Українські реферати

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі
Сторінка: 31
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

№ n/n

Назва показника

Формула для розрахунку

         

Відхилення 2008 р. від

#

Показники ліквідності

2004

2005

2006

2007

2008

2004

2005

2006

2007

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

(Грошові кошти + короткострокові ЦП) / Поточні зобов'язання

0,12

0,16

0,13

0,14

0,06

-0,06

-0,10

-0,07

-0,08

2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

(Оборотні активи - товарно-матеріальні запаси) / Поточні зобов'язання

0,46

0,68

0,37

0,23

0,12

-0,34

-0,56

-0,25

-0,11

3

Коефіцієнт проміжної ліквідності

(Оборотні активи - Виробничі запаси - НВЗ) / Поточні зобов'язання

1,24

1,49

1,22

1,03

1,04

-0,20

-0,45

-0,18

0,01

4

Коефіцієнт покриття

Оборотні активи / Поточні зобов'язання

1,25

1,50

1,22

1,04

1,05

-0,20

-0,45

-0,17

0,01

5

Величина власного оборотного капіталу

Оборотні активи - Поточні зобов'язання

11124,80

25506,50

12035,30

3220,00

4164,00

-6960,80

-21342,50

-7871,30

944,00

6

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

(Оборотні активи - Поточні зобов'язання) / Поточні зобов'язання

0,25

0,50

0,22

0,04

0,05

-0,20

-0,45

-0,17

0,01

7

Коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу

(Оборотні активи - Поточні зобов'язання) / Власний капітал

0,28

,56

0,12

0,02

0,04

-0,24

-0,52

-0,08

0,02

8

Коефіцієнт маневреності грошових коштів

Грошові кошти / Власний капітал

0,14

0,18

0,07

0,08

Продовження Додатку Д

0,05

-0,09

-0,13

-0,02

-0,03

9

Частка оборотних коштів у активах

Оборотні активи / Усього активів

0,66

0,79

0,43

0,37

0,46

-0,20

-0,33

0,03

0,09

10

Частка запасів в оборотних активах

Запаси / Оборотні активи

0,63

0,55

0,70

0,78

0,89

0,26

0,34

0,19

0,11

11

Частка власних оборотних коштів у покритті запасів

Власні оборотні кошти / Запаси

0,31

0,61

0,26

0,05

0,05

-0,26

-0,56

-0,21

0,00

12

Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості

Дебіторська заборгованість / Кредиторська заборгованість

0,14

0,32

0,14

0,07

0,02

-0,12

-0,30

-0,12

-0,05

Показники ділової активності

13

Оборотність дебіторської заборгованості

Виручка від реалізації / (Дебіторська заборгованість на початок року + Дебіторська заборгованість на кінець року) / 2

33,83

18,22

17,00

36,71

69,49

35,66

51,27

52,49

32,78

14

Оборотність кредиторської заборгованості

Виручка від реалізації / (Кредиторська заборгованість на початок року + Кредиторська заборгованість на кінець року) / 2

4,14

4,38

3,91

3,72

3,51

-0,63

-0,87

-0,40

-0,21

15

Середній період погашення дебіторської заборгованості

365 / Оборотність дебіторської заборгованості

10,79

20,03

21,47

9,94

5,25

-5,54

-14,78

-16,22

-4,69

16

Середній період погашення кредиторської заборгованості

365 / Оборотність кредиторської заборгованості

88,13

83,27

93,36

98,22

104,05

Продовження Додатку Д

15,92

20,78

10,69

5,83

17

Оборотність активів

Виручка від реалізації / (Загальна сума активів на початок року + Загальна сума активів на кінець року) / 2

2,00

2,10

1,53

1,29

1,29

-0,71

-0,81

-0,24

0,00

18

Оборотність постійних активів

Виручка від реалізації / (Вартість постійних активів на початок року + Вартість постійних активів на кінець року) / 2

5,06

7,82

3,58

2,16

2,20

-2,86

-5,62

-1,38

0,04

19

Оборотність чистих активів

Виручка від реалізації / ((Загальна сума активів на початок року + Загальна сума активів на кінець року) - (Поточні зобовязання на початок року + Поточні зобовязання на кінець року)) / 2

4,30

4,46

2,65

2,02

2,14

-2,16

-2,32

-0,51

0,12

20

Оборотність товарно - матеріальних запасів (I)

Виручка від реалізації / (Товарно-матеріальні запаси на початок року + Товарно-матеріальні запаси на кінець року) / 2

4,56

4,94

4,35

4,28

3,71

-0,85

-1,23

-0,64

-0,57

21

Оборотність товарно - матеріальних запасів (II)

Собівартість реалізованої продукції / (Товарно-матеріальні запаси на початок року + Товарно-матеріальні запаси на кінець року) / 2

3,49

3,80

3,18

3,21

2,87

-0,62

-0,93

-0,31

-0,34

22

Оборотність товарно - матеріальних запасів (III)

(Матеріальні витрати + Інші операційні витрати) / (Товарно-матеріальні запаси на початок року + Товарно-матеріальні запаси на кінець року) / 2

0,37

0,54

0,54

0,53

0,34

-0,03

-0,20

-0,20

-0,19

23

Середній період обороту товарно - матеріальних запасів

365 / Оборотність товарно - матеріальних запасів (II)

104,72

96,07

114,84

113,81

126,98

Продовження Додатку Д

22,26

30,91

12,14

13,17

24

Тривалість фінансового циклу

(Середній період погашення дебіторської заборгованості + Оборотність товарно-матеріальних запасів (II)) - Середній період погашення кредиторської заборгованості

27,38

32,82

42,94

25,54

28,18

0,80

-4,64

-14,76

2,64

26

Оборотність власного капіталу

Виручка від реалізації / Власний капітал

4,30

4,46

2,65

2,02

2,14

-2,16

-2,32

-0,51

0,12

Показники фінансової стійкості

27

Коефіцієнт заборгованості

Загальна сума заборгованості / Активи

0,53

0,53

0,35

0,36

0,44

-0,09

-0,09

0,09

0,08

28

Коефіцієнт фінансової стабільності

Власний капітал / Позикові кошти (коротко- та довгострокові)

0,89

0,89

1,83

1,80

1,28

0,39

0,39

-0,55

-0,52

29

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

Власний капітал / Валюта балансу

0,47

0,47

0,65

0,64

0,56

0,09

0,09

-0,09

-0,08

30

Коефіцієнт залежності підприємства від довгострокових зобов'язань

Довгострокові зобов'язання / Власний капітал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

Відношення заборгованості до капіталізації

Довгострокові зобов'язання / (Загальна сума пасивів - Короткострокові зобов'язання)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів

Позикові кошти (коротко- та довгострокові) / Власний капітал

1,12

1,13

0,55

0,56

0,78

Продовження Додатку Д

-0,34

-0,35

0,23

0,22

33

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

Власний капітал / Активи

0,47

0,47

0,65

0,64

0,56

0,09

0,09

-0,09

-0,08

34

Коефіцієнт фінансової залежності

Активи / Власний капітал

2,12

2,13

1,55

1,56

1,78

-0,34

-0,35

0,23

0,22

35

Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу

(Довгострокові кредити + Довгострокові позики) / (Власний капітал + Довгострокові кредити + Довгострокові позики)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36

Коефіцієнт маневреності власних коштів

(Власний капітал + Довгострокові кредити + Довгострокові позики - Необоротні активи) / (Власний капітал + Довгострокові кредити + Довгострокові позики)

0,28

0,56

0,12

0,02

0,04

-0,24

-0,52

-0,08

0,02

37

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

Довгострокові зобов'язання / (Довгострокові зобов'язання + Власний капітал)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

Коефіцієнт структури залученого капіталу

Довгострокові зобов'язання / (Довгострокові зобов'язання + Короткострокові зобов'язання)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Показники прибутковості

0,00

0,00

0,00

0,00

39

Рентабельність продажу, %

Прибуток від операційної діяльності/ Чиста виручка від реалізації

5,69

3,45

4,24

2,70

1,62

-4,07

-1,83

-2,62

-1,08

40

Рентабельність виробництва (основної діяльності), %

Прибуток від операційної діяльності / Собівартість реалізованої продукції

7,45

4,49

5,80

3,61

2,09

Продовження Додатку Д

-5,36

-2,40

-3,71

-1,52

41

Рентабельність сумарного капіталу, %

Чистий прибуток / Загальна вартість активів (середньорічна)

7,49

6,79

4,81

5,59

1,41

-6,08

-5,38

-3,40

-4,18

42

Рентабельність чистих активів, %

Чистий прибуток / (Вартість активів (середньорічна) - Короткострокові зобов'язання (середньорічні))

16,08

14,43

8,33

8,78

2,33

-13,75

-12,10

-6,00

-6,45

43

Рентабельність оборотного капіталу, %

Прибуток від операційної діяльності / Вартість оборотного капіталу (середньорічна)

18,86

9,90

11,33

8,60

5,03

-13,83

-4,87

-6,30

-3,57

44

Рентабельність власного капіталу, %

Чистий прибуток / Величина власного капіталу (середньорічна)

16,08

14,43

8,33

8,78

2,33

-13,75

-12,10

-6,00

-6,45

45

Показник зміни валових продаж, %

(Виручка за звітний період - Виручка за попередній період) / Виручка за попередній період

-14,97

-1,71

-19,94

-11,30

-18,36

-3,39

-16,65

1,58

-7,06

46

Показник валового доходу, %

Валовий доход / Виручка від реалізації

20,19

19,99

22,95

21,67

19,35

-0,84

-0,64

-3,60

-2,32

47

Показник чистого прибутку, %

Чистий прибуток / Виручка від реалізації

3,21

2,81

2,69

3,76

0,94

-2,27

-1,87

-1,75

-2,82


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5710-31.html