Українські реферати

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі
Сторінка: 18
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

- виконувати складні математичні розрахунки;

- одержувати за лічені хвилини паперові копії будь-якого документу (первинних документів, форм звітності тощо);

- багато разів відтворювати будь-які дії (наприклад, роздрукування примірників певного документу тощо);

При автоматизації обліку торговельних підприємств слід чітко розрізняти інформаційні комп’ютерні системи, призначені для автоматизації ведення бухгалтерського обліку і системи, які призначені для виконання облікових робіт, пов’язаних з оперативним обліком придбання, зберігання та продажу товарів [44].

Скругленный прямоугольник: Контроль рентабельності – дозволяє вчасно прийняти рішення про рівень торгівельної націнки, щоб не допустити роботи із збитками

Сучасні програмні продукти для автоматизації обліку роздрібної торговельної діяльності надають наступні основні можливості (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Можливості програмних продуктів автоматизації роздрібної торгівлі.

Комп’ютерна система дозволяє моделювати картину продажів, що могла б скластися при встановленні різних цін на товари, оцінювати наявні товарні запаси, обчислювати витрати, що припадають на конкретні товари, виявляти найбільш вигідних постачальників. Володіючи такою інформацією, можна закуповувати найбільш ходовий товар в оптимальній кількості. Внаслідок цього зменшуються терміни оборотності засобів, скорочуються витрати.

Застосування комп’ютерів і автоматизованих інформаційних систем вносить значні зміни в організацію документування, які полягають у використанні електронних носіїв первинної інформації і електронних первинних документів, в автоматичному складанні первинних документів.

Сучасні системи автоматизації бухгалтерського обліку включають великий набір типових рішень, що забезпечують основні ділянки обліку, але на кожному підприємстві є свої неповторні особливості обліку, які неможливо заздалегідь передбачити. На ринку бухгалтерських програм немає програмних продуктів, які були б стандартом для автоматизації обліку. Однак широкі інструментальні можливості деяких систем у взаємодії з високою кваліфікацією спеціалістів з обліку дозволяє розв’язувати найскладніші задачі. Правильний вибір засобів автоматизації та програмного забезпечення дозволяє легко і миттєво адаптувати роботу бухгалтерії до правових норм, які часто змінюються.

До компонентів інформаційного забезпечення реалізації товарів відносять: дані, необхідні для вирішення завдань обліку, методи і засоби подання облікових даних, систему уніфікованих документів, систему і методику створення баз даних, інформаційну взаємодію завдань обліку, засоби формалізації запису даних, організації потоків облікової інформації, інформаційну послідовність виконання завдань обліку [55].

Створення інформаційного забезпечення полягає в пошуках джерел отримання інформації на підставі існуючої системи обліку та збереження економічної інформації, системи документообігу, діючих нормативних документів тощо.

Робочі місця в бухгалтерському відділі ВАТ «Київський ЦУМ» можна поділити умовно на три рівні управління (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Рівні управління робочими місцями бухгалтерського обліку на

ВАТ «Київський ЦУМ»

Робочі місця бухгалтера першого рівня призначено для формування і підготовки первинних документів, обробки і використання інформації, що формується на місцях виникнення інформації. Це дає змогу системно і своєчасно оформити усі відхилення від нормальної роботи структурних підрозділів, оперативно втручатися у господарські процеси.

Робочі місця бухгалтера другого рівня дають можливість проводити контроль первинної інформації, розв’язувати у діалоговому режимі регламентовані завдання з кожної дільниці обліку.

Робочі місця бухгалтера третього рівня призначено для проведення аналізу роботи структурних підрозділів підприємства у цілому, узагальнення зведених даних, складання оперативної і періодичної звітності, здійснення контролю за використанням трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

Розвинута система рівневої побудови робочих місць бухгалтера має не тільки велике значення у функціонуванні системи, але є вихідною для побудови інформаційної послідовності при розв’язанні завдань обліку, контролю і аналізу господарської діяльності.

В Україні використовується значна кількість програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського обліку, найбільш популярними з яких є: “Парус”, “Fin Expert”, “Бест”, “Lady Fin”, «Банкомзв’язок», “Фінанси без проблем”, “1С: Бухгалтерія” та ін.

На даному підприємстві використовується програма «Банкомзв’язок» та його складовий програмний продукт призначений саме для ведення обліку – «ERP». Також активно використовується «Exel».

«Банкомзв’язок ERP» це комплексна автоматизована система управління товарними, матеріальними, фінансовими та людськими ресурсами підприємства.

Дана програма автоматизує такі складові господарської діяльності як бюджетне та виробниче планування, управлінський, бухгалтерський облік, логістичні операції. Вона складається з модулей та програмних елементів, котрі відповідають за певну функціональність та обробку даних. Все це поєднується та комбінується для реалізації різних задач, котрі стоять перед користувачами.

Основні особливості цієї програми:

- Ведення синтетичного й аналітичного обліку стосовно потреб підприємства;

- Можливість ведення кількісного багатоваріантного обліку;

- Одержання всієї необхідної звітності та різнорідних документів по синтетичному й аналітичному обліку;

- Повна настроюваність: можливість доповнювати і змінювати план рахунків бухгалтерського обліку, систему проводок, ведення аналітичного обліку, форм первинних документів, форм звітності;

- Можливість автоматичного друку вихідних (первинних) документів.

Вихідними даними для програми є господарські операції, що вносяться та фіксуються в спеціальній базі даних.

На підставі введених господарських операцій програма формує звітність по синтетичному обліку та різні допоміжні документи, зокрема:

- Оборотно-сальдову відомість за рахунками і субрахунками (Додаток Н);

- аналіз рахунка за підсумками і кореспонденцію даного рахунка з відповідними рахунками (Додаток О);

- обороти по дебету і кредиту рахунка і відповідне сальдо, а також обороти і сальдо по рахунках за відповідний період;

- журнал-ордер і відомість рахунку (Додатки П, Р);

- зведені проводки-підсумки за відповідною кореспонденцією;

- аналіз рахунка за датами;

- звіт по журналу операцій – вибірку проводок із журналу операцій за визначеними рахунками, кореспонденцією та іншими ознаками;


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5710-18.html