Українські реферати

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі
Сторінка: 21
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Економіко-математичні прийоми виникли на підставі інтеграції економічної теорії та прикладної математики, інших математичних дисциплін. До таких методів можна віднести графічні методи, кореляційний та регресійний аналіз, лінійне програмування, матричні методи тощо.

Для аналізу товарних ресурсів також використовують метод елімінування, який включає в себе прийом ланцюгових підстановок, перерахунок планових показників, різниці показників, відносні величини. Цей метод дозволяє виключити ряд факторів крім одного, вплив якого визначається.

Балансовий метод відображає дві групи взаємопов‘язаних та взаємоврівноважених показників. Він є одним з основних методів аналізу реалізації товарів підприємства [23].

5. Методичні прийоми узагальнення і реалізації аналізу.

Після проведення аналізу і отримання певних результатів, необхідно раціонально скористатися вихідними даними для подальшої ефективної діяльності даного підприємства. Для цього потрібно скористатися наступним алгоритмом:

- систематизувати отримані дані;

- згрупувати за певними ознаками та узагальнити результати;

- кількісно обчислити невикористані можливості;

- кількісно обчислити резерви підвищення економічних показників;

- розробити варіанти економічно обгрунтованих заходів щодо підвищення фінансово-економічних результатів діяльності підприємства;

- прийняти управлінське рішення щодо вибору найкращого варіанту збільшення ефективності показників;

- забезпечити контроль за виконанням прийнятих рішень.

Але сам по собі аналіз не може бути ефективним, якщо на підприємстві не проводиться контроль та нагляд за всіма складовими ланками та елементами. Відомо, що вся економічна система, як і господарство окремого суб’єкта, має свою цільову функцію, яка реалізується та досягається за допомогою ефективно діючого управління. Управління в економіці – це систематичний, цілеспрямований вплив на поведінку господарської системи, тобто на всі процеси, що відбуваються в ній. Однією із функцій управління є контроль (рис. 3.4)

Подпись: Порівняння планових та фактичних значень параметрів, виявлення відхилень в параметрах, виявлення факторів, що викликали відхилення, визначення ступеня їх впливу, підготовка інформаційної бази для прийняття управлінських рішень Подпись: Це процес, який забезпечує відповідне функціонування об’єкту, прийнятий управлінським рішенням і направлений на успішне досягнення поставленої мети.

Рис. 3.4. Сутність контролю

Контроль дає інформацію щодо процесів, які відбуваються в суб’єкта господарювання, допомагає приймати найбільш доцільні рішення із загальних і спеціальних питань розвитку підприємства, надає можливість судити про правильність прийнятих рішень, своєчасність і результативність їх виконання. Контроль допомагає скорегувати діяльність підприємства, дає можливість встановити, які саме служби і підрозділи підприємства, а також напрямки його діяльності сприяють досягненню поставленої мети і підвищенню результативності діяльності підприємства. Отже, контроль, будучи функцією управління, виступає засобом двостороннього зв’язку між об’єктом управління і системою управління, інформуючи про дійсний стан об’єкта і фактичне виконання управлінських рішень[26,ст.12].

3.2. Методика контролю реалізації товарів

Головним фактором ефективного контролю є перевірка, котра може бути організована по-різному в залежності від специфіки діяльності підприємства та інших складових. Так, у практиці виділяють чотири основних методи організації перевірки: суцільна перевірка (документальна і фактична), вибіркова, аналітична, комбінована. Залежно від мети контролю, завдань та власних можливостей контролер на свій розсуд обирає методику проведення контролю реалізації товарів. Основна мета обраної методики зводиться до встановлення об’єктивної істини про досліджуваний об’єкт.

Проводити суцільну перевірку реалізації товарів недоцільно – це потребує великих матеріальних і трудових затрат. Тому бажано перевірити й оцінити систему внутрішнього контролю та обліку на підприємстві, залежно від отриманих результатів, розширювати сукупність досліджень чи навпаки, довіритися даним клієнта і провести лише деякі перевірочні процедури, щоб підтвердити довіру до інформації системи внутрішнього контролю. Доцільно провести тестування, в результаті якого з’ясувати:

- чи необхідно проводити суцільну фактичну перевірку;

- чи є необхідним проведення суцільної документальної перевірки окремих напрямків надходження і використання (руху) запасів;

- встановити необхідний обсяг перевірки.

Тестування дає змогу вивчити слабкі та сильні сторони внутрішнього контролю і системи бухгалтерського обліку. Контролери проводять вибіркову перевірку реалізації, яка є більш ефективною в порівнянні з суцільною. Незалежно від обраного методу організації перевірки в першу чергу необхідно перевірити відповідність залишків та оборотів Головної книги, та регістрів синтетичного й аналітичного обліку запасів. У разі встановлення відхилень результати такого зіставлення необхідно зафіксувати в робочому документі. Необхідно з’ясувати причини таких відхилень та їх вплив на подальші дії контролера. Якщо ж відхилень не виявлено, то про це складають довідку довільного зразка.

При організації контролю реалізації товарів складається загальний план контролю (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Загальний план контролю за реалізацією товарів ВАТ «Київський ЦУМ»

Об’єкти контролю

Обсяг роботи

Час виконання

Початок

Закінчення

1.Товарні операції

Перевірка своєчасності і повноти оприбуткування товарів, правильність документального оформлення операцій

01.09.08

05.09.08

2.Стан внутрішнього контролю товарних запасів

Стан роботи щодо забезпечення збереження товарів

06.09.08

08.09.08

3.Реалізація товарів

Перевірка документального оформ-лення операцій з реалізації товарів, їх відображення в обліку

09.09.08

15.09.08

4.Касові операції

Перевірка повноти здачі виручки від реалізації товарів, оформлення відповідних касових документів

16.09.08

20.09.08


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5710-21.html