Українські реферати

Облік власного капіталу
Сторінка: 14
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

4. Відображаємо зміни у власному капіталі внаслідок дооцінки нематеріальних активів.

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкла­дений капітал

Інший додатко­вий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Дооцінка нематері­а­льних активів

100

10

10

5. Переносимо суму чистого прибутку за звітний період (50 тис. грн.) із Звіту про фінансові результати.

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкла­­де­ний капітал

Інший додатко­вий капітал

Резервний капітал

Нерозподіле­ний прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Чистий прибуток (зби­ток) за звітний період

130

50

50

6. Відображаємо вплив розподілу прибутку на власний капітал:

• на виплату дивідендів – 20 тис. грн.;

• на поповнення резервного капіталу – 2 тис. грн.

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкла­дений капітал

Інший додатко­вий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

(20)

(20)

Відрахування до резервного капіталу

160

2

(2)

7. Відображаємо вплив на власний капітал внесків учасників до статутного капіталу: в оплату за підписані, але неповністю сплачені акції надійшло 1400 тис. грн. Внесення коштів акціонерами, які передплатили акції, але неповністю їх сплатили, вважається погашенням учасниками своєї заборгованості з капіталу, що призводить до зменшення суми неоплаченого капіталу і відображується в рядку 190.

Внаслідок цієї операції залишку неоплаченого капіталу немає

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкла­дений капітал

Інший додатко­вий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

2500

700

350

500

70

(1400)

2720

Внески учасників:

Внески до капіталу:

180

Погашення заборго­ваності з капіталу:

190

1400

1400


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5552-14.html