Українські реферати

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців
Сторінка: 1
Розділ: Політологія

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ

Затверджено

Вченою радою Інституту підвищення

кваліфікації керівних кадрів

Національної академії державного

управління при Президентові України

(протокол № _від „ _ ” березня

2010 року)

Погоджено

Заступник Начальника Головного

управління державної служби України

„ ” _2010 р.

_О.А.Тертишна

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

підвищення кваліфікації державних службовців ІІ-VІІ категорій посад в рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу

"Кращий державний службовець"

За загальною редакцією

Гошовської Валентини Андріївни,

директора Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, доктора політичних наук, професора

Київ – 2010

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців ІІ-VІІ категорій посад в рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"

Колектив упорядників: Ларіна Н.Б., Гущенко В.О., Задоя К.Ф., Старик Н.І., Саченко Т.А., Сєрова Г.В., Святненко В.В.

За загальною редакцією доктора політичних наук, професора Гошовської В.А.

Рецензенти:

Білинська М.М., віце-президент Національної академї державного управління при Президентові України, д.н. з держ.упрв., професор;

Даниленко Л.І., директор Центрального інституту післядипломної апедагогічної освіти Університету менеджменту освіти АПН України, д.пед.н., професор.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців ІІ-VІІ категорій посад в рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі – Програма конкурсу) розроблена Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"та наказу Головдержслужби України № 49 від 23.02.2010 року "Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".

Програма конкурсу визначає зміст навчання державних службовців у зв’язку з впровадженням нового виду підвищення кваліфікації - підготовки і участі у щорічному Всеукраїнському конкурсі "Кращий державний службовець".

Програма конкурсу включає тематичний план і зміст навчання державних службовців у звязку з участю у конкурсі "Кращий державний службовець"; запитання і тестові завдання для використання під час оцінювання професійної компетентності учасників конкурсу; методичні рекомендації щодо підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти (самостійної роботи) учасників конкурсу; методичні рекомендації щодо підготовки, написання і презинтації творчої роботи, запитання і завдання для використання у процесі співбесіди з учасниками конкурсу з метою контролю знань з питань державного управління, державної служби, етики поведінки державних службовців; перелік електронних посібників, які надаються учасникам конкурсу Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

Комплексною програмою підвищення кваліфікації державних службовців ІІ-VІІ категорій посад в рамках проведення Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" можуть скористатися керівники кадрових служб державних органів влади, керівники навчальних закладів післядипломної освіти, науково-педагогічні працівники та інші особи, яких цікавлять питання підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".

Жодну з частин програми не можна відтворюватися в будь-якому вигляді й будь-якими засобами без попередньої згоди з Національною академією державного управління при Президентові України.

ЗМІСТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 5

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 16

1 БЛОК “ПРАВО”. 19

1.1. Модуль Конституційне право. 19

1.2. Модуль. Адміністративне право. 25

2. БЛОК “ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАВНА СЛУЖБА”. 33

2.1. Модуль. Державне управління. Актуальні питання проходження державної служби і забезпечення її професіоналізації 33

2.2. Модуль. Державна служба. Відповідальність державних службовців. 41

2.3. Модуль. Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади, органах місцевого самоврядування. 48

3. БЛОК “Етика і психологія управлінської діяльності. Менеджмент в органах державної влади”. 54

3.1. Модуль. Культура й етика діяльності органів державної влади. 54

3.2. Модуль. Психологія управління. 66

3.3. Модуль. Менеджмент в органах державної влади. 77

4. БЛОК "ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ". 90

4.1. Модуль. Інформаційне забезпечення в державному управлінні 90

4.2. Модуль. Електронне урядування. 97

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ І САМОКОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З ПІДГОТОВКОЮ І ПРОВЕДЕННЯМ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ "КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ". 102

1. Блок "Право". 102

2. Блок "Державне управління і державна служба". 106

3. Блок “Етика і психологія управлінської діяльності. Менеджмент в органах державної влади”. 111

4. Блок "Інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади і електронне врядування". 119

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВІДБОРУ У ПЕРШОМУ ТУРІ КОНКУРСУ 124

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВІДБОРУ У ДРУГОМУ ТУРІ КОНКУРСУ 182

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВІДБОРУ У ТРЕТЬОМУ ТУРІ КОНКУРСУ 213

Додатки. 228

Електронна бібліотека. 228

Методичні рекомендації щодо самоосвіти державних службовців. 230

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Успіх соціально-економічних і політичних перетворень в Україні визначальною мірою залежить від ефективної діяльності органів державної влади всіх рівнів. У свою чергу, забезпечення ефективності державного управління нерозривно пов'язане з вирішенням проблеми компетентності та професіоналізму державних службовців. Тому організація ефективної системи підвищення кваліфікації державних службовців центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів розглядається як одне із першочергових завдань, без розв'язання якого неможливо підняти ефективність державного управління, а відтак - зробити реальним досягнення Україною високих стандартів демократичного розвитку, перетворення її в країну з розвиненою економікою і соціальною сферою.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5628-1.html