Українські реферати

Маркетинговий менеджмент
Сторінка: 3
Розділ: Маркетинг

Зовнішніми споживачами інформації, викладеної в бізнес-плані, є акціонери, інвестори, які вкладають капітали в той чи інший проект.

В більшості випадків в бізнес-плані прогнозується ефективність інвестиційного проекту. Він, як правило, прив’язаний до певного варіанту здійснення інвестицій і має однорівневий характер. Разом з тим є випадки, коли інвестиційний бізнес-план будується на принципах багатоваріантності. Таку методику використовують з метою визначення інституційної привабливості окремих об’єктів інвестування. Вибору найбільш ефективних проектів, ефективних джерел і методів фінансування інвестицій. Перевагою даного методу бізнес-планування є те, що основні параметри і показники вибраного інвестиційного проекту, його позитивні сторони доказуються в порівнянні з іншими варіантами.

2. Методологічні основи розробки бізнес-плану

Розробка бізнес-плану — це достатньо трудомісткий процес. Опра­цювання бізнес-плану як комплексного багатофункціонального документа має кілька цілей.

По-перше, бізнес-план — це інструмент для залучення зовнішнього капіталу, необхідного для реалізації підприємницького проекту. Бізнес-план містить відомості не лише про виробничі, ринкові, організаційні, а й про фінансові аспекти майбутнього бізнесу. Фінансові розрахунки, що наводяться у бізнес-плані, пояснюють, скільки необхідно стартового капіталу, на які цілі будуть витрачатися гроші, як будуть повертатися борги потенційним кредитором, який ступінь бізнесового ризику. Усе це створює надійне, реальне підґрунтя для побудови ділових, конструктивних взаємин з тим, у кого підприємець має намір позичити гроші для реалізації свого проекту.

По-друге, на початковій стадії реалізації підприємницького проекту служить основним інструментом комунікації між підприємцем — майбутніми постачальниками, продавцями та робітниками. За допомогою бізнес-плану керівник фірми має переконати своїх майбутніх ділових партнерів, а також найманих працівників, що ця ідея є перспективною, обгрунтована наявна програма успішної реалізації даного проекту. По-третє, бізнес-план — це спосіб моделювання системи управління майбутнім бізнесом. Успіх діяльності фірми визначають три фактори:

— правильне розуміння реальної ситуації в даний момент;

— чітка постановка цілей, що їх бажає досягти підприємець;

— якісне планування процесів переходу з одного плану в інший.

По-четверте, бізнес-план — це спосіб попереднього визначення перешкод та запобігання виникненню проблем на шляху до успіху. Опрацювання бізнес-плану примушує підприємця моделювати ситуації, з’ясовувати проблеми, які можуть стати на заваді підприємницькому проекту.

По-п’яте, бізнес-план — це спосіб розвитку особистих управлінських якостей фірми. Коли організація складає бізнес-план, вона має охарактеризувати всі сторони майбутнього бізнесу, оцінити умови конкуренції.

По-шосте, бізнес-план — дає змогу перевірити реалістичність підпри­ємницької ідеї ще до її практичної реалізації.

Реалізація будь-якого проекту потребує ретельної підготовчої роботи. У рамках цієї роботи потрібно обґрунтувати реальність на економічну доцільність ідеї, опрацювати зважену програму її реалізації, переконати потенційних інвесторів, кредиторів та інших економічних партнерів у доцільності вкладення коштів у реалізацію даного проекту. Усе це має знайти відображення у бізнес-плані. Бізнес-план як комплексний, багатофунк­ціональний документ стає обов’язковим елементом компетентного управління.

Процес розробки бізнес-плану розпочинається з формування інформаційного поля, тобто зі збирання інформації щодо майбутнього бізнесу.

Інформаційне поле бізнес-плану — це сукупність документів чи даних правового, політичного, економічного, комерційного, науково-технічного, зовнішньоекономічного та соціального характеру, які забезпечують інформаційні потреби підприємця в процесі опрацювання бізнес-плану.

Підприємницька ідея, втілена в будь-якій продукції, може бути успішною лише тоді, коли ця продукція знайде споживача. За умов ринкової економіки споживачам неможливо продати товар, який вони не хочуть купувати. Очевидним є й протилежне — легко продати те, чого люди бажають і що можуть купити. Саме для цього збирають маркетингову інформацію, тобто інформацію про:

— потенційних споживачів продукції майбутнього бізнесу, їхні запити і незадоволені потреби;

— технічні, експлуатаційні та споживчі якості анало­гічних видів продукції та цін на них;

— особливості просування даної групи продукції на споживчий ринок, інші відомості, що характеризують ринок майбутнього бізнесу.

Завдання підприємця полягає не лише в тому, щоб виготовити й довести свій продукт до споживача. Зробити це треба так, щоб окупити всі витрати на виробництво та реалізацію продукту та ще й отримати певний прибуток. Інакше підприємницька ідея просто не має права на реалізацію. З цього погляду підприємця інтересує також і фінансова інформація (рівень рентабельності екологічної продукції, необхідний стартовий капітал, потреби в коротко- та довгострокових кредитах).

З погляду системного підходу будь-який підприємницький проект — це відкрита система, яка може існувати за умови активної взаємодії з навколишнім діловим середовищем. Це означає, що успіх реалізації підприємницького проекту залежить від того, як вдало він буде пристосований до реальної дійсності. Отже, для опрацювання бізнес-плану, необхідна також інформація про загальноекономічні й галузеві фактори, що впливають на процес реалізації підприємницького проекту (загальноекономічна ситуація, соціальні та політичні умови, законодавчі обмеження, тенденції розвитку галузі).

Таким чином, зусилля підприємця в процесі формування інформаційного по­ля бізнес-плану мають бути зосереджені в основному на пошуку мар­ке­тингової, виробничої, фінансової та загальноекономічної інформації (рис.2). При цьому підприємці-початківці, не мають достатніх коштів для проведення маркетингових, науково-технічних та інших досліджень з метою отримання най об’єктивнішої первинної інформації.

Інформація, необхідна для розробки бізнес-плану

ß

ß

ß

ß

ß

Маркетингова

· споживачі

· аналогічні продукти

· ціни

· конкуренти

· особливості просування на ринок

 

Виробнича

· технологія

· машини та устаткування

· сировина та матеріали

· робоча сила

· виробничі площі тощо

 

Фінансова

· рентабель­ність

· потреби в кредитах

· особливості руху готівки, оподатку­вання, страхуван­ня тощо

 

Загальноекономічна й галузева

· економічна ситуація

· соціальні та політичні умови

· законодав­ство

· тенденції розвит­ку галузі тощо

 

Передбачення та припущення щодо

· обсягів продажу

· частки ринку

· можливих цін

· темпів зростання бізнесу тощо

Ý

Ý

Ý

Ý

Ý

Джерела отримання інформації:


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5650-3.html