Українські реферати

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі
Сторінка: 29
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Взаємозв’язок між обсягом роздрібної реалізації та факторами, які здійснюють на неї вплив, вивчається за алгоритмом (3.9):

Р = ТЗ * Етз (3.9)

Де Р – обсяг роздрібного товарообігу;

ТЗ – середні товарні запаси;

Етз – ефективність використання товарних запасів;

Вплив вищезазначених факторів на обсяг реалізації досліджується за допомогою інтегрального методу (3.10, 3.11):

D Ртз = ½ * D ТЗ * ( Етз1 + Етз0 ) (3.10)

D РЕтз = ½ * D Етз * ( ТЗ1 + ТЗ0) (3.11)

Де D Ртз – зміна реалізації за рахунок товарних запасів;

D РЕтз - зміна реалізації за рахунок ефективності товарних запасів;

DТЗ – зміна обсягу товарних запасів за досліджуваний період;

D Етз - зміна обсягу ефективності товарних запасів за період;

ЕТЗ1; ЕТЗ0 – ефективність товарних запасів у зв. та попер. періодах;

ТЗ1; ТЗ0 – обсяг товарних запасів у зв. та попер. періодах;

На динаміку товарообороту значний вплив здійснюють стан, розвиток та ефективність використання матеріально-технічної бази торгівлі. Під матеріально-технічною базою перш за все розуміють основні засоби. За належністю вони поділяються на власні та орендовані, але в процесі аналізу основні засоби мають вивчатися комплексно, незалежно від їх приналежності [21] .

Показниками ефективності використання матеріально-технічної бази на роздрібних торговельних підприємствах ( крім товарообороту на 1 м2 торговельної площі ) є фондовіддача основних засобів(ФВ), яка розраховується за формулою (3.12):

ФВ = Р / ОЗ, (3.12)

де Р – обсяг роздрібного товарообороту;

ОЗ – середньорічна вартість основних засобів.

Для аналізу впливу фондовіддачі та вартості ОЗ на роздрібний товарооборот застосовують наступну модель (3.13):

Р = ФВ * ОЗ (3.13)

Для здійснення аналізу впливу цих факторів на досліджуваний показник доцільним є побудова допоміжної аналітичної таблиці (табл. 3.9)

Таблиця 3.9

Оцінка впливу на обсяг реалізації у 2006 році зміни середньорічної вартості основних засобів та фондовіддачі порівняно із 2005 роком

Показники

2 007р.

2 008р.

Відхилення

п/п

Абсол.

Відн.

В т. ч. за рахунок

1

Обсяг реалізації, тис.грн.

313831

384412

70581

22,49

ОЗ

ФВ

36063,06

34517,94

2

Середньорічна вартість ОЗ,тис.грн.

425,30

471,75

46,45

10,92

3

Фондовіддача, грн.

737,91

814,86

76,96

10,43

   

Аналіз зміни товарообороту під впливом вищезазначених факторів здійснено з використанням інтегрального методу:

Ртз = ½ ОЗ * (ФВо+ФВ1) = ½* 46,45 *(737,91+814,86)= 36063,06 тис.грн.

Рфв = ½ ФВ * (ОЗо+ОЗ1) = 0,5*76,96*(425,3+471,75)= 34517,94 тис.грн.

Із таблиці 3.9 видно, що за рахунок збільшення середньорічної вартості ОФ у звітному періоді на 46,45 тис.грн (10,92%) обсяг реалізації товарів збільшився на 36036,06 тис.грн. Збільшення фондовіддачі на 76,96 грн. (10,43%) також позитивно відбилось на розвитку роздрібної реалізації товарів – її обсяг збільшився на 34517,94 тис.грн. Тому сумарний вплив цих факторів призвів до збільшення обсягів товарообороту на 70581 тис.грн. Отже, можна зробити висновок, що дане підприємство є достатньо ефективним і прибутковим, раціонально використовує свої ресурси та здатне оптимально організовувати господарські процеси.

Висновки та пропозиції

На основі проведеного дослідження з питань бухгалтерського обліку, контролю і аналізу реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, вивчення діючого законодавства України щодо регулювання обліку та аналізу реалізації товарів та сучасного стану економіки країни, можна стверджувати, що провідною галуззю економічного сектору є роздрібна торгівля, необхідною умовою ефективного функціонування якої є облік та аналіз товароруху, а також контроль за результатами діяльності роздрібного торговельного підприємства.

У процесі становлення і розвитку ринкового середовища завданням роздрібних торговельних підприємств є підвищення економічної обгрунтованості прийнятих управлінських рішень. Одним із основних об’єктів управління на підприємствах роздрібної торгівлі є операції з надходження та реалізації товарів. При прийнятті управлінських рішень важливе значення має правильне розуміння економічної сутності товарів. Ефективність прийнятих управлінських рішень в значній мірі залежить від повноти здійснення та використання результатів бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності.

В роботі питання бухгалтерського обліку, контролю та економічного аналізу реалізації товарів розглядаються на основі практичної діяльності ВАТ «Київський ЦУМ». Основні висновки та пропозиції, що витікають з проведеного дослідження, полягають у наступному:

1. Реалізація товарів є основною ланкою руху товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, етапом, на якому відбувається одержання доходів та формування прибутку, тому всі зусилля працівників мають бути спрямовані на збільшення обсягів реалізації та забезпечення рівномірності її здійснення.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5710-29.html