Українські реферати

Облік власного капіталу
Сторінка: 13
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

*Дані звіту, що подаються без дужок, означають збільшення, а в дужках – зменшення залишку відповідного елемента власного капіталу.

ПРИКЛАД СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Вихідні дані:

1) Витяг з Балансу: розділ І пасиву "Власний капітал", тис. грн.

на 31.12.2007 р. на 31.12.2008 р.

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець

звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

2500

2200

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

700

700

Інший додатковий капітал

330

350

365

Резервний капітал

340

500

502

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

70

108

Неоплачений капітал

360

(1400)

Вилучений капітал

370

Усього за розділом І

380

2720

3875

2) Операції за 2008 p., що вплинули на суму власного капіталу:

1. У лютому 2008р. підприємством було виявлено помилку у нарахуванні суми амортизації в попередньому році, що зменшило суму чистого прибутку на 10 тис. грн.

2. У березні 2008 р. було здійснено дооцінку нематеріальних активів на 10 тис. грн.

3. Чистий прибуток за 2008 р. становив 50 тис. грн.

4. Підприємство оголосило, що за підсумками 2008 р. буде спрямовано на виплату дивідендів 20 тис. грн.

5. На поповнення резервного капіталу було спрямовано 2 тис. грн.

6. У травні 2008р. надійшли кошти в сумі 1400 тис. грн. в оплату за передплачені, але неповністю сплачені акції.

7. У червні 2008р. підприємство викупило власні акції на суму 300 тис. грн., а в липні повністю анулювало їх.

8. У жовтні 2008р. надійшов благодійний внесок у сумі 5 тис. грн.

Заповнення Звіту про власний капітал

1. Переносимо залишок власного капіталу на початок року у розрізі статей із розділу І пасиву Балансу.

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкла­дений капітал

Інший додатко­вий капітал

Резервний Капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

2500

700

350

500

70

(1400)

2720

2. Здійснюємо коригування залишку нерозподіленого прибутку: він має бути збільшенимна10 тис. грн. внаслідок виправлення помилки.

3. Визначаємо скоригований залишок власного капіталу на початок року у розрізі статей.

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкла­дений капітал

Інший додатко­вий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

2500

700

350

500

70

(1400)

2720

Коригування: Зміна облікової політики

020

Виправлення помилок

030

10

10

Інші зміни

040

Скоригований залишок на початок року

050

2500

700

350

500

80

(1400)

2730


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5552-13.html