Українські реферати

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі
Сторінка: 2
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Головною метою дипломної роботи є надання рекомендацій щодо удосконалення обліку, контролю та аналізу реалізації товарів на базовому підприємстві.

Для реалізації поставленої мети пропонується вирішення наступних завдань:

Ø висвітлити економічну сутність та значення товарів та їх реалізації в діяльності підприємств роздрібної торгівлі;

Ø дослідити систему документального оформлення реалізації товарів;

Ø розкрити методику фінансового, податкового, управлінського обліку реалізації товарів та можливих шляхів автоматизації цих процесів;

Ø провести загальний та факторний аналіз реалізації товарів;

Ø дослідити основні концепції методики контролю операцій по реалізації товарів;

Ø запропонувати шляхи удосконалення обліку, контролю і аналізу реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі.

Предметом дослідження по даній дипломній роботі є комплекс теоретичних, методичних та практичних питань з обліку, контролю і аналізу реалізації товарів в роздрібній торгівлі.

Об’єктом дослідження є господарські операції з реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі.

Під час виконання дипломної роботи застосовуються ряд методів та прийомів дослідження. Теоретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених щодо обліку, аналізу та контролю операцій із реалізації товарів, а також методи дослідження: групування, порівняння, балансовий метод, розрахунок відносних величин, методи елементарної математики та економічного аналізу, методи математичної статистики, методи математичного моделювання тощо.

Аналіз основних економічних показників діяльності ВАТ «Київський центральний універмаг» за 2004-2008 роки та пояснювальну записку щодо аналізу наведено у додатку Б .

Згідно отриманих даних в цілому діяльність ВАТ «Київський ЦУМ» є достатньо ефективною, хоча в останні роки там спостерігається спад, а політику формування активів, товарних запасів та зобов’язань можна вважати виваженою, що підтверджують ряд аналітичних показники по активності діяльності підприємства та його фінансові результати.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

1.1. Економічна сутність та значення реалізації товарів у функціонуванні підприємств торгівлі

На сьогодні однією із основних галузей вітчизняної економіки є торгівля, оскільки вона забезпечує оборот товарів, їх рух із сфери виробництва до сфери споживання. Навіть не зважаючи на кризовий стан в сучасній економіці, сьогодні підприємства продовжують активно займатися цим видом діяльності, йде постійний розвиток та розширення.

Загнутый угол: Роздрібна – сфера підприємницької діяльності з продажу товарів або послуг безпосередньо кінцевим споживачам для їх власного некомерційного використанняЗагнутый угол: Оптова – це сфера підприємницької діяльності з придбання і відповідного перетворення товарів для наступної їх реалізації підприємствам роздрібної торгівлі та іншим суб’єктам господарюванняТорговельне підприємство є основною ланкою сфери обігу, що має господарську та юридичну самостійність, здійснює просування товару від виробників до споживачів шляхом купівлі-продажу та реалізує власні інтереси на основі задоволення потреб людей, які представлені на ринку. В статуті торговельного підприємства обов’язково має зазначатись вид торговельної діяльності (рис. 1.1)

Выноска со стрелками влево/вправо: Торгівля в залежності від мети придбання товарів

Рис. 1.1. Класифікація торгівлі в залежності від мети придбання товарів

Основною умовою функціонування торговельного підприємства є забезпечення його необхідними активами, що належать йому на правах власності або оперативного управління. До складу сукупних активів торговельного підприємства входять і запаси, серед різних груп яких найбільш значну роль відіграють товари. Це зумовлюється їх цільовим призначенням і значною питомою вагою в загальній структурі запасів підприємств торгівлі.

Згідно П(С)БО 9 “Запаси” товари – це матеріальні цінності, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу [16].

Товаром називається річ, яка призначена для продажу або обміну на інші цінності. Під товаром у широкому значенні розуміють матеріальну або нематеріальну власність, яка реалізується на ринку. Товаром можуть бути продукти як фізичної, так і розумової праці, результат послуги, сама здатність до праці, земля та її надра – все, що має споживчу та продажну вартість і може обмінюватись на інший товар (гроші) власником цієї споживчої вартості.

При управлінні торговельним підприємством необхідно враховувати облікові аспекти товарів. Товари як об’єкт обліку можуть бути класифіковані по ряду критеріїв (рис.1.2).

Рис. 1.2. Класифікація товарів торговельного підприємства

Для досягнення мети функціонування підприємства роздрібної торгівлі на підприємстві має здійснюватись своєчасне формування товарних запасів із врахуванням попиту та вподобань споживачів, налагодження постійних контактів з постачальниками та здійснення виваженої маркетингової політики.

Рух товарів на роздрібних підприємствах в умовах ринкової економіки можна відобразити такою схемою (рис. 1.3).

Скругленный прямоугольник: Роздрібне торговельне підприємствоПодпись: Кінцеві споживачі (населення)Подпись: Постачальники1

2 4

3

Рис. 1.3. Рух товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

1 – укладання договору купівлі-продажу

2 – надходження товару на підприємство

3 – здійснення оплати за товар

4 – реалізація товарів споживачам за готівку чи по безготівковому розрахунку.

Рух товарів нерозривно пов’язаний із оборотом капіталу – фундаментальною основою функціонування товарно-ринкового господарювання. Капітал починає свій рух у формі грошей, а гроші функціонують за схемою:

Г – Т – Г/ ,

де Г – гроші

Т – товар

Г/ - приріст грошей

Тобто для здійснення торговельної діяльності підприємство ніби дає авансові кошти для придбання товарів, але при здійсненні реалізації товарів споживачам гроші повертаються суб’єкту господарювання з приростом, де приріст більше грошей і є джерелом утворення прибутку:


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5710-2.html