Українські реферати

Фінансова безпека підприємства
Сторінка: 1
Розділ: Правознавство

Міністерство освіти та науки україни

Київськи національний торговельно-економічний університет

Реферат

з предмету: Безпека бізнесу

на тему: Фінансова безпека бізнесу

Виконала

Студентка 4 курсу 20 групи ФЕМП

Кущинська Тетяна Ігорівна

Київ 2010

План

Вступ……………………………………………………………3

1. Сутність фінансової безпеки підприємства……………….4

2. Індикатори та рівні фінансової безпеки підприємства… 8

3. Управління фінансовою безпекою підприємства……… 10

4. Система органів забезпечення фінансової безпеки підприємства……………………………………………… 12

Висновки……………………………………………………….16

Список використаної літератури………………………………17

ВСТУП

Актуальність дослідження процесів забезпечення фінансової безпеки підприємства обумовлена тим, що в умовах економіки перехідного періоду організації, що отримали широку господарську самостійність, зіткнулися з необхідністю принципово нових підходів до забезпечення власної економічної безпеки, що зажадало корінного перетворення всієї системи захисту економічних інтересів.

У процесі становлення ринкових стосунків, створення правової основи підприємництва, посилення недобросовісної конкуренції і криміналізації окремих сегментів економіки основний тягар цих проблем ліг на підприємства, які у багатьох випадках виявилися не підготовленими до їх рішення.

Предметом дослідження є система забезпечення фінансової безпеки підприємства.

Об’єктом дослідження є фінансова безпека підприємства.

Метою роботи є визначення основних елементів фінансової безпеки підприємства та методи управління фінансовою безпекою.

Для досягнення мети було поставлено такі задачі:

¾ розглянути сутність фінансової безпеки підприємства та необхідність її забезпечення;

¾ виявити основні складові системи фінансової безпеки підприємства;

¾ розглянути особливості управління фінансовою безпекою.

Проблема забезпечення фінансової безпеки підприємства, як основи ефективної діяльності та виживання є актуальним питанням на цей час.

1. Сутність фінансової безпеки підприємства

Проблема фінансової безпеки підприємства вимагає комплексного підходу. В зв'язку з цим виникає насущна необхідність в науковій і практичній розробці даної проблеми, розумінні суті понять безпеки в цілому і фінансовій безпеці у тому числі.

Поняття „фінансова безпека” як самостійний об’єкт управління є відносно новим, введеним в науковий обіг в останньому десятилітті. Багато понять, що розглядаються в економічній літературі, є спірними.

К. Гарячева у своїй дисертації «Механізи управління фінансовою безпекою підприємства» визначає фінансовою безпекою підприємства такий його фінансовий стан, який характеризується, по-перше, збалансованістю і якістю сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг, котрі використовуються підприємством, по-друге, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз, по-третє, здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію власних фінансових інтересів, місії і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів, по-четверте, забезпечувати ефективний і сталий розвиток цієї фінансової системи.

На думку професора І.А. Бланка: „Фінансова безпека підприємства являє собою кількісно і якісно детермінований рівень його фінансового стану, який забезпечує стабільний захист його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від ідентифікованих реальних та потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього характеру, параметри якого визначаються на основі його фінансової філософії і створюють необхідні передумови фінансової підтримки його стійкого росту в нинішньому і перспективному періоді”.

Російський вчений Р.С. Папехін вважає, що фінансова безпека – визначає певний стан фінансової стабільності, в якому повинно знаходиться підприємство для реалізації своєї стратегії, характеризується можливістю підприємства протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам. Дещо по іншому можна сформулювати визначення фінансової безпекипідприємства, якщо скористатись підходом, що зреалізований приобґрунтуванні суті національної безпеки в ЗУ “Про основи національноїбезпеки України”. При цьому фінансову безпеку підприємства слідрозглядати як захищеність життєво важливих інтересів підприємства, заякої забезпечуються його сталий розвиток, своєчасне виявлення,запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз економічнимінтересам.З точки зору Кузенко Т.Б., Прохорової В.В. та Сабліної Н.В. «фінансова безпека може бути визначена як стан найбільш ефективного використання інформаційних, фінансових показників, ліквідності та платоспроможності, рентабельності капіталу, що знаходиться в межах своїх граничних значень».Загальні результати дослідження літературних джерел, дають можливість зробити висновки, що фінансова безпека підприємства визначається:- сукупністю робіт для забезпечення платоспроможності підприємства та ліквідності його оборотних коштів;- ефективністю використання ресурсів підприємства, які проявляються в показниках прибутку та рентабельності, а також у кількості управління основними та оборотними коштами;- організацією внутрішньогосподарського контролю основних видів звичайної діяльності підприємства з позиції підвищення ефективності виробництва;- кваліфікацією та компетентністю менеджерів та їхньою активністю;- попереднім аналізом можливих внутрішніх та зовнішніх загроз економічної безпеки та попередження збитку фінансової безпеки.Необхідність постійного дотримання фінансової безпеки зумовлюєтьсяоб'єктивно наявним для кожного суб'єкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування та досягнення головних цілейсвоєї діяльності. Рівень фінансової безпеки фірми залежить від того наскільки ефективно її керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідкиокремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища.

Рис. 1. Фактори фінансової безпеки підприємства Загроза – це такий розвиток подій, у результаті яких збільшується можливість або появляється вірогідність порушення нормального функціонування підприємства та завдання збитків. Загрози в економічній літературі поділяються на внутрішні та зовнішні, а також текстуально – на передбачувані й не передбачувані.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5619-1.html