Українські реферати

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі
Сторінка: 30
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

2. Протягом останніх років Верховною Радою та урядом розроблено величезну кількість законодавчих та нормативно-правових документів з приводу державного регулювання відносин у сфері товарного обігу. Проте переважна більшість прийнятих документів мають другорядний характер, є підзаконними актами і тому вимагають прийняття основного документа, який би регулював правовідносини у сфері товарного обігу. Тим більше, що наш законодавство достатньо часто зазнає певних змін та не є стабільним, що також ускладнює регулювання господарської діяльності в сфері роздрібної торівлі.

3. Для врегулювання проблем організації та здійснення торговельної діяльності урядовці пропонують прийняти Торговельний кодекс, який би регулював правовідносини у сфері товарного обігу. Але необхідність прийняття подібного документу можна піддати сумніву. Оскільки сфера товарного обігу є надзвичайно мобільною і тому дуже важко розробити і впровадити сталий механізм регулювання діяльності у цій галузі. Пропонується прийняття закону України “Про внутрішню торгівлю”, структура якого припускала б гармонійність його адаптації до мінливих умов функціонування торгівлі.

4. Кожний етап товароруху, що пов’язаний з реалізацією товарів, супроводжується оформленням первинних документів, які потім знаходять відображення в бухгалтерському обліку. Недоліком первинного обліку у діяльності ВАТ «Київський ЦУМ» є відсутність графіку документообороту. Пропонується розробити правила документообороту, в яких має бути встановлено, якими бланками документів потрібно оформляти окремі господарські операції, хто з працівників товариства і коли має здійснювати це оформлення.

5. Розглянувши фінансовий облік реалізації товарів на ВАТ «Київський ЦУМ» можна говорити про його відповідність діючому законодавству. Для обліку руху товарів у товаристві використовують рахунки, що відповідають Інструкції про застосування плану рахунків. Напевно, було б доцільно відмітити певну недосконалість аналітичного обліку на досліджуваному товаристві. Так, було б раціональним введення субрахунків другого порядку до рахунку 282 “Товари в торгівлі” при передачі товарів однією матеріально відповідальною особою іншій.

6. На даному підприємстві бази-практики мають місце товарні втрати. Тому необхідною є правильна організація їх обліку та поточного бухгалтерського контролю, суворе дотримання правил документального оформлення господарських операцій. Добре організований бухгалтерський облік сприятиме укріпленню фінансової та розрахункової дисципліни, недопущенню фактів безгосподарності і розбазарювання.

7. Основною метою управління надходженням товарів і організації закупівлі товарів на цьому підприємстві являється забезпечення ритмічного постачання товарів на підприємство роздрібної торгівлі в необхідному обсязі та асортименті, в свою чергу метою управління реалізацією являється забезпечення високих темпів розвитку роздрібного торговельного підприємства і задоволення попиту покупців.

8. Інфляційні процеси, підвищення цін, коливання попиту і пропозиції на окремі групи товарів призводять до невідповідності облікової і ринкової ціни товарів. Для приведення у відповідність облікових цін з ринковими цінами в товаристві застосовують переоцінки. Було б доцільніше проведити уцінку товарів по закінченню одного року їх зберігання, а по окремих товарах – одного сезону. Оскільки у деяких випадках строк зберігання товарів більше 3 років, то в таких випадках витрати по зберіганню товарів перевищують їх ціну, а сума уцінки значно більше 50% від ціни виробу, оскільки такі товари фактично не тільки втратили свій товарний вигляд від довгого зберігання, але і значно знизилась їх якість.

9. Визначення оптимальних розмірів і підтримка необхідних пропорцій між величиною товарообігу та товарних запасів являється важливим завданням аналізу господарської діяльності, адже нестача товарних запасів або їх нераціональне розміщення викликає складності в задоволенні споживчого попиту, а надлишки призводять до додаткових втрат і погіршення фінансового становища підприємства.

10. Дохід від реалізації товарів у 2008 році в досліджуваному товаристві збільшився порівняно з 2007 роком на 70581 тис. грн. Це підвищення було викликане поступовим збільшенням використання протягом досліджуваного періоду залишків товарів та надходження товарів протягом року, а також збільшенням товарних запасів на кінець 2008 року в порівнянні з 2007 роком. Можна зробити висновок, що діяльність ВАТ «Київський ЦУМ» є достатньо ефективною та налагодженою, асортимент товарів формується з врахуванням попиту споживачів, товарні запаси можна вважати достатньо оптимальними, оскільки коливання залишків товарів як на початок, так і на кінець періоду є не значним, а обсяги закупівлі товарів цілком відповідають їх реалізації. З іншої сторони, проаналізувавши темпи росту обсягів реалізації можна побачити, що ці темпи 2008 року по відношенню до минулих років починають знижуватися, тому в майбутньому це може негативно позначитися на прибутковості та ефективності діяльності підприємства в цілому. Тим не менш дане підприємство має цілком стабільні резерви для підвищення обсягів товарообороту, що тим самим може сприяти покращенню ситуації з нарощуванням обсягів реалізації та отримання, відповідно, більших прибутків. Для цього слід, перш за все, переглянути свою цінову політику, що дозволило б створити більш гнучку систему знижок або доступного набору товарів, котрі користуються попитом у споживачів. Також не слід забувати про розширення асортименту, його верифікацію та доступність потенційному клієнту.

Однією з головних задач контролю реалізації товарів на досліджуваному підприємстві є виявлення недоліків та порушень, забезпечення перекриття каналів нестач, крадіжок і безгосподарності, мобілізація резервів збільшення роздрібного товарообігу, сприяння нормалізації товарних запасів.

Вироблені в дипломній роботі пропозиції та рекомендації з подальшого удосконалення бухгалтерського обліку, контролю та аналізу реалізації товарів будуть сприяти більш ефективній організації цінової, асортиментної політики підприємства та збільшенню рентабельності його діяльності. Проблема обліку та аналізу реалізації товарів в роздрібній торгівлі багатогранна. Вона може бути вирішена більш повно лише загальними зусиллями бухгалтерів, економістів, аналітиків та інших працівників підприємства. Проведення в реалізацію заходів, що вказані в дипломній роботі можуть посприяти, на мій погляд, оптимізації здійснення надходження та реалізації товарів та покращанню загального стану господарювання підприємства.

Аналітичні показники

Додаток Д

Основні аналітичні показники ВАТ «Київський ЦУМ» за 2004-2008 рр.

Показники

Роки, тис. грн

Відхилення 2008 р. від

2004

2005

2006

2007

2008

2004

2005

2006

2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Дохід (виручка) від реалізації товарів

219038,80

222855,00

278362,80

313831,00

384412,00

165373,20

161557,00

106049,20

70581,00

Податок на додану вартість

28706,80

32168,50

37158,90

44414,00

52475,00

23768,20

20306,50

15316,10

8061,00

Чистий дохід (виручка) від реалізації товарів

190154,30

190424,40

240836,90

268977,00

331543,00

141388,70

141118,60

90706,10

62566,00

Собівартість реалізованих товарів

146368,70

139270,30

180528,10

208239,00

256423,00

110054,30

117152,70

75894,90

48184,00

Валовий прибуток

43785,60

51154,10

60308,80

60738,00

75120,00

31334,40

23965,90

14811,20

14382,00

Інші операційні доходи

3226,50

3332,50

1020,20

1636,00

2547,00

-679,50

-785,50

1526,80

911,00

Адміністративні витрати

13686,40

14213,30

15651,40

20910,00

20248,00

6561,60

6034,70

4596,60

-662,00

Витрати на збут

25445,10

30693,00

37906,30

34997,00

48627,00

23181,90

17934,00

10720,70

13630,00

Інші операційні витрати

1314,70

1504,50

1261,40

2115,00

5584,00

4269,30

4079,50

4322,60

3469,00

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування діяльності (прибуток)

8563,40

8384,70

7297,40

4389,00

3070,00

-5493,40

-5314,70

-4227,40

-1319,00

Податок на прибуток від звичайної діяльності

2414,4

2392

2065,8

1454

1743

-671,40

-649,00

-322,80

289,00

Чистий прибуток

6149

5992,7

5231,6

2935

1327

-4822,00

-4665,70

-3904,60

-1608,00

Матеріальні затрати

1227,8

1722,8

1660,1

1910

3974

2746,20

2251,20

2313,90

2064,00

Витрати на оплату праці

13552,5

15825,1

17644,5

21723

24989

11436,50

Продовження Додатку Д

9163,90

7344,50

3266,00

Відрахування на соціальні заходи

4993,2

5960,9

6382,9

8063

9255

4261,80

3294,10

2872,10

1192,00

Амортизація

1250,3

1109,8

1136,5

3691

1880

629,70

770,20

743,50

-1811,00

Інші операційні витрати

19422,4

21792,2

27995,1

34361

22636

3213,60

843,80

-5359,10

-11725,00

Всього операційних витрат

40446,2

46410,8

54819,1

58023

74459

34012,80

28048,20

19639,90

16436,00


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5710-30.html