Українські реферати

Молодіжні субкультури
Сторінка: 19
Розділ: Соціологія

В Інтернеті існують численні співтовариства теріантропів, які поєднують християн, язичників, атеїстів. Є безліч форумів і чатів співтовариства, і кожному місцю притаманна власна атмосфера, в деяких панує повне сприйняття, а в деяких презирлива нетерпимість одне до одного. За межами Інтернету не відомо жодної організації теріантропів.

Відмінності теріантропів від фу́рів:

- Як правило, теріантропи зосереджені на відчутті себе як тварини або тваринній стороні своєї сутності та її природі; на духовному розумінні явища теріантропії.

- «Ми не уявляємо себе звірями — ми справжні звірі» - затверджують теріантропи.

- У субкультурі фурі, напроти, приділяется більша увага фу́ррі-арту - образотворчому мистецтву, метою якого є антропоморфізація і стилізація тварин; а також анімація, де тварин наділяють рисами людської подоби.

Теріантропи важають, що ідентифікація фурів з тваринами є проста гра звірячих ролів, і не містить іншого глибинного змісту.

Транс-культура

Обсудить на форуме Есть музыкальное направление, которое не распоростаняется на TV и только последнее время выходит на радио, но при этом не является андеграундом в чистом виде. Є музичний напрям, який не поширюється на телебачення і тільки останнім часом виходить на радіо, але при цьому не є андеграундом в чистому вигляді. Оно не анонсируются, но при этом легко собирает по нескольку тысяч человек на свои мероприятия.Воно не анонсується, але при цьому легко збирає по кілька тисяч чоловік на свої заходи.Эту музыку слушают и играют во всем мире от Японии до Англии, но при этом она остается «terra incognita». Цю музику слухають і грають в усьому світі від Японії до Англії, але при цьому вона залишається «terra incognita».Это транс-музыка. Це транс-музика.О трансе написано уже немало: Индия, психоделика, «open your mind», экспириенс и так далее. Про транс написано вже чимало: Індія, психоделіки, «open your mind», експіріенс і так далі.

Конечно, без Индии не обошлось. Звичайно, без Індії не обійшлося. Но для начала следует заглянуть еще глубже, в совсем далекое прошлое. Але для початку варто заглянути ще глибше, в зовсім далеке минуле. Основы транс-музыки закладывались тогда, когда у совершенно разных народов появились очень схожие между собой особенности. Основи транс-музики закладалися тоді, коли в абсолютно різних народів з'явилися дуже схожі між собою особливості.Все они сопровождались громкой, ритмичной музыкой и огненными всполохами костра или факелов. Всі вони супроводжувалися голосною, ритмічною музикою і вогненими спалахами багаття або факелів.Цели у этого процесса были разные: задобрить богов, отметить событие в жизни племени и прочее. Цілі у цього процесу були різні: задобрити богів, відзначити подію в житті племені та інше.Но неизменным было одно: под влиянием всех вышеописанных действий все присутствовавшие впадали в транс (отсюда и название), становились одним целым, танцуя у костра, и это еще больше объединяло племя. Але незмінним було одне: під впливом всіх вищеописаних дій всі присутні впадали у транс (звідси й назва), ставали одним цілим, танцюючи біля вогнища, і це ще більше об'єднувало плем'я. Причем подобные ритуалы встречаются у всех без исключения народов и рас: и у древних индейцев, и у африканских племен, и у северных народностей.Причому подібні ритуали зустрічаються у всіх без винятку народів і рас: і у стародавніх індійців, і в африканських племен, і в північних народностей.

kawaii_kitty.jpg picture by Liol34674Фуррі

Обсудить на форуме Что же такое "фурри"? Що ж таке «фуррі»? Есть множество интерпретаций этого слова, но для того, чтобы дать наиболее подходящую, следует сказать, что Фурри, иначе фёрри (от англ. furry) — это субкультура, которая объединяет людей, так или иначе интересующихся антропоморфными животными в изобразительном искусстве, анимации, художественной литературе и дизайне. Є безліч інтерпретацій цього слова, але для того, щоб дати найбільш підходящу, слід сказати, що Фуррі, інакше Феррі (від англ. Furry) - це субкультура, яка об'єднує людей, так чи інакше цікавляться антропоморфними тваринами в образотворчому мистецтві, в анімації, художній літературі та дизайні. Особенностью субкультуры является стремление её представителей к воплощению образа антропоморфного животного в творчестве или в себе, посредством идентификации с ним. Особливістю субкультури є прагнення її представників до втілення образу антропоморфної тварини в творчості чи в себе за допомогою ідентифікації з ним.Антропоморфными животными являются сказочные животные, то есть вымышленные существа, сочетающие в себе качества человека и животного как в анатомическом, так и поведенческом плане. Антропоморфними тваринами є казкові тварини, тобто вигадані істоти, що поєднують у собі якості людини та тварини, як в анатомічному, так і поведінковому плані.Иными словами, "фурри" - это изображения животных, ведущих себя как люди. Іншими словами, «фуррі» - це зображення тварин, що ведуть себе як люди. Человеческими качествами наделяются, в основном, хищники — львы, гепарды, лисы, волки, а также грызуны. Людськими якостями наділяються, в основному, хижаки - леви, гепард, лисиці, вовки, а також гризуни. Эти звери покрыты мехом, поэтому в англоязычной части субкультуры их прозвали «пушистыми» (furries). Ці звірі покриті хутром, тому в англомовній частині субкультури їх прозвали «пухнастими» (furries). Это слово привилось и определило название субкультуры. Це слово прищепився і визначило назву субкультури.

Творчість фуррі:

Футбольні вболівальники

Обсудить на форуме Близкую к криминальным субкультурам группу составляют фанаты (фаны) футбольных команд.Близьку до кримінальної групи складають фанати (фани) футбольних команд.Сообщества футбольных фанатов - одна из наиболее распространенных форм субкультурной молодежной активности в современной России, имеющая давнее происхождение. Спільноти футбольних фанатів - одна з найбільш поширених форм субкультурной молодіжної активності в сучасній Росії, яка має давнє походження.Многие формы поддержки команд своими болельщиками сложились еще в 30-е годы, когда футбол был любительским в полном смысле слова, и футболисты работали в среде своих болельщиков. Багато форм підтримки команд своїми уболівальниками склалося ще в 30-ті роки, коли футбол був аматорським в повному сенсі слова, і футболісти працювали в середовищі своїх уболівальників.Позже, по мере профессионализации футбола в России, возникла современная практика организованных выездов фанатов для поддержки команды на играх в других городах. Пізніше, по мірі професіоналізації футболу в Росії, виникла сучасна практика організованих виїздів фанатів для підтримки команди на іграх в інших містах. Специфика этой субкультуры в том, что она требует от участников минимума усилий и не затрагивает глубоко образ жизни. Специфіка цієї субкультури в тому, що вона вимагає від учасників мінімуму зусиль і не зачіпає глибоко спосіб життя. Сама игра на футбольном поле вдохновляет болельщиков, но более значимы для них моменты общей эмоциональной разрядки, возможности "оторваться", проявлять свои чувства в полной мере (орать, буянить). Сама гра на футбольному полі надихає вболівальників, але більш значущі для них моменти загальної емоційної розрядки, можливості «відірватися», проявляти свої почуття в повній мірі.Порой их действия, носят прямо криминальный характер.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5644-19.html