Українські реферати

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі
Сторінка: 19
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

- картку рахунка і всі проводки з даним рахунком.

Програма може утримувати відомості за будь-який період часу.

Для ведення аналітичного обліку програма дозволяє вводити необмежену кількість довідників об’єктів аналітичного обліку (субконто): за видами товарів, підрозділами, співробітниками та ін.

Усі документи по аналітичному рахунку формуються у грошовому, а якщо це потрібно, то і в натуральному виразі.

Зокрема, видаються такі документи щодо реалізації товарів:

- оборотно-сальдова відомість, що утримує дані про сальдо та обороти за об’єктами обліку;

- картка субконто, що містить усі проводки з даним об’єктом обліку;

- аналіз рахунка за субконто – кореспонденції з різними рахунками кожного об’єкта обліку;

- аналіз субконто – зведення всіх підсумків за даними субконто.

Крім цього, програма дає змогу створювати звіти довільної форми, що використовують дані не лише синтетичного, а й аналітичного обліку, що вигідно при реалізації товарів вроздріб через мережу магазинів.

Товарні операції є одними з найпоширеніших в господарській практиці. Дана програма дозволяє автоматизувати облік надходження, переміщення, продажі товарів на підприємстві, облік прибутків від їхньої реалізації відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку. Паралельно ведеться і податковий облік цих операцій.

Для обліку доходу від реалізації в торгівлі застосовуються рахунки класу 7 (702 "Дохід від реалізації товарів"). Аналітичний облік на цьому рахунках в програмі організований в розрізі субконто "Види діяльності" і "Місця зберігання". Для обліку собівартості реалізованих товарів застосовуються рахунки класу 9 (902 "Собівартість реалізованих товарів"). Аналітичний облік на цьому рахунку ведеться по субконто "Види діяльності". В кінці звітного періоду ці рахунки закриваються.

Слід відмітити, що особливістю використання комп'ютерних програмах автоматизації обліку даного типу є обєднання двох моделей ведення обліку для підприємств роздрібної торгівлі та інших галузей народного господарства. Перша передбачає уніфікацію документів та їх представлення в системі подвійного запису. Первинні документи розглядаються як доповнення до господарських операцій, характерних для різних підприємств, при цьому найголовніша складова

інформаційної бази системи обробки облікових даних – массив господарської інформації у вигляді господарських операцій. Друга модель передбачає комплексне використання даних автоматизованого обліку з метою управління, планування роботи підприємства, багаторазове складання і на будь яку дату аналітичних звітів. При цьому не існує єдиного універсального програмного продукту, котрий однаково підходив би по своїй конфігурації та функціональності для всіх суб’єктів господарювання, адже при веденні обліку реалізації товарів вроздріб користувачам необхідно мати не тільки стандартні інструменти та сервіси ведення операцій, а й певні розширюючи функції котрі доповнюють та удосконалюють специфіку використання в дані галузі. Для других користувачів, орієнтованих на виконання інших завдань, потрібні вже наступні елементи та конфігурації програми автоматизації обліку. Все залежить від специфіки конкретної галузі та конкретного кола завдань, котрі слід вирішувати за допомогою даних програмних продуктів. Автоматизований облік дає обліковим працівникам і керівникам великі можливості щодо оперативності та якості ведення обліку господарських операцій і складання звітності.

Отже, створення програм комплексної автоматизації обліково-аналітичного процесу та підвищення комп’ютерної грамотності фахівців сфери бухгалтерського обліку – одне з головних завдань, що стоять перед виробниками бухгалтерських програм. Вирішення цих завдань підніме вітчизняний облік на якісно новий рівень. Завдання автоматизації - підвищення якості роботи, як бухгалтерів, так і бухгалтерії в цілому. Відомо, що найбільша кількість помилок в обліку (при “паперовій технології”) виникає на етапі переносу даних з одного облікового регістру в інший, а також при формуванні різного роду довідок і звітів. При автоматизованому обліку ведеться як правило, лише один обліковий реєстр, всі інші формуються автоматизовано і ризик помилки дорівнює нулю. Кожен бухгалтер знає, скільки часу і сил займає підготовка тих чи інших довідок, звітів, іншої оперативної довідково-аналітичної інформації, яка завжди потрібна негайно. Використання засобів автоматизації дозволяє практично повністю вирішити цю проблему – протягом декількох хвилин можуть бути підготовлені різноманітні і деталізовані дані і розрахунки, необхідні для прийняття правильних рішень.

РОЗДІЛ 3

КОНТРОЛЬ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

3.1. Система показників, інформаційна база та основні методологічні прийоми контролю та економічного аналізу

На сучасному етапі розвитку економіки, в умовах ринкової нестабільності , особливу увагу необхідно звертати на економічний аналіз, контроль і функціональну діагностику діяльності будь-якого підприємства, що веде свою діяльність на ринку товарів і послуг. Це пояснюється тим, що керівництву необхідно оперативно приймати управлінські рішення, що направлені на регулювання своєї діяльності з метою отримання від неї максимального ефекту, а також мати змогу впливати на ту чи іншу господарську ситуацію. Економічний аналіз та контроль є незамінними складовими функціонування будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності, від того на скільки ефективно вони проводяться залежить і його успішність. В загальному аналітичні та контрольні процеси на підприємстві взаємодоповнюють один одного і хоч вони мають різні завдання та способи їх вирішення, все ж таки мають і деякі спільні елементи.

Аналіз та контроль реалізації товарів є досить вагомою складовою фінансового аналізу діяльності суб'єкта підприємництва, що зумовлюється можливістю оцінити результативність його фінансово-господарської діяльності.

Відповідно до визначеної мети аналізу та контролю реалізації товарів , переліку завдань, вирішення яких призведе до досягнення мети, необхідно вибрати об’єкти та суб’єкти, що конкретизують проведення відповідних процедур і визначити методи і способи, які будуть використані для вирішення поставлених завдань. Не менш важливо визначити інформаційну базу, за допомогою якої буде забезпечена повнота інформації про об’єкт, що досліджується. Тобто, необхідно побудувати організаційно-інформаційну модель аналізу та контролю реалізації товарів, яка являє собою характеристику об’єктів, суб’єктів, показників, інформаційної бази, методичних прийомів аналізу та методичних прийомів узагальнення результатів.

Організаційно-інформаційна модель складається з п’яти взаємозв’язаних блоків: об’єкти та суб’єкти, система показників, джерела інформації та інформаційне забезпечення, методи обробки економічної інформації, методичні прийоми узагальнення і реалізації аналітично-контрольних процедур.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5710-19.html