Українські реферати

Програма інформатизації суспільства України — перспективний шлях до зростання економічного розвитку
Сторінка: 1
Розділ: Технічні науки

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК»

Факультет ННІМППО

Кафедра фінансів

Реферат

на тему:

«Програма інформатизації суспільства України — перспективний шлях до зростання економічного розвитку»

студентка ІІІ курсу

_ Хлєбородова Ірина Сергіївна

(підпис студента)

Науковий керівник:

_

_

(Дата) (Підпис)

Київ-2009

Вступ

1. Загальна інформація про види інформатизації в Україні.

2. Єдина національна система інформатизації (ЄНСІ) – національний прорив в сфері інформатизації України.

3. Недоліки у роботі з інформатизації суспільства.

Висновок

Література

Вступ

Побудова інформаційного суспільства в Україні регулюється цілим рядом законів та нормативних документів, в першу чергу Законами України «Про Національну програму інформатизації» 74/98-ВР та «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» 537-16, Постановами Верховної Ради України про затвердження завдань Національної програми інформатизаці (НПІ) на наступні роки, Планом заходів з виконання завдань, передбачених Законом України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» (далі - План заходів). Формування системи національних електронних інформаційних ресурсів, порядок легалізації та використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади та інші системні дії щодо інформатизації визначаються Постановами та Розпорядженнями Кабінету Міністрів України, зокрема «Про затвердження Порядку легалізації комп’ютерних програм в органах виконавчої влади» від 04.03.04 №253, «Про затвердження Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів» від 17.03.04 №326, «Про затвердження Положення про Реєстр інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління» від 03.08.05.

1. Загальна інформація про види інформатизації в Україні.

Щороку Державний комітет інформатизації (Держкомінформатизації) України готує та подає до КМ України звіти з підсумками роботи галузі, про стан інформатизації регіонів України, підготовлена інформація про хід виконання Плану заходів у 2008 році. Аналіз стану інформатизації та розбудови інформаційного суспільства свідчить про наявність в Україні всіх необхідних передумов для успішної побудови інформаційного суспільства: діяльність всесвітньо відомої школи кібернетики; сформовано певні правові засади інформаційного суспільства, які, зокрема, регулюють суспільні відносини щодо створення інформаційних електронних ресурсів, захисту прав інтелектуальної власності на них, впровадження електронного документообігу на основі електронного цифрового підпису, захисту інформації; ведеться удосконалення системи управління інформаційною сферою; готується значна кількість висококваліфікованих фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій, математики, кібернетики; постійно зростає та поновлюється парк комп’ютерної техніки, сучасних систем та засобів телекомунікації, зв’язку; динамічно поширюється Інтернет та впроваджуються елементи технології електронного урядування тощо. Вперше після 1995-1999 років сфера інформатизації та розвитку інформаційного суспільства отримала дієву підтримку з боку вищого керівництва держави, з’явилось бажання консолідувати сили навколо розв’язання проблеми розбудови інформаційного суспільства. Разом з тим, ефективність реалізації НПІ, як і в цілому процесу розбудови інформаційного суспільства, офіційно визначеного Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки", Постановою Верховної Ради України від 01.12.2005 № 3175-IV “Про рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства ”, Програмою діяльності Уряду та іншими документами, є поки що недостатньою і не відповідає потенціалу і можливостям України. Проблеми і труднощі соціально-економічного і політичного розвитку українського суспільства значною мірою пов‘язані з недосконалістю використання інформаційно-технологічної складової і самої інфраструктури інформатизації, незважаючи на існування Національної програми інформатизації і Законів, що мають регулювати її виконання. Йдеться перш за все про відсутність системного підходу, який доволі часто згадується, але дуже рідко виконується повною мірою. Вже вкладено мільярдні кошти, а глобальна інформатизація в Україні по великому рахунку так і не відбулась. Замість неї мали місце: • малопродуктивна компанія загальної комп’ютеризації, зосереджена на вирішенні елементарних задач поверхневого рівня (в той же час щорічний ринок продаж комп‘ютерів перевалив за 3,5 млн. шт.); • нестримне зростання послуг мобільного зв‘язку, на що щорічно витрачається більше десяти мільярдів гривень, хай з приватного гаманця (в Україні станом на 01.01.2009 налічується 55,3 млн. абонентів мобільного зв’язку); • переважно іграшковий Інтернет для значної частини користувачів (станом на 01.01.2009 чисельність Інтернет – аудиторії в Україні склала понад 10 млн. користувачів).

2. Єдина національна система інформатизації (ЄНСІ) – національний прорив в сфері інформатизації України.

Пропонується нарешті реалізувати пропозиції нашого геніального співвітчизника академіка В.М.Глушкова щодо проекту, який отримав колись назву ОГАС, а сьогодні може називатися Єдиною національною системою інформатизації (ЄНСІ) України. Вона представляє інтегровану мережеву інформаційно-аналітичну систему, що втілює ключові ідеї В.М.Глушкова з урахуванням сучасних вимог розвитку суспільства та розширених можливостей вітчизняної науки і техніки. Її відмінними рисами є: • інтеграція інформаційно-технологічної та інноваційно-інвестиційної складових інфраструктури на базі нової перспективної інноваційної стратегії; • консолідація інформаційного середовища, що об‘єднує вимоги з боку вищих органів державної влади та місцевого самоврядування з інтересами розвитку відкритого інформаційного суспільства і процесів загальноєвропейської інтеграції, потребами кожного громадянина України; • інтелектуальна інформаційно-аналітична підтримка управлінських рішень на всіх рівнях (зокрема в законотворчих процесах на засадах багатомовного лексикографічного середовища і логіко-семантичної експертизи); • розширення доступності і ефективності використання національних і світових інформаційних ресурсів у всіх сферах діяльності суспільства, підвищення конкурентноздатності національної економіки в цілому і інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) зокрема; • використання найсучасніших знання-орієнтованих інформаційно-телекомунікаційних технологій, побудованих на фундаменті досконалих математичних моделей та методів надвисокої складності з використанням розподілених суперкомп‘ютерних мереж з високим рівнем продуктивності, інформаційної ємності, надійності та безпеки. Інформатизація – це сукупність взаємопов‘язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, спрямованих на створення умов для задоволення інформаційних потреб, реалізації прав громадян і суспільства на основі побудови, розвитку використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій (ІТ). Сучасна комп‘ютерна та телекомунікаційна техніка, комп‘ютерні та телекомунікаційні мережі, бази даних і банки знань, ІТ, комплекс інформаційно-аналітичних центрів і систем різного рівня, виробництво технічних засобів інформатизації, системи науково-дослідних установ і підготовки висококваліфікованих ІТ-фахівців – це складові національної інформаційної інфраструктури й основні чинники соціально-економічного піднесення суспільства. Як показує досвід, інформатизація сприяє забезпеченню національних інтересів, поліпшенню керованості економікою, розвитку наукомістких виробництв і високих технологій, зростанню продуктивності праці, вдосконаленню соціально-економічних відносин, збагаченню духовного життя та подальшій демократизації суспільства, рівноправній інтеграції України у світове співтовариство. Отже, інформатизація – комплекс взаємопов‘язаних процесів функціонування сфери ІКТ, спрямованих на формування та подальший розвиток інформаційного суспільства з високоорганізованим інформаційним середовищем – єдиним інформаційним простором як базисною платформою суспільства в інформаційну епоху. У сучасному світі місце та роль держави у світовій спільноті визначає спроможність виробляти, споживати і застосовувати нові знання та технології. Нова економіка базується на знаннях, а не на розширенні споживання непоправних природних ресурсів. Це означає, що головним капіталом кожного підприємства є інтелектуальна власність, “ноу-хау”, а не матеріальні активи та традиційні ресурси. Досвід розвинених країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), свідчить, що ці процеси залежать від таких складових суспільства, як освіта, наука, виробництво, бізнес та державні інститути. За даними світової статистики глобальні витрати на інформатизацію тільки в 2006 році досягли 1,0 трлн. дол., щорічно збільшуючись на 5,4%. За даними Світового банку в більшості країн ОЕСР протягом останніх 15 років зростання доданої вартості в галузях, що ґрунтуються на знаннях, стабільно перевищувало темпи загального економічного зростання в традиційних галузях. Це свідчить, що нагромадження капіталу все більше визначається процесом накопичення знань. Так, у країнах ОЕСР обсяги капіталовкладень у нематеріальні активи, що формують національні інформаційні ресурси, зокрема в професійну підготовку кадрів, наукові дослідження, патентування та ліцензування, програмну складову ІТ, маркетинг, дорівнюють капіталовкладенням в основні фонди, а інколи й перевищують їх.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5603-1.html