Українські реферати

Удосконалення фінансування інноваційної діяльності за рахунок власних коштів
Сторінка: 2
Розділ: Економічні теми

· можливість оцінки приросту вартості капіталу фірми;

· адитивність, що дає можливість використовувати показник при оцінці економічного ефекту інноваційного портфеля;

· можливість використання при аналізі проектів з нерівномірними грошовими потоками.

Недоліками цього показника є суттєва залежність від часових параметрів проекту та від масштабів капітальних вкладень.

Внутрішня норма дохідності чисельно рівна такій дисконтній ставці , при якій і знаходиться з умови

. (3.2)

Чим більшою є величина , тим вищою є ефективність інноваційного проекту. Економічний зміст критерію полягає у тому, що підприємство може реалізовувати проекти, рівень рентабельності яких не нижчий від вартості капіталу (“Cost of Capital” - ), де під останнім слід розуміти вартість цільового джерела або середньозважену вартість капіталу.

Якщо показник більший за вартість капіталу , то проект є ефективним, менший – проект відхиляють. Іншими словами, інноваційного проекту – це мінімально припустимий розмір чистого прибутку, який інвестор має одержати з кожної гривні інвестицій. В міжнародній практиці розрахунок часто використовують в якості першого кроку при кількісному аналізі інвестицій.

До переваг описаного критерію відносять те, що він не залежить від абсолютного розміру інвестицій в інноваційний проект, може використовуватися для оцінки міри стійкості проекту та не потребує попереднього встановлення ставки дисконту.

Недоліком описаного критерію є те, що даний показник не володіє властивістю адитивності і не дає однозначної оцінки для нестандартних інноваційних проектів.

Дисконтний період окупності розраховується із умови

, (3.3)

і є часом, необхідним для того, щоб сума надходжень від реалізації проекту відшкодувала суму витрат на його впровадження.

Важливо відзначити, що ні один із вище перерахованих критеріїв сам по собі не є достатнім для прийняття проекту. Рішення про інвестування коштів в проект, на нашу думку, повинно прийматися з врахуванням значень всіх критеріїв та інтересів всіх учасників інноваційного проекту. Важливу роль у цьому рішенні повинні відігравати структура, вартість та розподіл в часі капіталу, що залучається для реалізації проекту.

У даній частині дослідження нами запропоновані нові методичні підходи щодо оцінки ефективності фінансування інноваційного проекту власними коштами з використанням методу дисконтованих грошових потоків, яка ґрунтується на застосуванні запропонованої у роботах [20; 29; 72] мікроекономічної моделі промислового підприємства. Алгоритм реалізації даних підходів представлено на рис.3.1.

Рис.3.1 Основні етапи визначення економічної ефективності інноваційного проекту

Нехай основна діяльність промислового підприємства є прибутковою, тобто грошові надходження від реалізації продукції переважають над витратами на її виготовлення ,

, (3.4)

де - обсяги виробництва продукції, - змінні витрати на виготовлення продукції, - постійні витрати підприємства. Постійні витрати включають в себе витрати на НДДКР, а також інші сталі витрати підприємства. Зауважимо, що в методі дисконтованих грошових потоків “грошовий потік – це прибуток від інвестиційного проекту після оподаткування, але перед нарахуванням амортизації, виплатою відсотків і дивідендів” [57, с.91], а тому до витрат віднесено податки і інші обов'язкові платежі. З витрат також вилучено амортизаційні відрахування, оскільки в методі дисконтованих грошових потоків знос виробничих фондів включається до витрат в момент придбання виробничих фондів (інвестицій). Тому чистий дохід підприємства у розмірі

(3.5)

фактично формує два джерела фінансування – амортизаційний фонд та обліковий прибуток підприємства. Особливості формування цих джерел фінансування на промислових підприємствах України детально проаналізовано в частині 2.2 роботи.

Іншою важливою характеристикою моделі є припущення про досконалу маркетингову політику підприємства, наслідком якої є те, що вся виготовлена продукція реалізовується на ринку, а отже, приносить прибуток підприємству. Як було показано в попередніх частинах дослідження, інноваційна діяльність завжди супроводжується ризиками, в тому числі ризиком помилкової оцінки об’ємів споживання та, як наслідок, перевиробництва продукції. У наступній частині дослідження буде показано, як вплив ризику перевиробництва може бути мінімізований шляхом підвищення рентабельності продукції.

Дохід, який отримує підприємство від реалізації продукції, тісно пов’язаний із технологічним рівнем підприємства, який залежить від використовуваних технологій виробництва продукції, організації постачання сировини та комплектуючих, технічного стану засобів виробництва, кваліфікації персоналу, організації менеджменту на підприємстві, тощо. Технологічний рівень підприємства може зростати внаслідок інвестицій в інноваційні проекти

, (3.6)

де - технологічний рівень підприємства, - розмір інвестицій, спрямованих на підвищення технологічного рівня підприємства. З іншого боку, чистий дохід змінюється в часі в залежності від зміни технологічного рівня підприємства

. (3.7)

Питання чисельної оцінки технологічного рівня підприємства та характер залежності (3.7) є актуальним питанням сучасної економічної науки і може бути темою окремого дослідження. Надалі ми будемо користуватися припущенням, що зміна чистого доходу від основної діяльності за сталих обсягів випуску продукції пропорційна до інвестицій, спрямованих на підвищення технологічного рівня підприємства


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5659-2.html