Українські реферати

Облік власного капіталу
Сторінка: 15
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

8. Подаємо інформацію про вилучення капіталу: у червні 2008p. підприємство викупило власні акції на суму 300 тис. грн., а в липні повністю анулювало їх.

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкла­дений капітал

Інший додатко­вий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

300

300

Перепродаж викуп­лених акцій (часток)

220

Анулювання викуп­лених акцій (часток)

230

(300)

(300)

(600)

9. Інші зміни у складі власного капіталу: благодійний внесок у сумі 5 тис. грн. відображається у Звіті про власний капітал як безплатно отримані ак­тиви (рядок 270), що збільшили розмір іншого додаткового капіталу.

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкла­дений капітал

Інший додатко­вий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Безплатно отримані активи

270

5

5

10. Визначаємо загальну суму змін у складі власного капіталу за звітний рік.

11. Визначаємо залишок власного капіталу на кінець року у розрізі його складових і порівнюємо одержані дані із відповідними даними розділу І пасиву Балансу.

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкла­дений капітал

Інший додатко­вий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Разом зміни в капіталі

290

(300)

15

2

28

1400

1145

Залишок на кінець року

300

2200

700

365

502

108

3875

Дані розглянутого прикладу подано у табл. 14.

Таблиця 13

 

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

Підприємство ……………………………………

за ЄДРПОУ

01

Територія ………………………………………….

за КОАТУУ

Орган державного управління ………………… .

за СПОДУ

Галузь………………………………………………

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності …………………… .

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5552-15.html