Українські реферати

Облік власного капіталу
Сторінка: 11
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Таблиця 11. Баланс ВАТ "Світанок" на 30 червня 2008 p. (в тис. грн.)

Актив

Сума

Пасив

Сума

І. Необоротні активи

1. Власний капітал

Нематеріальні активи

3000

Статутний капітал

100 000

Незавершене будівництво

8000

Неоплачений капітал

(12 000)

Основні засоби

45000

 

Усього за розділом І

56000

Усього за розділом 1

88 000

ІІ. Оборотні активи

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Запаси:

 

Виробничі запаси

12500

III. Довгострокові зобов'язання

Грошові кошти та їх екві­ва­ленти в національній валюті

19500

IV. Поточні зобов'язання

Усього за розділом ІІ

32000

 

III. Витрати майбутніх періодів

V. Доходи майбутніх періодів

Баланс

88 000

Баланс

88 000

Підписка на акції може здійснюватися за вартістю, що перевищує їхню номінальну вартість. Тоді у момент виникнення заборгованості акціонерів робіться запис:

Д-т рахунку «Неоплачений капітал»

К-т рахунку «Додатковий вкладений капітал»

К-т рахунку «Статутний капітал»

Сума неоплаченого капіталу наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу. Отже, до підсумку балансу включається оплачена вартість статутного капіталу, яка визначається шляхом вирахування із загальної вартості випущених акцій, тобто зареєстрованого статутного капіталу, суми дебіторської заборгованості власників (учасників) по внесках до капіталу (неоплачений статутний капітал).

Акціонерне товариство має право викупити у акціонера оплачені ним акції з метоюїхнаступного анулювання, перепродажу чи розповсюдження серед своїх працівників. Викуплені акції повинні бути реалізовані або анульовані протягом року. В цей період розподіл прибутку акціонерного товариства здійснюється без врахування викуплених власних акцій.

Для обліку вилученого капіталу вводиться однойменний рахунок і стаття в балансі.

Вилучений капіталфактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників.

Викуплені власні акції відображаються за ціною придбання:

Кореспонденція рахунків

Методологія обліку

Стара

нова

Д-т рахунку

"Інші грошові кошти "

"Вилучений капітал "

К-т рахунку

"Каса" або "Рахунки в банках"

Якщо вилучені акції анулюються – зменшується статутний капітал і на суму номінальної вартості акцій здійснюється запис:

Кореспонденція рахунків

Методологія обліку

Стара

нова

Д-т рахунку

Статутний фонд

"Статутний капітал"

К-т рахунку

"Інші грошові кошти "

"Вилучений капітал"

У випадку повторного випуску в обіг викуплених акцій можливі такі ситуації:

а) акції реалізовано за собівартістю викупу. Тоді балансова вартість вилученого капіталу прирівнюється до нуля та на цю ж суму дебетуються відповідні рахунки активів;

б) акції реалізовано за ціною, що перевищує їхню балансову вартість. За цих умов балансова вартість викуплених акцій прирівнюється до нуля, а на суму перевищення вартості повторного випуску акцій кредитується рахунок «Додатковий капітал» (субрахунок «Інший вкладений капітал») з одночасним збільшенням сальдо активів, одержаних у вигляді компенсації в обмін на акції;

в) акції реалізовано за ціною, нижчою за їхню балансову вартість. У цьому випадку балансова вартість вилученого капіталу прирівнюється до нуля. Сума збитку, одержаного в результаті перепродажу власних акцій, покривається за рахунок «Іншого вкладеного капіталу», «Резервного капіталу» чи «Нерозподіленого прибутку» в залежності від наявності кредитового сальдо на кожному з цих рахунків.

Різниця між номінальною та балансовою вартістю акцій, що анулюються, зменшує нерозподілений прибуток або додатковий вкладений капітал.

У балансі сума вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5552-11.html