Українські реферати

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі
Сторінка: 16
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

На підприємстві ВАТ «Київський центральний універмаг» також присутні окремі елементи управлінського обліку, хоча повністю його система ще не склалась. Наглядно елементи системи управлінського обліку базового підприємства представлені в табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Елементи системи управлінського обліку ВАТ «Київський ЦУМ»

Складовий елемент

Періодичність проведення

Відповідальний за обробку і надання інформації

Користувачі інформації

Аналіз дотримання договірних відносин, оцінка ефективності умов окремих договорів

Щомісячно

Заст. гол. бухгалтера

Гол. бухгалтер, голова правління, члени правління, акціонери

Аналіз відповідності обсягів надходження товарів товарним потребам  

Щомісячно

Гол. менеджер

Гол. бухгалтер, голова правління, члени правління, акціонери

Контроль за станом розрахунків з постачальниками та їх обсягом

Продовження табл. 2.4

Щомісячно

Бухгалтер

Гол. бухгалтер, голова правління, члени правління, акціонери

Внутрішній аудит

1 раз на рік або півріччя

Аудиторська фірма

Гол. бухгалтер, голова правління, члени правління, акціонери

Аудит реалізації по відділам та всього підприємства

Раз в квартал

Відділ бухгалтерії, аудиторська фірма

Гол. бухгалтер, голова правління, члени правління, акціонери

Ефективне управління товарами та процесами їх реалізації здійснює суттєвий вплив на результати фінансово-господарської діяльності підприємства. Збільшення питомої ваги товарів може призвести до збільшення грошових коштів в обороті та уповільнення їх оборотності, втрат споживчих властивостей, зниження якості товарів, і в результаті – вимушеного зниження цін, зниження доходів тощо.

Товари постійно знаходяться у русі, а їх склад, кількість та якість може змінюватися за короткий термін. Тому досить важливим моментом для управління є не лише кількість та якість товарів, але й розумна організація їх надходження та реалізації.

Питання управління реалізацією товарів та обсягом їх запасів є взаємопов’язаними і потребують комплексного вивчення. Для підтримки оптимального рівня товарів необхідна достовірна і своєчасна інформація про наявність та рух товарних запасів.

Розвиток товарообігу визначає широту і глибину проникнення підприємства на споживчий ринок і його конкурентну позицію на цьому ринку, загальні можливості і темпи економічного розвитку підприємства в перспективі. Основною метою управління товарооборотом являється забезпечення високих темпів розвитку торговельного підприємства і задоволення попиту покупців.

У відповідності з цією основною метою перед управлінням товарооборотом стоять наступні завдання (рис. 2.4).

Із врахуванням основної мети та завдань на підприємстві будується система управління товарооборотом, визначається конкретний зміст цього управління і послідовність його здійснення (рис. 2.5).

Рис. 2.4. Завдання управління товарооборотом

У зв’язку з циклічним розвитком і постійною мінливістю споживчого ринку необхідно систематично вивчати його кон’юнктуру в розрізі окремих видів і сегментів для того, щоб формувати ефективну політику управління товарооборотом і визначати можливості розвитку його обсягу і структури.

Рис. 2.5. Характеристика системи управління товарооборотом торговельного підприємства

Вивчення кон’юнктури споживчого ринку в процесі управління товарооборотом торговельного підприємства охоплює наступні етапи:

- Поточне спостереження за ринковою активністю, в першу чергу в тих сегментах споживчого ринку, в яких підприємство роздрібної торгівлі здійснює свою діяльність. Це спостереження потребує формування системи показників, що характеризують окремі його елементи. Серед цих показників особлива увага повинна бути приділена динаміці обсягу роздрібного товарообороту в регіоні в розрізі окремих груп товарів, динаміці середнього рівня цін по досліджуваних товарах, зміні кількості пунктів продажу даного товару в регіоні та іншим.

- Оцінка поточної кон’юнктури споживчого ринку здійснюється в процесі аналізу, основна мета якого полягає у виявленні особливостей конкретних сегментів ринку і тих змін, які відбуваються на них в момент спостереження у порівнянні з попереднім періодом. На цьому етапі здійснюється розрахунок системи аналітичних показників, до яких відносять товарооборот даної групи товарів у розрахунку на душу населення в регіоні, середній товарооборот на один пункт продажу в регіоні, темпи зростання (зниження) середньої ціни на товар, скориговані з урахуванням індексу інфляції.

Прогнозування кон’юнктури споживчого ринку. В умовах нестабільності економічного розвитку країни, відсутності достовірної інформації і з ряду інших причин прогнозування кон’юнктури обмежується в даний час короткостроковим та середньостроковим періодом, що достатньо для цілей планування товарообороту. Це прогнозування здійснюється звичайно двома основними методами: факторним і трендовим [25] .

Результати прогнозування кон’юнктури використовуються для прийняття рішень щодо планування обсягу і структури реалізації товарів на майбутній період

Планування обсягу і структури реалізації товарів є найбільш відповідальним етапом в системі управління товарооборотом. Це пояснюється великим значенням цих показників в системі планів економічного і фінансового розвитку підприємства. Процес планування обсягу і структури реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі здійснюється в розрізі окремих етапів (рис. 2.6).


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5710-16.html