Українські реферати

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі
Сторінка: 25
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Як видно на протязі всього досліджуваного періоду спостерігається плавне зростання реалізації товарів, хоча темпи приросту реалізації все ж таки почали потроху зменшуватися. Так, у 2008 році товарооборот збільшився на 165373,2 тис.грн., але потім темпи приросту почали зменшуватися на 161557 тис.грн., 106049,2 та 70581 тис.грн. порівняно з 2004, 2005, 2006 та 2007 роками відповідно. Сезонних коливань в споживанні товарів не спостерігалося, оскільки в загальному обсяг реалізації в кожному із досліджуваних періодів збільшувалися рівномірно протягом кожного місяця (кварталу). Проте порівняно із попередніми роками темпи товарообороту звітного року найшвидшими темпами зменшувався у третьому та четвертому кварталах (відповідно 17,8 та 16,6% порівняно із 2007 роком), в другому та четвертому на 25,0 та 24,9 % порівняно із 2006 роком, в першому та другому на 40,1 та 37,4 % порівняно із 2005 роком, і на 39,3 та 38,1 % в 2004р. Тому, грунтуючись на результатах аналізу, можна сказати, що такі показники є достатньо оптимістичними та ефективними, адже підприємство є прибутковим і, хоч спостерігається зменшення темпів приросту товарообороту, все ж таки має оптимальний напрям розвитку.

Роздрібний товарооборот характеризується на тільки загальним обсягом, але і асортиментною структурою. Продаж кожної групи має свої особливості, тому при однаковому обсязі товарообороту, але при різній його асортиментній структурі потрібні різні затрати праці та витрати.

Загальний обсяг товарообороту торговельного підприємства складається із обсягів продажу окремих товарних груп. Відповідно, при аналізі товарообороту в розрізі товарних груп вирішуються, по суті, ті ж самі задачі, що і при аналізі загального обсягу товарообороту: визначається динаміка товарообороту по товарних групах, встановлюються причини відхилень.

При вивченні діяльності підприємства важливим є аналіз ритмічності та рівномірності реалізації товарів.

Ритмічна робота є основною умовою своєчасної реалізації товарів. Неритмічність погіршує всі економічні показники: уповільнюється оборотність активів, несвоєчасно надходить виручка, перевитрачається фонд заробітної плати. Все це призводить до підвищення витрат на зберігання товарів, зменшення суми прибутку та погіршення фінансового стану.

Для оцінки рівномірності та ритмічності розвитку товарообороту слід вивчити його динаміку та скласти аналітичні таблиці.

Коефіцієнт ритмічності визначається діленням кількості періодів, за які виконаний план, до їх загальної кількості. На даному підприємстві у 2008 році за планові показники береться фактичний обсяг товарообороту у 2007 році, тому, виходячи з даних таблиці 3.3 можна розрахувати ритмічність реалізації товарів. Оскільки темп росту товарообороту у 2007 році порівняно з 2006 роком становить менше 100%, то це свідчить про не ритмічну роботу торговельного підприємства, а саме про невиконання плану товарообороту в 12 місяцях із 12.

Для визначення коефіцієнта рівномірності необхідно за допомогою слідуючих формул (3.1, 3.2) попередньо розрахувати середнє квадратичне відхилення (d) та коефіцієнт варіації, або нерівномірності (n):

d = Ö ( S (Х-Х)2/ n ) (3.1)

n = (d *100 ) / Х, (3.2)

де:

Х – питома вага товарообороту за кожний місяць в загальній сумі товарообороту;

Х –середньоквартальна питома вага товарообороту (100/4=25);

n- кількість періодів, що підлягають аналізу.

Середньоквадратичне відхилення дозволяє оцінити коливання в розвитку досліджуваного показника, що аналізується. З допомогою коефіцієнта нерівномірності можна проаналізувати нерівномірність зміни показника, що аналізується [21,ст.83]. Кофіцієнт рівномірності розраховують за формулою (3.3):

Крівн = 100 - n (3.3)

де:

Крівн – коефіцієнт рівномірності;

v – коефіцієнт варіації (нерівномірності).

Для розрахунку вищенаведених показників доцільною є побудова допоміжних аналітично - розрахункових таблиць (табл. 3.4, 3.5).

Таблиця 3.4

Рівномірність розвитку роздрібного товарообороту по кварталах, 2007-2008 рр.

Місяць, квартал

2007 рік

2008 рік

(Хо-Х)

(Хо-Х)2

(Х1-Х)

(Х1-Х)2

Сума, тис.грн

пит. вага, % (Хо)

Сума. Тис.грн

пит. вага, % (Х1)

1 квартал

74587,70

23,77

93653,40

24,36

-1,23

1,52

-0,64

0,41

2 квартал

75735,70

24,13

93260,20

24,26

-0,87

0,75

-0,74

0,55

3 квартал

81085,30

25,84

98633,30

25,66

0,84

0,70

0,66

0,43

4 квартал

82422,30

26,26

98865,10

25,72

1,26

1,60

0,72

0,52

Всього

313831,00

100,00

384412,00

100,00

0,00

4,57

0,00

1,90


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5710-25.html