Українські реферати

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі
Сторінка: 28
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Для визначення впливу чисельності працівників на зміну товарообороту застосовують слідуючий алгоритм (3.7):

DРч = DЧ * ППо (3.7)

Вплив зміни продуктивності праці на динаміку товароообороту визначається за формулою (3.8):

DРпп = DПП * Ч1 (3.8)

Так, за рахунок зменшення чисельності працівників протягом звітного періоду на 2 чоловіка товарооборот зменшився на 6093,8 тис.грн., а збільшення продуктивності праці на 759,16 тис.грн. призвело до збільшення обсягу реалізації на 76675,16 тис.грн. Загальний вплив цих двох факторів призвів до підвищення товарообороту на 70581,36 тис.грн. Результати аналізу свідчать про достатньо раціональне та ефективне використання робочої сили на досліджуваному підприємстві. Так, за рахунок дії інтесивного фактору (продуктивності праці) обсяг реалізації збільшився на 76675,16 тис.грн. Це свідчить про раціональний розподіл продуктивних сил та їх ефективне використання.

Важливим питанням аналізу товарообороту і товарних запасів являється вивчення ефективності їх використання. Для цього розраховується забезпеченість товарообороту товарними запасами та ефективність використання товарних запасів. Аналіз і оцінку ефективності використання і забезпеченості товарами даного підприємства можна відобразити в таблиці 3.9.

Таблиця 3.9

Динаміка основних показників ефективності використання товарних ресурсів у ВАТ «Київський ЦУМ» за 2004-2008 роки

Показник

Розра-хунок

2004

2005

2006

2007

2008

Відхилення 2008 р. від

абсолютне,тис.грн

відносне,%

2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

Середні товарні запаси, тис грн (ТЗ)

ТЗ = (ТЗ1-ТЗ0)/2

34686,95

38190,5

43448,4

55757,8

71801,5

37114,6

33611

28353,2

16043,7

51,69

90,56

84,36

56,59

Обсяг реалізації, тис грн (Р)

Р = ТЗ*Етз

219039

222855

278363

313831

384412

165373

161557

106049

70580,9

43,02

97,69

65,64

66,55

Ефективність використання товарних запасів, тис.

Етз = (Р/ТЗ)

6,31

5,84

6,41

5,63

5,35

-0,96

-0,48

-1,05

-0,27

-17,95

50,11

218,66

26,08

грн (Етз)

Забезпеченість т/о товарними запасами, тис. грн (Зтз)

Зтз = ТЗ/Р

0,16

0,17

0,16

0,18

0,19

0,03

0,02

0,03

0,01

1,35

-3,47

0,02

0,05

Розглянувши динаміку основних показників ефективності використання товарних ресурсів на даному підприємстві, можна побачити, що незважаючи на поступове збільшення товарних запасів та обсягів реалізації, темпи їх приросту поступово знижувалися, що в свою чергу вплинуло і на ефективність їх використання протягом всього досліджуваного періоду на 0,96 тис.грн, 0,48 тис.грн, 1,05 тис.грн. та 0,27 тис.грн порівняно із 2004, 2005, 2006 та 2007 роками відповідно. Це свідчить про зменшення на ці суми обсягу роздрібного товарообороту, який припадає на 1 гривню товарних ресурсів, що є негативною рисою діяльності досліджуваного підприємства.

Динаміка роздрібного товарообороту залежить перш за все від забезпеченності товарними ресурсами, правильності їх розподілу та використання. Забезпеченність – це головний фактор успішної господарської діяльності підприємства, який характеризує обсяг товарних ресурсів, що припадає на 1 грн товарообігу. Оскільки на ВАТ «Київський ЦУМ» забезпеченість товарообігу товарними запасами дещо збільшилась порівняно з попередніми роками, то це свідчить про достатність товарних запасів для забезпечення збільшення обсягу товарообороту.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5710-28.html