиця 4.3).

Таблиця 4.3

Основні бухгалтерські проводки по обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів зі сроком служби менше одного року

Зміст господарської операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

1

2

3

Оприбуткування малоцінних і швидко­зношуваних предметів, одержаних від постачальників:

за покупною вартістю

на суму податкового кредиту по ПДВ, на яку підприємство має право зменшити податкове зобов'язання

На суму, перераховану постачальникам в оплату розрахунково-платіжних документів за одержані МШП (з урахуванням ПДВ)

Відображення операцій по придбанню МБП при попередній оплаті розрахунко­во-платіжних документів постачальників:

на покупну вартість

на суму сплаченого ПДВ

Одночасно - на суму податкового кредиту

Оприбуткування одержаних від поста­чальників попередньо оплачених МШП

за покупною вартістю

Одночасно — на суму податкового кредиту

Відображення витрат по перевезенню придбаних МШП сторонніми транспорт­ними організаціями:

за діючими тарифами

на суму податкового кредиту по ПДВ

на суму, сплачену за перевезення (з урахуванням ПДВ)

Оприбуткування МШП, оплачених через касу і підзвітних осіб:

на покупну вартість

на суму податкового кредиту по ПДВ

Оприбуткування на склади інструмен­тів, пристосувань та інших малоцінних і швидкозношуваних предметів, виго­товлених власними допоміжними ви­робництвами

Відображення послуг власного авто­транспорту по перевезенню малоцінних і швидкозношуваних предметів

Оприбуткування малоцінних і швидко­зношуваних предметів, одержаних з інших джерел:

внесених засновниками (учасника­ми) до статутного капіталу під­приємства

одержаних безоплатно

раніше не взятих на облік (виявле­них при інвентаризації як залишки)

Списані з балансу за первинною вартістю малоцінні і швидкозношувані предмети, передані в експлуатацію:

основним цехам, загальновиробни-чим підрозділам і господарствам (на підприємствах, яким відповід­ними інструкціями дозволено вит­рати по обслуговуванню виробниц­тва й управлінню відображати безпосередньо на рахунку 23)

допоміжним цехам і господарствам (на підприємствах, яким галузевими інструкціями дозволено обліковувати комплексні витрати в складі прямих затрат допоміжних виробництв)

цеховим службам (механіка, енер­гетика тощо) для обслуговування обладнання, машин і механізмів, що знаходяться в експлуатації)

цехам основного і допоміжного виробництва — інструменти за­гального призначення, виробничий і господарський інвентар

заводоуправлінням та іншим за­гальногосподарським підрозділам

складу готової продукції для вико­ристання при затаренні готових виробів (товарів) і відвантаженні покупцям та інших потреб

обслуговуючим господарствам

Оприбуткування на склад корисних від­ходів за ціною можливого використання або реалізації, одержаних від списання малоцінних і швидкозношуваних предме­тів, що прийшли до непридатності

Відображення зміни первинної вар­тості малоцінних і швидкозношуваних предметів у результаті переоцінки:

на суму дооцінки

на суму уцінки

Списання недостачі малоцінних і швидкозношуваних предметів, виявле­ної при інвентаризації

Списання на винних осіб вартості не­достачі малоцінних і швидкозношува­них предметів

Малоцінні і швидкозношувані предме­ти, по яких винні особи на день ви­явлення недостачі не встановлено, списано на невідшкодовані втрати

Після встановлення осіб, які повинні відшкодувати належну суму втрат від не­достачі (псування) з їх вини малоцінних і швидкозношуваних предметів

Одночасно

Відшкодування матеріально відповіда­льними особами збитку, нанесеного підприємству від недостачі малоцінних і швидкозношуваних предметів, у сумі, визначеній відповідно до Порядку № 116

Відображення належної до перераху­вання в бюджет суми (різниця між обліковою вартістю недостачі МШП і визначеною сумою збитку)

Відображення операцій по реалізації зайвих, не використовуваних в госпо­дарстві, малоцінних і швидкозношува­них предметів:

на списання первинної вартості предметів

на зарахування до доходу від реалізації оборотних активів про­дажної вартості предметів, що підлягає до оплати покупцями

на суму ПДВ, визначену за вста­новленою ставкою до суми дохо­ду від реалізації

на суму, оплачену покупцями за реалізовані малоцінні предмети

Списано на фінансові результати:

доход від реалізації предметів (за вирахуванням ПДВ)

собівартість реалізованих пред­метів

Списано фінансовий результат (прибу­ток, збиток) від реалізації (визначений як різниця між кредитовим і дебето­вим оборотом рахунка 79 «Фінансові результати»):

на суму одержаного прибутку

на суму збитку

22

641

63,685

63,685

641

63,685

22

644

22

641

63,685

22

641

22

22

22

22

22

23

23

91

91

92

93

949

209

22

946

947

375

072

375

-

30, 31

716

943

377

712

31

712

791

791

442

63,685

63,685

31

31

31

644

63,685

63,685

63,685

31

372

372

23

23

40

745

719

22

22

22

22

22

22

22

719

423

22

22

716

-

716

072

375

642

22

712

641

377

791

943

441

791Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-555-1.html