Українські реферати

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі
Сторінка: 11
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Виручка з каси головного підприємства в кінці робочого дня здається до банку (рис 1.12). ВАТ «Київський ЦУМ» заключило договір на інкасацію готівкової виручки за день з інкасаторською службою Райффайзен Банк Аваль.

Рис. 1.12. Способи здачі виручки до банку

Оскільки підприємства роздрібної торгівлі можуть займатися й іншими видами реалізації товарів – реалізація дрібним оптом, виїзна торгівля, торгівля в розстрочку, комісійна торгівля, торгівля з використанням банківських платіжних карток – документальне оформлення даних операцій теж має свої особливості.

Реалізація товарів дрібним оптом – реалізація товарів різним підприємствам і установам невеликими партіями. Реалізація товарів дрібним оптом може здійснюватися за готівку та за умови розрахунків безготівковим шляхом.

ВАТ «Київський ЦУМ» може здійснювати реалізацію товарів дрібним оптом лише за умови розрахунків безготівковим шляхом. Документальне оформлення при реалізації товарів за умови розрахунків безготівковим шляхом здійснюється наступним чином (рис. 1.13). Але наразі це на даному підприємстві не практикується.

Реалізація товарів за умови розрахунків безготівковим шляхом

Рис. 1.13. Документальне оформлення реалізації товарів дрібним оптом за умови розрахунків безготівковим шляхом

За умови наявності у підприємства підрозділів, філій чи дочірніх підприємств здійснюється внутрішнє переміщення товарів. Документальне оформлення внутрішнього переміщення товарів зображено на рис. 1.14.

Рис. 1.14. Облік внутрішнього переміщення товарів.

Збереженість матеріальних цінностей залежить від порядку організації документообігу, правильності і своєчасності оформлення документами здійсненних операцій. Будь-який рух товару на підприємствах роздрібної торгівлі фіксується в товарному звіті, який складається МВО (матеріально-відповідальна особа) і потім передається до бухгалтерії для подальшої обробки і відображення в бухгалтерському обліку. Разом з бланком товарного звіту МВО передають всі відображені в звіті первинні документи (рис. 1.15).

Первинні документи з реалізації товарів

Первинні документи з надходження товарів

Подпись: Товарний звіт

Рис. 1.15. Схема документообороту товарних операцій

Строки подання до бухгалтерії звітів встановлюються кожним підприємством окремо за розпорядженням керівника. Вони залежать від обсягу товарообороту, спеціалізації підприємства та інших умов. Звіти можуть подаватися щоденно або один раз на 3, 5, 7 днів. На даному підприємстві товарні звіти складаються щоденно. Товарні запаси відображаються в товарному звіті підприємства роздрібної торгівлі у продажних (роздрібних) цінах.

При оформленні операцій щодо руху товарів підприємство ВАТ «Київський ЦУМ» керується встановленими законодавчими та нормативними актами щодо правомірності документального оформлення реалізації товарів на підприємстві.

Документальне оформлення руху товарів відбувається своєчасно із складанням відповідних первинних документів, оскільки на підставі первинних документів операції з надходження та реалізації товарів заносяться до регістрів бухгалтерського обліку (синтетичний та аналітичний облік руху товарів). Основними такими документами для підприємства роздрібної торгівлі є видаткові накладні, податкові накладні, рахунок-фактура, довіреності та інш.

Отже, документування господарських операцій з реалізації товарів є важливою складовою обліку на підприємстві, удосконалення якої сприяє підвищенню продуктивності та оперативності процесу управління підприємством. Раціоналізація порядку заповнення та руху документів дозволяє прискорити документообіг та забезпечує якість та своєчасність отримання необхідної інформації.

В організації системи первинного обліку реалізації на досліджуваному підприємстві існують певні недоліки, які полягають у відсутності графіку документообороту на підприємстві, що призводить до відсутності чіткої координації роботи та відповідальності за організацію первинного відобораження господарських операцій на підприємстві. Для удосконалення роботи підприємства доцільною є розробка графіку документообороту та запровадження складання та обробки первинних документів за допомогою такого засобу комп’ютеризації як впровадження бухгалтерської програми «1С - Бухгалтерія», що на мою думку значно б полегшило проведення обробки документів та процесу обліку взагалі.

РОЗДІЛ 2

Сучасний стан і удосконалення обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

2.1. Фінансовий облік реалізації товарів

Згідно теорії бухгалтерського обліку, фінансовий облік представляє собою сукупність правил і процедур, що забезпечують підготовку, оприлюднення інформації про результати діяльності підприємства та його фінансовий стан згідно з вимогами законодавчих актів і П(С)БО. Суть фінансового обліку – накопичення інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства [31].


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5710-11.html