Українські реферати

Склад та види собівартості
Сторінка: 6
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування
Витяг з Наказу про облікову політикуТовариство з обмеженою відповідальністю „Каскад”м. Житомир „1 січня” 2002 р.На виконання вимог Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, зі змінами та доповненнями, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку з метою складання достовірної фінансової звітності, наказую:1. Починаючи з 1-го січня 2002 року організацію, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності здійснювати у відповідності до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Ведення бухгалтерського обліку покласти на бухгалтерію підприємства.2. Ввести з 1-го січня 2002 року План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій, застосовуючи відповідну інструкцію, для чого організувати та провести інвентаризацію даних по всіх рахунках бухгалтерського обліку, перенести залишки на рахунки нового Плану рахунків.3. Забезпечити протягом 2002 року дотримання єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку, складання та надання користувачам у встановлені строки фінансової звітності на підставі положень (стандартів) бухгалтерського обліку.4. Згідно П(С)БО 1 ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (за виключенням Звіту про рух грошових коштів) здійснювати за принципом нарахування та відповідності доходів і витрат, згідно якого для визначення фінансового результату звітного періоду співставляти доходи звітного періоду з витратами, що здійснюються для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображати в обліку та звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів.5. Виділити такі центри відповідальності:Директор – Ліневич І.В.Головний бухгалтер – Головний технолог – Комарова О.Л.Головний менеджер відділу постачання і збуту – Макаревич М.С.Комірник складу готової продукції – Пушкарьов Л.В.Начальник виробничого цеху №1 – Колесник Д.І.Начальник виробничого цеху №2 – Шматько В.Т.6. Об’єктами обліку виробничих витрат вважати витрати, пов’язані з виробництвом кондитерських виробів, виконанням робіт, наданням послуг з метою визначення собівартості продукції.7. Застосовувати метод обліку фактичних витрат, який передбачає накопичення даних про фактичні виробничі витрати без відображення в обліку даних про їх величину за діючими нормами.8. Калькуляційними об’єктами вважати: кондитерські вироби – печиво та халва, напівфабрикати різного ступеню готовності, часткові продукти, роботи і послуги, собівартість яких повинна бути визначена.9. Застосовувати наступні групи калькуляційних одиниць:– натуральні (кг);– експлуатаційні (одиниця потужності машин, двигунів, корисна площа будинку, параметри приладів тощо);– одиниці часу (нормо-години, машино-дні).10. Розподіляти непрямі витрати матеріалів зворотних відходів, витрати на освоєння та підготовку нових видів виробів, загальновиробничі витрати пропорційно основній заробітній платі працівників виробничих цехів, обсягу виробництва.11. Обрати метод контролю витрачання матеріалів за документальним оформленням відхилень від норм, що передбачає оформлення документів в разі наявності відхилень при відпуску матеріалів понад норм. Звіт про прибутки та збитки в системі директ-костинг

Показник Вироби Разом
печиво халва
Валовий дохід 5250,00 6000,00 11250,00
Змінні витрати 3553,40 4380,00 7933,40
Маржинальний дохід 1696,60 1620,00 3316,60
Постійні накладні витрати 2497,33 3095,97 5593,30
Прибуток (збиток) (800,73) (1475,97) (2276,70)
Головний бухгалтер Внутрішній звіт надходження і витрачання грошових коштів

Місяць Залишок на початок місяця Надходження Витрачання Залишок на кінець місяця
січень 1346,79 10953,70 3379,41 15679,90
лютий 15679,90 3435,00 14224,90 4890,00
березень 4890,00 17496,00 1376,63 21009,37
* Внутрішній звіт надходження і витрачання грошових коштів подається в кінці кожного місяцяГоловний бухгалтерВнутрішній звіт надходження і витрачання виробничих запасів

Найменування Одиниця виміру Ціна за одиницю Норма витрачання Фактичне витрачання Вартість запасів
* Внутрішній звіт надходження і витрачання виробничих запасів подається тричі на місяць: на початок, в середині і в кінці кожного місяця.Головний бухгалтер Аналіз беззбитковості виробництва печива „Забава”Ціна реалізації 1 кг печива – 18,00 грн.Змінні витрати на 1 кг печива – 13,24 грн.Загальні постійні витрати – 2497,33 грн.Обсяг реалізації – 350 кгПрибуток – 5250,00 грн.Т беззбитковості нат. = = 525 кгТ беззбитковості грн.= 524,65 * 18,00 = 9443,70 грн. Обсяг реалізації план = = 1628 кгЗапас міцності нат = 1628 – 525 = 1103 кгЗапас міцності грн = (11300,73 – 9459,58) = 1841,15 грн. Аналіз беззбитковості виробництва халвиЦіна реалізації 1 кг халви – 8,00 грн.Змінні витрати на 1 кг халви – 6,35 грн.Загальні постійні витрати – 3095,97 грн.Обсяг реалізації – 900 кгПрибуток – 6000,00 грн.Т беззбитковості нат. = = 1876,30 кгТ беззбитковості грн.= 1876,30 * 8,00 = 15010,80 грн. Обсяг реалізації план = = 5513 кгЗапас міцності нат = 5513 – 1876,30 = 3636,70 кгЗапас міцності грн = (13475,97 – 15010,80) = –1534,83 грн.k міцності =

Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5597-6.html