Українські реферати

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі
Сторінка: 27
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Таблиця 3.6

Товарний баланс ВАТ «Київський ЦУМ» в діючих цінах за 2004-2008 рр., тис.грн.

З даних таблиці видно, що товарооборот у 2008 році зростав порівняно з 2002, 2005, 2006 та 2007 роками відповідно на 198170, 161557, 106049,2 та 70580,9 тис. грн. Порівняно із 2004 роком обсяг реалізації підвищився за рахунок збільшення надходження товарів на 203488,2 тис.грн., а за рахунок збільшення залишків товарів на початок та збільшення залишків на кінець обсяг реалізації збільшився відповідно на 37980,4 та 43298,6 тис.грн. Порівняно із 2007 роком обсяг реалізації зменшився, тому що залишків на початок року в порівняні з іншими стало менше та надходження товарів протягом року зменшилось відповідно на 20414,8 та 61838,7 тис.грн., про це також свідчить і зменшення на кінець товарних залишків на кінець періоду, котрі становили 11672,6 тис.грн.

Із наведених даних можна зробити висновок, що протягом звітного періоду в діяльності досліджуваного підприємства спостерігається певний спад саме в нарощуванні темпів реалізації, про що свідчить зменшення його обсягів, значні коливання залишків товарів на початок і на кінець періоду. Позитивним в діяльності досліджуваного підприємства є те, що обсяги закупівлі товарів майже повністю відповідають їх реалізації, що не призводить до формування понаднормових запасів товарів у торговельних залах підприємства і підприємство продовжує вести прибуткову результативну діяльність.

Отже, динаміка роздрібного товарообороту, ритмічність та рівномірність залежать перш за все від забезпеченності товарними ресурсами, правильності їх розподілу та використання. Забезпеченність – це головний фактор успішної господарської діяльності підприємства.

Надходження товарів, а також стан товарних запасів протягом періоду, як бачимо, можуть сприяти збільшенню товарообороту, або навпаки – його зменшенню. При цьому крім загального обсягу товарних ресурсів важливим фактором збільшення товарообороту є якість товарів, що надходять.

Тому, поряд з наведенням порядку в організації товаропостачання, зміцненням договірної дисципліни, необхідно підвищувати вимоги до якості та асортименту товарів, що закуповуються.

Крім товарного забезпечення (надходження товарних запасів) на обсяг товарообороту, а відповідно, і на його динаміку впливають і інші фактори, в тому числі і трудові [23].

Основними трудовими факторами, що здійснюють вплив на товарооборот, є слідуючі:

ü забезпеченість трудовими ресурсами;

ü правильність встановлення режиму роботи;

ü ефективність використання робочого часу;

ü підвищення продуктивності праці.

Для аналізу впливу трудових факторів на обсяг товарообороту застосовують мультиплікативну двохфакторну модель аналізу (3.6):

Р = Ч * ПП, (3.6)

де Р – обсяг реалізації (товарооборот),

Ч – середньоспискова чисельність працівників,

ПП – продуктивність праці.

Розглянемо розрахунок впливу чисельності працівників та продуктивності праці на динаміку товарообороту, застосовуючи аналітичний прийом різниць (табл. 3.7, 3.8).

Таблиця 3.7

Динаміка роздрібного товарообороту, чисельності працівників та продуктивності праці ВАТ «Київський ЦУМ» за 2004-2008 роки

Показник

2004

2005

2006

2007

2008

Відхилення 2008 р. від

2004

2005

2006

2007

Роздрібний товарооборот, тис.грн.

186242,0

222855,0

278362,8

313831,1

384412,0

198170,0

161557,0

106049,2

70580,9

Сердньооблікова чисельність працівників, чол.

100,00

105,00

102,00

103,00

101,00

1,00

-4,00

-1,00

-2,00

Продуктивність праці (товарооборот на 1 працівника), тис.грн.

1862,42

2122,43

2729,1

3046,9

3806,06

1943,64

1683,63

1077,01

759,16

Таблиця 3.8

Вплив продуктивності праці і чисельності працівників на динаміку товарообороту ВАТ «Київський ЦУМ» у 2008 році порівняно із 2007 роком

№п/п

Фактор

Розрахунок впливу

Сума, тис.грн.

1.

Чисельність працівників

-2 • 3046,9

- 6093,8

2.

Продуктивність праці

759,16 • 101

76675,16

Загальний вплив факторів

- 6093,8 + 76675,16

70581,36


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5710-27.html