Українські реферати

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі
Сторінка: 3
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Г/ > Г

Таким чином реалізація товарів є основною ланкою руху товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, етапом, на якому відбувається одержання доходів та формування прибутку, тому всі зусилля працівників мають бути спрямовані на збільшення обсягів реалізації та забезпечення рівномірності її здійснення [33,ст.24].

Необхідною умовою забезпечення процесу реалізації товарів є формування товарного забезпечення обороту підприємства.

Управлінськими завданнями при надходженні товарів на торговельне підприємство є:

· забезпечення стабільного та ритмічного надходження товарів на торговельне підприємство.

· забезпечення відповідності обсягу та структури закупівлі товарів обсягу та структурі споживчого попиту.

· забезпечення конкурентних переваг торговельного підприємства щодо асортименту, якості та цін товарної продукції.

· мінімізація сукупних витрат на формування, транспортування, зберігання товарів.

· забезпечення необхідної ефективності комерційних угод щодо закупівлі товарів.

Закупівля необхідних підприємству товарів може здійснюватись у різних постачальників, на різних умовах щодо терміну та форми розрахунків за придбані товари. Ці фактори обумовлюють рівень ризику невиконання зобов’язань постачальниками підприємства, а отже, і розмір фінансових втрат підприємства в зв’язку з недобросовісністю його партнерів. Фінансові втрати можуть мати місце у формі реальних збитків (недопоставка товару, який оплачено) або у вигляді втраченої вигоди (в зв’язку з погіршенням кон’юнктури споживчого ринку в період затримки поставки товарних ресурсів).

Оскільки рішення щодо закупівлі товарної маси обумовлюють розмір прибутку підприємства від реалізації товарів, то одночасно вони впливають і на стан фінансів підприємства, можливість збільшення власних фінансових ресурсів та поліпшення структури капіталу, фінансову стійкість підприємства. З іншого боку, закупівля товарів, які швидко реалізуються, обумовлює поточну та перспективну платоспроможність підприємства.

В умовах ринкової економіки формування товарного забезпечення товарообороту торговельного підприємства здійснюється на ринку товарів шляхом вільного вибору постачальників та укладання договорів (угод) щодо поставки необхідних товарів на торговельне підприємство.

Одним із основних факторів, що визначає розмір товарних запасів торговельного підприємства, та одним із основних економічних показників господарської діяльності торговельного підприємства є товарооборот.

Під товарооборотом розуміють продаж товарівмасового споживання та надання платних послуг населенню для задоволення особистих потреб в обмін на його грошові доходи, або іншим підприємствам – для подальшої переробки та продажу [36,ст.18].

Як економічна категорія товарооборот характеризується наявністю одночасно двох ознак:

ü товару як об’єкта продажу

ü продажу як форми руху товару від виробника до споживача.

Товарообіг торговельного підприємства здійснюється в різноманітних видах і формах.

Залежно від специфіки операцій з купівлі-продажу товарів у складі товарообороту виділяють його наступні види:

¨ роздрібний

¨ гуртовий

¨ торгово-посередницький

Роздрібна реалізація товарів здійснюється в різноманітних формах роздрібного товарообороту (рис.1.4)

Рис. 1.4. Класифікація роздрібного товарообороту

Показники товарообігу мають кількісну і якісну характеристики. Кількісна характеристика товарообігу – обсяг реалізації в грошовому виразі, якісна – це структура товарообігу.

Обсяг товарообороту є основним валовим показником діяльності торговельного підприємства, який характеризує результат його діяльності щодо залучення купівельних фондів споживачів. Саме реалізація певної суми товарів створює економічне підґрунтя для отримання певного обсягу доходів та прибутку, тобто формує передумови для реалізації стратегічних цілей підприємства [21].

Значення товарообороту необхідно розглядати на рівні держави та на рівні конкретного торговельного підприємства (рис.1.5)

Рис. 1.5. Значення показника товарообороту на рівні держави та підприємства

На державному рівні значення показника “обсяг та структура товарообороту” полягає у наступному:

1. Роздрібний товарооборот є одним із важливих показників соціально-економічного розвитку країни, який характеризує заключний етап руху товарів в сферу споживання. Саме через роздрібний товарооборот відбувається зміна форми вартості споживчих товарів, створеної в процесі виробництва.

2. Роздрібний товарооборот характеризує обсяг залучення купівельних фондів населення у вигляді грошових доходів, що отримані як оплата праці і обмінюються в роздрібній торгівлі на товари відповідно до попиту населення.

3. Роздрібний товарооборот є одним із важливих показників рівня життя, матеріального та культурного благополуччя населення країни.

Для характеристики рівня життя населення використовується ціла система аналітичних показників, що є вихідними від обсягу товарообороту: обсяг споживання окремих видів продовольчих та непродовольчих товарів, забезпечення населення товарами культурно-побутового призначення, відповідність споживання раціональним нормам тощо.

4. Розмір роздрібного товарообороту певною мірою впливає на стан грошового обігу в державі, стійкість національної валюти, оскільки обіг готівкових коштів пов’язаний з обслуговуванням роздрібного товарообороту.

Торгівля є свого роду каталізатором змін, що відбуваються у виробництві та споживанні в умовах ринку. Неодмінною умовою ефективного функціонування економіки ринкового типу є розвинута інфраструктура товарних ринків, важливою компонентою якої є підприємства роздрібної торгівлі. Найбільш вагому роль для підприємств роздрібної торгівлі серед інших оборотних засобів відіграють товари, оскільки задоволення потреб суспільства у споживанні є основною функцією роздрібного товарообігу, та процеси їх реалізації

При управлінні реалізацією товарів керівництво підприємства узагальнює наступні основні показники.

1. Дохід від реалізації товарів.

Дохід від реалізації товарів визнається за наявності таких умов:

- покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на товар;

- підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованими товарами;

- сума доходу може бути достовірно визначена;

- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені [46].

Право власності виникає з моменту передачі товарів покупцю, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5710-3.html