Українські реферати

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі
Сторінка: 22
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Програма контролю розробляється з моменту конкретизації загального плану контролю. В програму контролю також вносять перелік об’єктів контролю за його напрямками, терміни проведення. У програмі контролю оцінюється ризик внутрішнього контролю і ризик невиявлення суттєвих помилок у звітності (табл. 3.2).

Після складання плану і програми контролю розпочинається дослідна стадія контролю. На цій стадії контролери перевіряють операції щодо реалізації товарів в наступній послідовності.

Перевірка правильності відпуску (списання) товарів. В ході такої перевірки контролеру необхідно з'ясувати:

ü як обліковувались надходження і витрачання товарів в магазинах;

ü чи не було фактів неоприбуткування (повного або часткового) товарів, що надійшли;

ü чи відповідало фактичне витрачання товарів документальним даним;

ü чи не було фактів вуалювання недостач товарів в бухгалтерському. обліку;

ü чи не приховувались недостачі товарів різними необґрунтованими бухгалтерськими проводками [24].

Таблиця 3.2

Програма контролю за реалізацією товарів ВАТ «Київський ЦУМ»

Об’єкти контролю

Виконавці

Період і метод перевірки

Своєчасність і повнота оприбуткування товарів

Ісаєва Л.Г.

Суцільна перевірка за весь період

Порядок складання і обробки звітності матеріально-відповідальних осіб

Ісаєва Л.Г.

Суцільна перевірка за весь період

Повнота і своєчасність відображення в обліку виручки від реалізації

Ісаєва Л.Г.

Вибіркова перевірка

Документальне оформлення операцій з реалізації товарів

Ісаєва Л.Г.

Суцільна перевірка

Правильність відображення реалізації товарів в податковому обліку

Ісаєва Л.Г.

Суцільна перевірка

Для з'ясування наведених питань важливе значення має ретельний аналіз первинних документів про рух товарів по місцях зберігання. Перевіркою первинних документів необхідно проконтролювати, чи відповідають записи про кількість і найменування запасів, що надійшли і відпущені, даним, що містяться в документах. При цьому можуть бути виявлені факти неоприбуткування або необґрунтованого списання товарів на витрати.

При перевірці операцій по відпуску товарів здійснюється взаємна звірка даних товарних звітів та накладних на відпуск з метою виявлення не вказаних в звіті первинних документів, підтвердження облікової ціни, наявності підписів матеріально відповідальних осіб.

При ревізії товарів необхідно перевірити, чи не допускалась їх передача без оплати. Якщо товари реалізовувались на сторону, необхідно виявити, коли і за якою ціною вони придбані, коли і кому продані, їх ціна, транспортні витрати, уточнити роздрібні ціни на момент реалізації.

Перевірка законності списання товарів при втратах. Під час перевірки необхідно встановити правильність визначення розміру допустимих втрат при зберіганні і виявленні фактів підсортування товарів, а також правильність оформлення актів. Таким питанням слід приділити особливу увагу, оскільки відомі випадки, коли за відсутності фактичних втрат або при втратах у менших розмірах, ніж передбачені нормами, на практиці актами фіксуються нестача і природний убуток при зберіганні, що виправдовують розкрадання.

У зв'язкуз цим необхідно ґрунтовно перевірити, як дотримується підприємство встановленого порядку оформлення втрат кількості і якості товарів. Особливо ретельно при цьому слід вивчати факти списання товарів внаслідок псуванняпри зберіганні.

В ході перевірки необхідно дослідити акти інвентаризації за період, що вивчається, і висновки інвентаризаційної комісії, лабораторні аналізи, які підтверджують якісні зміни товарів на час складання акту, акти на списання товарів з інших причин.

Перевірка правильності застосування норм природного убутку при виявленні недостач. Контролеру необхідно перевірити, чи відповідають норми природного убутку товарів, що застосовуються підприємством, нормам, які передбачені законодавством. При цьому слід встановити, чи не проводить підприємство списання товарів при їх перевезенні в герметичній упаковці, рідких запасів в скляній тарі, а також ряду фасованих товарів і консервантів.

Перевірка фактів псування товарів. В результаті ретельної перевірки актів на списання зіпсованих товарів контролери повинні висвітлити в узагальнюючих документах такі питання: коли, де і в якій кількості зіпсувалися товари; повністю чи частково вони зіпсовані; внаслідок яких причин відбулось псування; в чому виявилась бездіяльність посадових осіб, відповідальних за збереження товарів; чи можна було запобігти псуванню і якщо так, то чому своєчасно не вжиті відповідні заходи.

Якщо є можливість оглянути зіпсовані товари, то необхідно в присутності матеріально відповідальних осіб взяти з усіх місць зберігання товарів проби для аналізу. Перед спеціалістами, які беруть участь в контролі, рекомендується поставити питання про причини і ступінь зіпсованості товарів, про відповідність стану комор і сховищ технологічним умовам, про можливість запобігати псуванню товарів при фактично наявних пристосуваннях і, нарешті, про можливість використання зіпсованих товарів.

Перевірка достовірності відображення руху товарів в бухгалтерському обліку. З метою перевірки достовірності відображення за даними бухгалтерського обліку руху товарів, контролер повинен скласти відомість їх руху за видами з виведенням залишку товарів на момент інвентаризації і зіставити дані залишку відомості руху товарів з фактичною наявністю товарів. У разі перевищення даних залишків відомості руху товарів з даними інвентаризації можна зробити висновок, що товари при надходженні не оприбутковувалися.

Перевірка правильності та повноти відображення в обліку та звітності операцій з продажу товарів. В ході перевірки контролером вирішуються наступні питання:

ü відповідність даних первинних документів обліковим регістрам;

ü повнота та правильність відображення надходження коштів від покупців на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах;

ü повнота й правильність оприбуткування готівки за реалізовані товари;

ü відображення доходів від реалізації товарів в податковому обліку;

ü правильність розрахунку фінансового результату від реалізації товарів у фінансовому і податковому обліку [35].


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5710-22.html