Українські реферати

Маркетинговий менеджмент
Сторінка: 5
Розділ: Маркетинг
ктори, що впливають на зміст та структуру бізнес-плану

Будь-який бізнес-план, незалежно від його особливостей та розмірів, має право на існування лише за умови, що він приносить дохід його власнику. Обгрунтувати можливість комерційного успіху — це перше основне завдання будь-якого бізнес-плану. Зробити можна з допомогою фінансових показників, які характеризують:

• фінансові потреби для створення бізнесу;

• обсяги передбачуваного продажу;

• розміри прибутків та збитків;

• рух готівки.

Усе це і становить основу фінансового плану. Фінансові показники — це кінцевий результат, параметри якого залежать від ринкових, виробничих, організаційних та інших аспектів даного бізнесу.

Отже, обов’язковими складовими бізнес-плану мають бути:

• маркетинг-план;

• виробничий план;

• організаційний план.

Структура бізнес-плану не може бути однаковою в усіх випадках, але процес формування структури бізнес-планів різних типів має багато спільного. Зокрема, у структурі бізнес-планів можна виділити три блоки.

Перший блок — це опис найважливіших та найзначиміших аспектів майбутнього бізнесу; опис того стану бізнес-плану, якого прагне досягти підприємець стосовно всіх компонентів менеджмену.

У другому блоці мають бути кількісно охарактеризовані заходи, які передбачається здійснити, щоб досягти поставлених цілей.

Третій блок узагальнює результати розрахунків, зроблених у другому блоці, з допомогою фінансових показників, які, і стають найважливішими критеріями оцінки привабливості конкретного підприємницького проекту.

Розглянемо структуру та методику розробки бізнес-плану, орієнтованого на залучення інвестиції у виробничу діяльність. У структурі бізнес-плану виділяють такі складові:

1.Титульний аркуш.

2. Зміст бізнес-плану.

3. Резюме.

4. Галузь, фірма та її продукція (послуги):

4.1. Поточна ситуація і тенденції розвитку галузі.

4.2. Опис продукту (послуги) фірми.

4.3. Патенти, товарні знаки, інші права власності.

4.4. Стратегія зростання фірми.

5. Дослідження ринку:

5.1. Загальна характеристика ринку продукту.

5.2. Цільовий ринок бізнесу.

5.3. Місце знаходження фірми.

5.4. Оцінка впливу зовнішніх чинників.

6. Маркетинг-план:

6.1. Стратегія маркетингу.

6.2. Передбачувані обсяги продажу.

7. Виробничий план:

7.1. Основні виробничі операції.

7.2. Машини й устаткування.

7.3. Сировина, матеріали та комплектуючі вироби.

7.4. Виробничі й невиробничі приміщення.

8. Організаційний план:

8.1. Форма організації бізнесу.

8.2. Потреба в персоналі.

8.3. Власники бізнесу й команда менеджерів.

8.4. Організаційна схема управління.

8.5. Кадрова політика та стратегія.

9. Оцінка ризиків:

9.1. Типи можливих ризиків.

9.2. Способи регулювання загрози для бізнесу.

10. Фінансовий план:

10.1. Прибутки та збитки.

10.2. План руху готівки.

10.3. Плановий баланс.

10.4. Фінансові коефіцієнти.

11. Додатки.

Ця структура є приблизною схемою бізнес-плану. Конкретний бізнес-план мо­­же бути і не таким докладним. Але тут вказані ті основні розділи, які необхідно вклю­чити до бізнес-плану, орієнтованого на залучення інвестицій у виробничу діяльність.

Висновок

Недостатнє застосування міжнародних стандартів бізнес-планування в Україні спричинене також відсутністю відповідної інформаційної бази; на базі якої проводиться вивчення та прогнозування ринку матеріальних і трудових ресурсів; ринку збуту продукції та конкурентів, умов фінансування та визначення ефективності наміченого бізнесу, виявлення економічних та інших видів ризику щодо майбутньої діяльності. Наприклад, в обліковій та статистичній інформації, звітності підприємств та організацій відсутні показники постійних та змінних витрат, які необхідні для розрахунку внутрішньої норми доходності та порога беззбитковості майбутнього бізнесу. Значні труднощі при складанні бізнес-планів викликає невідповідність бухгалтерського та податкового обліку доходів та витрат, визначення прибутку від діяльності.

Від того, наскільки правильно складений інвестиційний бізнес-план залежить — отримає проект схвалення і яка його життєздатність.

Бізнес-план використовується підприємствами при обґрунтуванні заходів по вдосконаленню і розвитку організаційно-виробничої структури фір­ми, для координації діяльності партнерських фірм, допомагає орга­нізувати спільне планування розвитку груп, фірм, пов’язаних з кооперу­ванням і виготовленням одного чи взаємодоповнюючих продуктів. Найбільш широко бізнес-план використовується при пошуку інвесторів, кредиторів.

Основне завдання бізнес-плану — дати цілісну, системну оцінку перспектив інвестиційного проекту. З цієї точки зору він є формою представлення результатів попереднього техніко-економічного ґрунтування великих і середніх проектів у діловому плануванні, реалізація яких забезпечує підтримку високої ділової активності фірми, кампанії. Стосовно до малих промислових і інших бізнес-проектів, він може бути документом, який представляє результати повного інвестиційного проекту.

Список використаної літератури:

1. Агафонова Л. Г., Рога О. В Підготовка бізнес-плану: Практикум. — К.: Т-во "Знання", КОО, 1999.

2. Бізнес-план // Діловий бізнес. — 1996. — №3 — с. 11.

3. Бізнес-план підприємництва // Ділові папери та документи підприємницької діяльності. — К., 1996 — с. 16 — 24.

4. Крупка Я. Д., Литвин Б. М. Інвестиційний бізнес-план. — К.:ІЗМН МОУ. — с. 131.

5. Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швидененко І. О. "Бізнес-план. Технологія розробки та обгрунтування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5650-5.html