Українські реферати

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі
Сторінка: 12
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Облікові документи, що формуються в системі фінансового обліку, мають бути зрозумілими всім учасникам ринкової економіки. Бухгалтерський фінансовий облік поширюється передусім на діяльність підприємства в цілому, а не на окремі його підрозділи.

Облік товарних операцій на ВАТ «Київський ЦУМ» здійснюється відповідним бухгалтерським відділом і конкретними його працівниками. Важливою передумовою обліку є оцінка запасів. На цьому підприємстві використовуються наступні методи оцінки товарів (рис. 2.1)

Рис. 2.1. Оцінка товарів ВАТ «Київський ЦУМ»

Облік товарів на базовому підприємстві ведеться в продажних роздрібних цінах. Вільні роздрібні ціни формуються на підставі: визначення первісної вартості товарів; визначення торгових націнок (в яку включають торгову націнку підприємства роздрібної торгівлі, а також ПДВ, включений в ціну придбання і нарахований на торгову націнку).

В бухгалтерському обліку собівартість реалізованих товарів визначається наприкінці місяця за методом ціни продажу (рис. 2.2) На основі проведених розрахунків щомісяця складається розрахунок торгових націнок.

Рис. 2.2. Розрахунок собівартості реалізованих товарів

Характеристика рахунків для обліку реалізації товарів на ВАТ «Київський ЦУМ» наведена в табл. 2.1

Таблиця 2.1

Характеристика рахунків, що використовуються на ВАТ «Київський ЦУМ» для обліку роздрібної реалізації товарів

Код і назва рахунку (субрахунку)

Зміст сальдо

Зміст оборотів

1

2

3

282

"Товари в торгівлі"

Сальдо показує залишок товарних запасів, що знаходяться на підприємствах роздрібної торгівлі

За дебетом відображається надходження товарів, за кредитом їх списання

301

"Каса в національній валюті"

Сальдо дебетове показує залишок грошових коштів в національній валюті в касі підприємства

За дебетом відображається надходження грошових коштів у касу підприємства, за кредитом - виплата грошових коштів із каси

631

"Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

Продовження табл. 2.1

Сальдо дебетове відображає заборгованість підприємства перед постачальниками

Має субрахунки:

631.1 «Розрахунки з постачальниками товарів»

631.2 «Розрахунки з іншими постачальниками»

За дебетом відображається перерахування коштів постачальникам, за кредитом – надходження товарів від постачальників

641

"Розрахунки за податками"

Сальдо дебетове показує зобов'язання бюджету, кредитове - зобов'язання підприємства перед бюджетом

Має субрахунки:

641.1 «Розрахунки по податку з доходів фізичних осіб»

641.2 «Розрахунки по податку на прибуток»

641.3 «Розрахунки по акцизному збору»

641.4 «Розрахунки по ПДВ»

641.7 «Розрахунки по комунальному податку»

За дебетом відображається сплата податків, за кредитом - нарахування податків

681

"Розрахунки за авансами одержаними"

Сальдо показує суму одержаних авансів під поставку товарів, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за товари

За дебетом відображається вартість відвантажених товарів дрібним оптом, за кредитом суми, що надійшли в оплату за майбутні поставки товарів

702

"Дохід від реалізації товарів"

Сальдо відсутнє – списується на рахунок 79 «Фінансові результати»

За кредитом відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - належна сума непрямих податків; та списання у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати"

791

"Результат операційної діяльності"

Сальдо відсутнє – списується на рахунок 79 «Фінансові результати»

 

За кредитом субрахунку відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації товарів, іншої операційної діяльності, за дебетом - сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованих товарів, адміністративних витрат, витрат та інш.опер.витрат.

902

"Собівартість реалізованих товарів"

Сальдо відсутнє – списується на рахунок 79 «Фінансові результати»

За дебетом відображається фактична собівартість реалізованих товарів, за кредитом - списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати"

На ВАТ «Київський ЦУМ» існують окремі субрахунки для обліку реалізації товарів. На субрахунки поділяються рахунки 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками", 641 "Розрахунки за податками" та інш Методика ведення фінансового обліку операцій з реалізації товарів у роздрібній торгівлі наведена у таблиці (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Кореспонденція рахунків з обліку операцій з реалізації товарів ВАТ «Київський ЦУМ»

№ п/п

Найменування операції

Бухгалтерський облік

Су-ма,

(грн.)

Податко-вий

облік

Кореспонденція рахунків

згідно з нормат. документами

на підприємстві

Дт

Кт

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

4

5

6

7

8

9

10

1. Реалізація товарів за готівковий розрахунок

1.

Звіт касира:

Отримана в касу виручка від реалізації товарів за готівку (через РРО)  

301

702

301

702

237

197,5

-

2.

Нараховані податкові зобов’язання по ПДВ

702

641

702

641.4

39,5

-

-

3.

Відображена собівартість реалізованого товару

902

282

902

282

193

-

-

4.

Списана торгова націнка на реалізовані товари – метод ціни продажу

285

282

902

285

44

-

-

5.

Списана собівартість реалізованих товарів на фінансові результати

791

902

791

902

193

-

-

6.

Списано чистий дохід від реалізації на фінансові результати

702

791

702

791

197,5

-

2. Реалізація товарів дрібним оптом

7.

Відпущено товари дрібним оптом:

- на суму реалізованих товарів

- на суму податкових розрахунків по ПДВ

- списано товари з матеріально-відповідальної особи вартістю в облікових цінах

- проведено зарахування авансу

361

702

902

681

702

643

282

361

361.1

702

902

681

702

643

282

361.1

2400

400

2400

2400

-

-

-

-

-

-

8.

Списана торгівельна націнка на реалізовані товари (червоним сторно)

282

285

902

285

630

-

-

9.

Списано наприкінці звітного періоду:

- собівартість реалізованих товарів

- чистий дохід від реалізації товарів

791

702

902

791

791

702

902

791

1770

2003

-

-

-

-


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5710-12.html