Українські реферати

Облік власного капіталу
Сторінка: 9
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

При створенні відкритого акціонерного товариства акції можуть бути розповсюджені шляхом відкритої передплати на них.

ПРИКЛАД 1

17.05.2008 p. засновниками отримано свідоцтво про державну реєстрацію відкритого акціонерного товариства "Світанок" із статутним фондом 100 000 грн. Прийнято рішення про випуск 200 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 грн. кожна. З 01.06.2008 p. об'явлена відкрита підписка на акції. Сума 100 000 грн. буде відображена в бухгалтерськомуобліку за діючою і новою методологією такими записами:

Кореспонденція рахунків

Методологія обліку

попередня

нова

Д-т рахунку

"Розрахунки з учасниками"

"Неоплачений капітал"

К-т рахунку

Статутний фонд

"Статутний капітал"

Строк відкритої підписки на акції не може перевищувати 6 місяців. У цей термін особи, які бажають придбати акції, повинні внести на розрахунковий рахунок акціонерного товариства не менше 10 відсотків вартості акцій, на які вони підписалися, після чого засновники видають їм письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій. Засновники повинні бути держателями акцій на суму не менше 25 відсотків статутного капіталу і строком не менше двох років.

До дня скликання установчих зборів особи, які підписалися на акції, повинні внести з урахуванням попереднього внеску не менше 30 відсотків номінальної вартості акцій, що підтверджується тимчасовими свідоцтвами.

Акції оплачуються грошовими коштами в національній чи іноземній валюті або шляхом передачі майна і можуть бути видані покупцеві лише після повної сплати їх вартості, яку він повинен провести у строки, встановлені установчими зборами, але не пізніше року після реєстрації акціонерного товариства.

Зміни статутного капіталу

Акціонерне товариство може змінювати розмір статутного капіталу згідно з рішенням зборів акціонерів. У бухгалтерському обліку ці зміни знаходять відображення тільки після державної реєстрації нового розміру статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства не більше, ніж на 1/3 може бути здійснено за рішенням правління за умови, що таке передбачено статутом.

Зміни статутного капіталу регулюються Положенням про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства, затвердженим рішенням Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2008 p. № 44.

Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної.

Збільшення статутного капіталу може здійснюватись шляхом:

– випуску нових акцій;

– обміну облігацій на акції;

– збільшення номінальної вартості акцій.

При збільшенні кількості акцій встановленої номінальної вартості, підписка на додатково випущені акції проводиться у тому ж порядку, що і на акції першої емісії, а статутний капітал збільшується за рахунок:

1)додаткових внесків учасників – в обліку це буде відображатись аналогічно операціям формування статутного капіталу;

2)індексації основних засобів згідно з Положенням про порядок збільшення статутного фонду за рахунок індексації основних засобів, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 12.02.2008 р. №39;

3) реінвестування прибутку:

Кореспонденція рахунків

Методологія обліку

попередня

нова

Д-т рахунку

"Використання прибутку"

"Нерозподілений прибуток"

"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

К-т рахунку

Статутний фонд

"Статутний капітал"

4) нарахованих дивідендів – у випадку, коли прийняте рішення про виплату дивідендів акціями:

Д-т субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"

К-т субрахунку 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"

В даному випадку кореспонденція рахунків не змінюється, оскільки для обліку кредиторської заборгованості перед учасниками, наприклад, за нараховані дивіденди, залишено рахунок "Розрахунки з учасниками". Разом з тим, змінилась характеристика цього рахунка – в новому Плані рахунків він відіграє роль пасивного, а не активно-пасивного рахунка. Як уже відзначалось, для обліку заборгованості учасників за підписані, але не сплачені повністю акції, введено рахунок і статтю балансу "Неоплачений капітал".

При збільшенні статутного капіталу за рахунок обміну облігацій акціонерного товариства на його ж акції, операція буде відображена такими записами:

Кореспонденція рахунків

Методологія обліку

попередня

нова

Д-т рахунку

"Інші позикові кошти"

"Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

К-т рахунку

Статутний фонд

"Статутний капітал"

При збільшенні номінальної вартості акцій статутний капітал може збільшуватись за рахунок додаткових внесків учасників до встановленого рівня номінальної вартості акцій або за рахунок індексації основних засобів. Обидва ці варіанти вже були нами розглянуті.

Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства може здійснюватись шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом викупу їх у власників з метою анулювання.

Зменшення статутного капіталу за рахунок зменшення номінальної вартості акцій

відображається в обліку:

Д-т рахунку 40 "Статутний капітал"

К-т субрахунку 672 "Розрахунки за іншими виплатами"

Таке зменшення має бути компенсоване акціонерам:

Д-т субрахунка 672 "Розрахунки за іншими виплатами"

К-т рахунків 30 "Каса" або 31 "Рахунки в банках"

Зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом викупу їх у власників з метою анулювання відображається в обліку як вилучення капіталу (див. характеристику статті "Вилучений капітал").


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5552-9.html