Українські реферати

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі
Сторінка: 17
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

За процесом руху товарних запасів допомагає слідкувати розгалужена система аналітичного обліку. Аналітичні рахунки групують за групами товарів, матеріально відповідальними особами, за синтетичними рахунками і субрахунками бухгалтерського обліку. Рахунки аналітичного обліку використовуються для контролю за зберіганням і рухом товарних запасів, їх оцінки, порівняння з даними складського обліку, а також для підведення підсумків інвентаризації. Проте на базовому підприємстві система аналітичних рахунків є нерозвиненою, що є недоліком роботи підприємства і потребує удосконалення.

Рис. 2.6. Послідовність окремих етапів планування обсягу і структури реалізації товарів на торговельному підприємстві

Для управління реалізацією товарів на підприємстві має своєчасно формуватись і використовуватись інформація про наявні товарні запаси, достовірність та оперативність формування якої залежить від обраного варіанту обліку товарних запасів.

Існує декілька варіантів обліку товарних запасів (табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Варіанти обліку товарних запасів в бухгалтерії підприємства

Варіант

Зміст варіанту

Сортовий

На підставі первинних документів на кожен вид товару відкривається картка аналітичного обліку, де їх обліковують у натуральному і грошовому вираженні

Партіонний

 

Первинні документи групуються за номенклатурними номерами, і в кінці звітного періоду кінцеві дані по кожному з номерів заносяться до оборотних відомостей

Сальдовий

(оперативно-бухгалтерський)

Сальдовий метод обліку базується на використанні регістрів аналітичного обліку – карток складського обліку. Щоденно працівником бухгалтерії перевіряється правильність записів надходження і реалізації товарів на складі і підтверджується залишок по картці складського обліку особистим підписом бухгалтера, а кожного першого числа місяця залишок по кожному номенклатурному номеру переноситься до відомості обліку залишків матеріалів на складі. На підставі даних відомості виводяться підсумки по складу.

На підприємстві ВАТ «Київський ЦУМ» використовується сортовий метод обліку запасів. По закінченні звітного періоду на базовому підприємстві складаються оборотні відомості аналітичного обліку в натуральному і грошовому вираженні по кожному відділу і для кожного рахунку.

Процес реалізації товарів потребує постійної наявності на підприємстві роздрібної торгівлі товарних запасів. Формування визначених розмірів товарних запасів дозволяє торговельному підприємству забезпечувати сталість асортименту товарів, здійснювати визначену цінову політику, підвищувати рівень задоволення попиту покупців. Все це потребує підтримки оптимального рівня і достатньої широти асортиментних позицій товарних запасів на кожному торговельному підприємстві [52]. Для інформаційного забезпечення управління реалізацією товарів на ВАТ «Київський центральний універмаг» відділи підприємства щомісячно складають звіти про наявність та рух товарів, які разом з іншими документами передаються до бухгалтерії підприємства згідно з графіком документообігу.

Документальний контроль за рухом і зберіганням товарів на базовому підприємстві доповнюється інвентаризацією, якій належить важлива роль в управлінні товарними запасами.

Крім фінансової звітності на підприємстві складається і управлінська звітність – звітність, яка складається управлінцями різних рівнів і містить оцінку результатів діяльності та прогнозні напрями розвитку.

В управлінській звітності на перший план висуваються управлінські завдання, які потребують для свого вирішення не тільки розуміння бухгалтерського обліку, але й статистики, аналізу господарської діяльності, фінансового менеджменту, стратегічного управління тощо.

Сутність управлінської звітності визначається як інтегрована система обліку, нормування, планування, контролю і аналізу, яка систематизує інформацію для оперативних управлінських рішень і координації проблем майбутнього розвитку підприємства.

Управлінська звітність повинна охоплювати дані за період, який дозволить найбільш повно провести аналіз діяльності підприємства та спланувати його майбутню роботу.

Отже, управлінський облік і сама система прийняття управлінських рішень відіграє важливу роль як в управлінні всієї господарської діяльності підприємства, так і в управлінні реалізацією товарів в роздрібній торгівлі зокрема. Керівництву лише необхідно пам’ятати, що управлінський облік нормативно не регламентований, він будується індивідуально на кожному підприємстві і повинен відповідати завданням інформативного забезпечення процесу оперативного управління реалізацією підприємства. Рух товарних запасів знаходить своє відображення на рахунках бухгалтерського обліку, узагальнюється у відповідних регістрах обліку та внутрішній звітності підприємства. Аналітична та синтетична (зведена) облікова інформація є основою для управління товарними запасами підприємства. Без чітко організованого обліку руху товарних запасів апарат управління не зможе виконувати ритмічну роботу підприємства, не зможе захистити себе від конкурентів.

2.4 Організація обліку реалізації товарів у автоматизованих бухгалтерських

системах

На сьогодні сфера роздрібної торгівлі є однією із провідних галузей економічної діяльності. В нових умовах в даній галузі відбулися значні зміни, які зумовлюють необхідність подальшого розвитку методології, методики, організації і удосконалення бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік торговельної діяльності завжди мав свої особливості в порівнянні з обліком інших видів діяльності. Сьогодні бухгалтерам торговельних підприємств постійно доводиться долати складнощі перехідного періоду. Тому необхідно привернути увагу до організації бухгалтерського обліку діяльності торговельних підприємств в умовах його реформування з метою забезпечення користувачів повною, достовірною та об’єктивною інформацією про фінансовий стан підприємства та результати його діяльності. Значення обліку підвищується при використанні облікових даних управлінським персоналом в процесі прийняття управлінських рішень.

Комп’ютерні інформаційні системи дозволяють сьогодні:

- обробляти і зберігати велику кількість однакових у структурному плані одиниць облікової інформації;

- здійснювати вибірку інформації з великої кількості даних;


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5710-17.html