Українські реферати

Облік власного капіталу
Сторінка: 7
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

1.2.5. Облік неоплаченого капіталу

Згідно законодавства, до дня скликання установчих зборів особи, які підписалися на акції, повинні внести не менше 30% їх номінальної вартості, а якщо всі акції розподіляються між засновниками, то – 50 %. Акції засвідчують право власності на активи підприємства. Акціонери не можуть вимагати від AT внесеного ними капіталу, за виключенням випадків реорганізації і ліквідації товариства. В період функціонування AT вони мають можливість повернути споживчу вартість всього капіталу тільки шляхом продажу належних їм акцій на фондовому ринку. Акціонерне товариство не припиняє свого існування у зв'язку зі зміною власників. Право власності на акціонерний капітал в його Майновому і грошовому виразі належить AT як юридичній особі.

Збільшення статутного капіталу AT може відбуватись в зв'язку з залученням додаткових інвестицій, індексацією основних засобів та з інших причин за умови повної оплати (за вартістю не нижче номінальної) всіх випущених акцій. При додатковій емісії акцій АТ затверджує проспект емісії або інформацію про випуск цінних паперів.

Акціонерний капітал служить забезпеченням зобов'язань AT. Після повної оплати вартості всіх випущених акцій акціонерні товариства можуть випускати облігації на суму більшу 25 % розміру статутного капіталу. Акціонерні товариства можуть проводити конвертацію цінних паперів, тобто обмін одних їх видів на інші. При обміні акцій на облігації відбувається зменшення акціонерного капіталу та збільшення зобов'язань. При обміні облігацій на акції відбувається збільшення статутного капіталу (рахунок 40) за зменшення зобов'язань (рахунок 521). Позитивна різниця при обміні цінних паперів відноситься на доходи від реалізації фінансових інвестицій (рахунок 741), негативна – на фінансові витрати (рахунок 952).

Облік і узагальнення інформації про стан і рух статутного капіталу AT відображається на рахунку 40 "Статутний капітал". На цьому рахунку ведеться облік внесків і акцій за первинною (номінальною) їх вартістю, визначеною в установчих документах. Облік статутного капіталу в усіх товариствах, крім акціонерних, тісно пов'язаний з обліком внесків кожного учасника, а в акціонерних – з обліком акцій власної емісії (табл. 8).

Таблиця 10

Відображення обліку операцій з акціями власної емісії

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Зареєстровано статутний капітал і здійснено випуск акцій

46 "Неоплачений капітал"

40 "Статутний капітал"

2

Оплачено учасниками акції:

а) грошовими коштами

30 "Каса",

31 "Рахунки в банках"

46 "Неоплачений капітал"

б) основними засобами

10 "Основні засоби"

46 "Неоплачений капітал"

в) нематеріальними активами

12 "Нематеріальні активи"

46 "Неоплачений капітал"

г) матеріальними активами

20 "Виробничі запаси",

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

46 "Неоплачений капітал"

д) цінними паперами

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

46 "Неоплачений капітал"

3

Викуплено акції у акціонерів

45 "Вилучений капітал"

30 "Каса",

31 "Рахунки в банках"

4

Здійснено перепродаж акцій, що викуплені:

а) на суму номінальної вартості

30 "Каса",

31 "Рахунки в банках"

45 "Вилучений капітал"

б) на суму перевищення над номінальною вартістю

30 "Каса",

31 "Рахунки в банках"

421 "Емісійний дохід"

в) на суму перевищення номінальної вартості над вартістю продажу

421 "Емісійний дохід"

45 "Вилучений капітал"

5

Збільшено статутний капітал після оплати його первинної величини

а) за рахунок нарахованих дивідендів (виплати дивідендів акціями)

671 "Розрахунки за дивідендами"

40 "Статутний капітал"

б) за рахунок обміну облігацій на акції

521 "Зобов'язання за облігаціями"

611 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті"

40 "Статутний капітал"

6

Зменшено статутний капітал

а) шляхом зменшення статутного капіталу

– на суму зменшення статутного капіталу

40 "Статутний капітал"

672 "Розрахунки за іншими виплатами"

– на суму компенсації акціонерам

672 "Розрахунки за іншими виплатами"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

б) шляхом анулювання викуплених акцій

– на номінальну вартість анульованих акцій

40 "Статутний капітал"

45 "Вилученій капітал"

– на різницю між ціною викупу акцій та їх номінальною вартістю

а) якщо ціна викупу вища за ном. вартість

952 "Інші фінансові витрати"

45 "Вилучений капітал"

б) якщо ціна викупу нижча за номінальну вартість

45 "Вилучений капітал"

733 "Інші доходи від фінансових операцій"


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5552-7.html